دوره 31، شماره 224: هفته دوم فروردین ماه 1392:59-68

اندازه‌گیری شاخص‌های عملکرد تیرویید در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی تحت درمان‌های جایگزین

افسون امامی نایینی, سینا درویش‌نیا, نوشین خلیلی, آتسا نوروزی بزاز, مهدی خزایی, عباس شبیری

چکیده


مقدمه: کلیه نه تنها محل دفع و متابولیسم هورمون‌های تیرویید است بلکه یک ارگان هدف برای آن‌ها نیز می‌باشد. برخی مطالعات بین نارسایی کلیوی و اختلال عملکرد تیرویید، ارتباطی را نشان داده‌اند. این مطالعه‌ جهت بررسی شاخص‌های عملکرد تیرویید در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی تحت درمان‌های جایگزین (همودیالیز و دیالیز صفاقی) در مقایسه‌ با افراد غیر مبتلا انجام شد.

روش‌ها: در این مطالعه،‌ بیماران بیشتر از 18 سالی که برای انجام درمان‌های جایگزین کلیه به بیمارستان نور و علی اصغر (ع) اصفهان مراجعه کرده بودند و حداقل از 3 ماه قبل تحت درمان‌های جایگزین کلیه بودند، بررسی شدند. شاخص‌های عملکرد تیرویید شامل TT4 (Total thyroxine)، T3 (Triiodothyronine)، FT4 (Free thyroxine)، TSH (Thyroid stimulating hormone)، T3RU (T3 resin uptake) و آلبومین در 4 گروه بیماران تحت همودیالیز، دیالیز صفاقی و گروه شاهد این دو گروه (افراد سالم فامیل درجه‌ی 1 بیمار که بیماری مشخص تیرویید نداشتند) اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها: 115 نفر بررسی شدند که 63 نفر (5/54 درصد) آن‌ها مرد بودند. میانگین سنی افراد شرکت ‌کننده 5/11 ± 3/54 سال بود. میانگین سطوح سرمی T3RU در گروه بیماران به طور معنی‌داری بیشتر (001/0 > P) و T3 و آلبومین نیز به طور معنی‌داری کمتر از گروه شاهد (به ترتیب 001/0 > P و 002/0 = P) بود. در بیماران تحت درمان با دیالیز صفاقی، سطح سرمی TT4 به طور معنی‌داری بالاتر از افراد گروه شاهد بود (02/0 = P).

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست ‌آمده نمی‌توان در مورد هیپوتیرویید یا هیپرتیرویید بودن بیماران مورد مطالعه قضاوت کرد. ممکن است که پایین بودن سطح سرمی T3 در هر دو گروه بیماران به دلیل نقص در تبدیل محیطی T4 به T3 در نتیجه‌ی اورمی و یا عوامل دیگری همچون مصرف داروها باشد. پایین بودن سطح آلبومین سرم نیز در هر دو گروه بیماران می‌تواند در نتیجه‌ی سوء تغذیه و همچنین از دست رفتن آلبومین و TBG (Thyroxine-binding globulin) طی دیالیز صفاقی باشد.


واژگان کلیدی


همودیالیز؛ دیالیز صفاقی؛ تیرویید؛ نارسایی کلیوی

تمام متن:

PDF

مراجع


Khalkhali HR, Hajizadeh E, Kazemnezad A, Ghafari A. The prediction's trend of graft survival in renal transplantation with chronic allograft dysfunction. Epidemiology 2010; 6(2): 25-31. [In Pesian].

Kaplan EL. Thyroid and parathyroid. In: Schwartz SI, Shires GT, Spence FC, editors. Principles of surgery. 6th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 1994. p. 1232.

el-Reshaid K, Seshadri MS, Hourani H, Qurtom M, Kamel H. Endocrine abnormalities in hemodialysis patients with iron overload: reversal with iron depletion. Nutrition 1995; 11(5 Suppl): 521-6.

Epi-info version 6.02 word processing data base and statistics program for public health. Geneva, Switzerland: Center for Disease Control (CDC) and prevention USA, World Health Organization; 1994.

Iglesias P, Diez JJ. Thyroid dysfunction and kidney disease. Eur J Endocrinol 2009; 160(4): 503-15.

Shamsadini A, Ebrahimi H, Darvish Moghadam S, Asadi F, Pour Lashkari M. Effect of hemodialysis on thyroid hormone serum level of patients with chronic renal failure. Iran J Endocrinol Metab 2000; 2(3): 187-90. [In Persian].

Yonemura K, Nakajima T, Suzuki T, Ando S, Genma R, Nakamura H, et al. Low free thyroxine concentrations and deficient nocturnal surge of thyroid-stimulating hormone in haemodialysed patients compared with undialysed patients. Nephrol Dial Transplant 2000; 15(5): 668-72.

Kutlay S, Atli T, Koseogullari O, Nergizoglu G, Duman N, Gullu S. Thyroid disorders in hemodialysis patients in an iodine-deficient community. Artif Organs 2005; 29(4): 329-32.

Zoccali C, Mallamaci F, Tripepi G, Cutrupi S, Pizzini P. Low triiodothyronine and survival in end-stage renal disease. Kidney Int 2006; 70(3): 523-8.

Liu KD, Chertow GM. Dialysis in the treatment of renal failure. In: Longo DL, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Jameson J, Loscalzo J, editors. Harrison's principles of internal medicine. 18th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2012. p. 2325.

Dudani RA, Desai KB, Mehta MN, Mani LS, Acharya VN. Thyroid dysfunction in uremia. J Assoc Physicians India 1981; 29(12): 1037-40.

Jameson JL, Weetman AP. Disorders of the thyroid gland. In: Longo DL, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Jameson J, Loscalzo J, editors. Harrison's principles of internal medicine. 18th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2012. P. 2915, 2917, 2929.

Zeraati AA, Layegh P, Famili Y, Naghibi M, Sharifipour F, Shariati SZ. Serum triiodothyronine level as an indicator of inflammation in patients undergoing dialysis. Iran J Kidney Dis 2011; 5(1): 38-44.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.