دوره 30، شماره 222: هفته چهارم اسفند ماه 1391:2520-2526

بررسی میزان آگاهی درباره‌ی راه‌های سرایت و پیشگیری از سایتومگالوویروس مادرزادی در پزشکان و پرستاران

شراره مقیم, مهند زنوبه, بهنود هدایت‌پور, بهرام نصر اصفهانی, حسین فاضلی

چکیده


مقدمه: با توجه به گزینه‌های درمانی محدود در سایتومگالوویروس مادرزادی راه‌های پیشگیری از سرایت این بیماری از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل آگاهی و دانش افراد برای پیشگیری از این بیماری در جامعه نقش اساس دارد.

روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و مقطعی بود و بر روی 400 نفر از پزشکان و پرستاران مشغول به کار در بیمارستان الزهرا (س) در شهر اصفهان طی دی‌ماه 1389 تا تیرماه 1390، انجام شد. پس از انجام هماهنگی‌های لازم، پرسشنامه‌ی پژوهشگر ساخته‌ای که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده بود، توسط افراد مورد مطالعه تکمیل شد. نتایج حاصل از نمرات با معیارهایی مانند سن، جنس و شغل افراد مقایسه گردید. جهت تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون‌های آماری 2χ و ANOVA با کمک نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 18 استفاده شد.

یافته‌ها: در این مطالعه 400 نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند که از این تعداد، 98 نفر پزشك و 302 نفر پرستار بودند. از بین پزشكان، 30 نفر مرد و 68 نفر زن و از میان پرستاران، 52 نفر مرد و 250 نفر زن بودند. میانگین سنی این افراد 1/9 ± 7/36 سال بود. میزان آگاهی در 1 پزشك مرد ضعیف، 18 پزشک مرد متوسط و 11 پزشک مرد خوب بود؛ این ارقام در بین پزشکان زن به ترتیب صفر، 11 و 59 نفر بود (01/0 = P). همچنین میزان آگاهی در بین پرستاران مرد در 31 نفر ضعیف، 14 نفر متوسط و 7 نفر خوب بود؛ این ارقام به ترتیب در پرستاران زن 128، 83 و 39 نفر بود (20/0 = P). رابطه‌ی معنی‌داری بین مدت سابقه‌ی كار پزشكان و میزان آگاهی آن‌ها وجود داشت (001/0 > P). همچنین، پرستاران دارای سابقه‌ی كاری كمتر از 5 سال، میزان آگاهی بهتری نسبت به بقیه داشتند (04/0 = P).

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می‌رسد که بهتر است آموزش‌های ویژه‌ای در مورد بیماری سایتومگالوویروس مادرزادی، عوارض و راه‌های سرایت و پیشگیری از آن به پرسنل بهداشتی شاغل در بیمارستان‌ها، به ویژه پرستاران، داده شود.

واژگان کلیدی: سایتومگالوویروس مادرزادی، راه‌های سرایت، آگاهی، راه‌های پیشگیری


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.