دوره 31، شماره 233: هفته سوم خردادماه 1392:475-485

مقایسه‌ی اثربخشی مداخله‌های فراشناختی و شناختی- رفتاری بر كاهش علایم اختلال اضطراب فراگیر و باورهای فراشناختی

فریبا منظمی‌ تبار, رضا باقریان سرارودی, محسن احمدی طهور سلطانی, مهدی ربیعی

چکیده


مقدمه: اگر چه به نظر می‌رسد سیستم پردازش فراشناختی نقش قابل توجهی در شكل‌گیری اختلال اضطراب فراگیر دارد، اما مطالعات چندانی در مورد اثربخشی مداخله‌ی فراشناختی در كاهش علایم این اختلال انجام نگرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخلات فراشناختی و شناختی- رفتاری در کاهش علایم اختلال اضطراب (General anxiety disorder یا GAD) و باورهای فراشناختی بود.

روش‌ها: در یك كارآزمایی بالینی در سال 1390، 45 نفر از بیماران مبتلا به GAD از بین مراجعه‌كنندگان به مراكز و کلینیک‌های روان‌پزشکی و روان‌شناسی شهرستان همدان انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله‌ای شناختی- رفتاری و فراشناختی و یک گروه شاهد تقسیم شدند. داده‌ها در مرحله‌ی قبل و بعد از مداخله از طریق مقیاس اختلال اضطراب فراگیر و پرسشنامه‌ی باورهای فراشناختی (Metacognitive questionnaire) جمع‌آوری شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش آماری Multivariate ANOVA و به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 صورت گرفت.

یافته‌ها: بین نمرات سه گروه در مرحله‌ی پس آزمون تفاوت معنی‌داری وجود داشت (01/0 > P). نتایج آزمون تعقیبی LSD حاکی از آن بود که میانگین نمرات گروه درمان فراشناختی در مورد علایم GAD و باورهای فراشناختی از دو گروه دیگر و میانگین نمره‌ی گروه شناختی- رفتاری نیز از گروه شاهد به طور معنی‌داری پایین‌تر بود (05/0 > P).

نتیجه‌گیری: مداخله‌ی فراشناختی و شناختی- رفتاری هر دو در کاهش علایم GAD و باورهای فراشناختی مؤثر هستند. با این وجود به نظر می‌رسد مداخله‌ی فراشناختی در كاهش علایم GAD مؤثرتر از روش شناختی- رفتاری است.


واژگان کلیدی


مداخله‌ی فراشناختی؛ مداخله‌ی شناختی- رفتاری؛ اختلال اضطراب فراگیر؛ باورهای فراشناختی

تمام متن:

PDF

مراجع


American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV TM. 4th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 1994.

Sadoc B, Sadoc V. The behavioral science psychiatry summary. Trans. Poorafkari N. Tehran, Iran: Shahrab Publication; 2007.

Furmark T. Social phobia: overview of community surveys. Acta Psychiatr Scand 2002; 105(2): 84-93.

Kessler RC, Berglund P, Demler O, Jin R, Merikangas KR, Walters EE. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005; 62(6): 593-602.

Bruce SE, Yonkers KA, Otto MW, Eisen JL, Weisberg RB, Pagano M, et al. Influence of psychiatric comorbidity on recovery and recurrence in generalized anxiety disorder, social phobia, and panic disorder: a 12-year prospective study. Am J Psychiatry 2005; 162(6): 1179-87.

Wittchen HU, Fuetsch M, Sonntag H, Muller N, Liebowitz M. Disability and quality of life in pure and comorbid social phobia. Findings from a controlled study. Eur Psychiatry 2000; 15(1): 46-58.

Reich J, Hofmann SG. State personality disorder in social phobia. Ann Clin Psychiatry 2004; 16(3): 139-44.

Clark DM, Fribon CJ. Knowledge and applied method of cognitive-behavioral therapy. Trans. Kavyani H. 1st ed. Tehran, Iran: Fars Publication; 2001.

Wells A. Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression. New York, NY: Guilford Press; 2008.

Wells A. Emotional Disorders and Metacognition: Innovative Cognitive Therapy. New Jersey, NJ: Wiley; 2000.

Wells A, Sembi S. Metacognitive therapy for PTSD: A core treatment manual. Cognitive and Behavioral Practice 2004; 11(4): 365-77.

Well A. Emotional disorder and metacognition. Trans. Bahrami F, Rezvan Sh. Isfahan, Iran: Mani Publication; 2000.

Spitzer RL, Kroenke K, Williams JB, Lowe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med 2006; 166(10): 1092-7.

Wells A, Cartwright-Hatton S. A short form of the metacognitions questionnaire: properties of the MCQ-30. Behav Res Ther 2004; 42(4): 385-96.

Abolghasemi A, Ahmadi M, Kiamarsi A. The Relationship of Metacognition and Perfectionism with Psychological Consequences in the Addicts. J Res Behav Sci 2007; 5(2): 73-9. [In Persian].

Fisher PL, Wells A. Metacognitive therapy for obsessive-compulsive disorder: a case series. J Behav Ther Exp Psychiatry 2008; 39(2): 117-32.

Rees CS, van Koesveld KE. An open trial of group metacognitive therapy for obsessive-compulsive disorder. J Behav Ther Exp Psychiatry 2008; 39(4): 451-8.

Borkovec TD, Newman MG, Pincus AL, Lytle R. A component analysis of cognitive-behavioral therapy for generalized anxiety disorder and the role of interpersonal problems. J Consult Clin Psychol 2002; 70(2): 288-98.

Dugas MJ, Robichaud M. Cognitive-Behavioral Treatment for Generalized Anxiety Disorder: From Science to Practice. London, UK: Routledge; 2007.

Ost LG, Breitholtz E. Applied relaxation vs. cognitive therapy in the treatment of generalized anxiety disorder. Behav Res Ther 2000; 38(8): 777-90.

Masia WC, Reigada LC, Fisher PH, Saborsky AL, Benkov KJ. CBT for anxiety and associated somatic complaints in pediatric medical settings: an open pilot study. J Clin Psychol Med Settings 2009; 16(2): 169-77.

Haby MM, Donnelly M, Corry J, Vos T. Cognitive behavioural therapy for depression, panic disorder and generalized anxiety disorder: a meta-regression of factors that may predict outcome. Aust N Z J Psychiatry 2006; 40(1): 9-19.

Dehshiri G. The Effectiveness of Cognitive-Behavior Therapy on Anxiety and Worry of People with Generalized Anxiety Disorder. Journal of Clinical Psychology 2012; 4(2): 19-28. [In Persian].

Rabiei M. Efficacy of metacognitive therapy on BDD patient's symptoms [MSc Thesis]. School of Psychology and Educational Sciences, University of Isfahan; 2009. p. 2-4. [In Persian].

Andouz Z. Efficacy and Effectiveness of Wells' Metacognitive Model in Treating a Case of Obsessive-compulsive Disorder. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2006; 12(1): 59-66. [In Persian].

Ahmadi Tahoor M, Rabiei M, Kameli P, Bahrami F, Safaei Rad I. The effect of metacognitive therapy on symptoms related to metacognitive beliefs in patients with body dysmorphic disorder. J Fundam Ment Health 2011; 13(3): 270-7. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.