دوره 30، شماره 222: هفته چهارم اسفند ماه 1391:2506-2512

جداسازی مایکوباکتریوم‌های غیر سلی از منابع آبی بیمارستانی شهر اصفهان با استفاده از روش‏ های فنوتیپیک میکروبیولوژیک

داوود آزادی, رامین دیباج, عباس داعی ناصر, حسن شجاعی

چکیده


مقدمه: مطالعه‌ی مایكوباكتریوم‌های غیر سلی به دلیل اهمیت و اثرات اثبات شد‌ه‌ای كه در امر سلامت عمومی اجتماعات انسانی دارند، بسیار ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، در میان عوامل محیط زیستی، آب نقش عمده‌‌ای را به عنوان منبع و واسطه‌ی انتقال این گروه از میكروارگانیسم‌ها به انسان ایفا می‌نماید. شواهد متعددی دال بر ارتباط مایكوباكتریوم‌های موجود در آب بیمارستان‌ها با عفونت‌های فرصت‌طلب بیماران وجود دارد. هدف از این پژوهش، تنظیم کردن یک روش به منظور جداسازی مایکوباکتریوم‌های غیر سلی از انواع منابع آبی بود.

روش‌ها: مجموع 85 نمونه آب از منابع آبی بیمارستان‌های اصفهان برداشت شد و پس از انتقال نمونه‌ها به آزمایشگاه ابتدا به وسیله‌ی ستییل پیریدینیوم کلراید 005/0 آلودگی‌زدایی گردید. سپس عمل فیلتراسیون با استفاده از فیلتر میلی‌پور 45/0 میکرومتر صورت گرفت و روی محیط لونشتین جانسون كشت داده شد و در دماهای مختلف انكوبه گردید.

یافته‌ها: از مجموع 85 نمونه 40 ایزوله (48 درصد) مایکوباکتریوم جداسازی گردید، که 28 ایزوله (70 درصد) مربوط به آّب شیر،7 ایزوله (5/17 درصد) از آب دوش و 5 ایزوله (5/12 درصد) از آب چاه بود.

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد كه درصد قابل توجهی از منابع آبی آلوده به مایكوباكتریوم‌ها هستند. چنانچه افراد با ضعف سیستم ایمنی مانند سالمندان، كودكان و بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای در معرض این گونه میكروب‌ها قرار گیرند می‌تواند پیامد خطرناكی داشته باشد.

واژگان کلیدی: مایکوباکتریوم‌های غیر سلی، آّب‌های بیمارستانی، فیلتراسیون


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.