دوره 31، شماره 230: هفته چهارم اردیبهشت ماه 1392:351-357

عوارض قلبی- ریوی در جراحی‌های غیرقلبی بیماران مبتلا به پرفشاری شریان ریوی

محمد گل پرور, ملیکا امامی, علی مهرابی کوشکی

چکیده


مقدمه: انجام عمل جراحی در حضور پرفشاری شریان ریوی می‌تواند برای بیمار خطرآفرین باشد. در این مطالعه شیوع عوارض قلبی- ریوی حین و پس از عمل در جراحی‌های غیر قلبی در زمینه این بیماری بررسی گردید و با توجه به نوع بیهوشی با گروه شاهد مقایسه شد.

روش‌ها: در مطالعه مورد- شاهدی حاضر، 45 بیمار مبتلا به پرفشاری شریان ریوی مراجعه کننده جهت انجام عمل جراحی الکتیو از نظر نحوه اداره‌ی بیهوشی، بروز آریتمی، مصرف Vasopressor، نیاز به مراقبت در ICU (Intensive care unit)، طول مدت بستری و بروز ایست قلبی با توجه به روش بیهوشی بررسی شده با گروه شاهد مورد مقایسه قرار گرفتند.

یافته‌ها: در بیماران گروه مطالعه نیاز به Vasopressor، مدت اقامت در بیمارستان، نیاز به تهویه مکانیکی پس از عمل، نیاز به مراقبت در ICU، نیاز به اکسیژن درمانی پس از عمل، ایست قلبی و مرگ به طور معنی‌داری بیش از گروه شاهد بود و نوع بیهوشی تأثیری در بروز این عوارض نداشت.

نتیجه‌گیری: ابتلا به پرفشاری شریان ریوی خطر عوارض قلبی- ریوی و مرگ حین و پس از عمل را بدون توجه به نوع بیهوشی انتخاب شده افزایش داد.


واژگان کلیدی


پرفشاری شریان ریوی؛ عوارض قلبی- ریوی؛ عمل جراحی

تمام متن:

PDF

مراجع


Barst RJ. Clinical management of patients with pulmonary hypertension. In: Allen HD, Gutgesell HP, Clark EB, Driscoll DJ, editors. Moss and Adams' heart disease in infants, children, and adolescents. 6th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2001. p. 1347-61.

Qureshi SA. Catheterization and angiocardiography. In: Anderson RH, Baker EJ, Macartney RF, Rigby ML, editors. Paediatric cardiology. 2nd ed. London, UK: Churchill Livingston; 2002. p. 567-618.

Vongpatanasin W, Brickner ME, Hillis LD, Lange RA. The Eisenmenger syndrome in adults. Ann Intern Med 1998; 128(9): 745-55.

McLaughlin VV, Archer SL, Badesch DB, Barst RJ, Farber HW, Lindner JR, et al. ACCF/AHA 2009 expert consensus document on pulmonary hypertension a report of the American College of Cardiology Foundation Task Force on Expert Consensus Documents and the American Heart Association developed in collaboration with the American College of Chest Physicians; American Thoracic Society, Inc.; and the Pulmonary Hypertension Association. J Am Coll Cardiol 2009; 53(17): 1573-619.

Limacher M. Pulmonary hypertesion confers increase risk in noncardiac surgery. Jounal Watch Women's Health 2005; 10(7): 51.

Kidd L, Driscoll DJ, Gersony WM, Hayes CJ, Keane JF, O'Fallon WM, et al. Second natural history study of congenital heart defects. Results of treatment of patients with ventricular septal defects. Circulation 1993; 87(2 Suppl): I38-I51.

Hopkins WE, Ochoa LL, Richardson GW, Trulock EP. Comparison of the hemodynamics and survival of adults with severe primary pulmonary hypertension or Eisenmenger syndrome. J Heart Lung Transplant 1996; 15(1 Pt 1): 100-5.

Wolfe RR, Driscoll DJ, Gersony WM, Hayes CJ, Keane JF, Kidd L, et al. Arrhythmias in patients with valvar aortic stenosis, valvar pulmonary stenosis, and ventricular septal defect. Results of 24-hour ECG monitoring. Circulation 1993; 87(2 Suppl): I89-101.

Memtsoudis SG, Ma Y, Chiu YL, Walz JM, Voswinckel R, Mazumdar M. Perioperative mortality in patients with pulmonary hypertension undergoing major joint replacement. Anesth Analg 2010; 111(5): 1110-6.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.