دوره 31، شماره 232: هفته دوم خردادماه 1392:433-438

بررسی الگوی مقاومت به آنتی‌بیوتیک در سویه‌های سودوموناس آئروجینوزا جدا شده از بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

حسین فاضلی, سید اصغر هوایی, حمید سلگی, داریوش شکری, طاهره مطلبی‌راد

چکیده


مقدمه: سودوموناس آئروجینوزا به عنوان یكی از عوامل مهم عفونت‌های بیمارستانی، به خصوص در بخش مراقبت‌های ویژه، مطرح می‌باشد. افزایش روز افزون مقاومت آنتی‌بیوتیكی سودوموناس آئروجینوزا در مواردی موجب سپتی‌سمی و مرگ و میر بیماران می‌شود. استفاده‌ی نامناسب و طولانی مدت از آنتی‌بیوتیک‌ها در بخش‌های مختلف بیمارستان منجر به ظهور سوش‌های مقاوم به چند دارو (Multidrug resistance یا MDR) و سوش‌های مقاوم به همه‌ی داروها (Pandrug resistance یا PDR) شده است. این مطالعه به منظور تعیین الگوی مقاومت دارویی سوش‌های دارای نقش در ایجاد عفونت در بیماران بستری شده در بخش مراقبت‌های ویژه (Intensive care unit یا ICU) بیمارستان الزهرای (س) اصفهان، صورت پذیرفت.

روش‌ها: ابتدا، 66 ایزوله از سودوموناس آئروجینوزا از نمونه‌های مختلف بالینی از بخش ICU بیمارستان الزهرای (س) شهر اصفهان جدا سازی گردید. سپس، الگوی مقاومت به آنتی‌بیوتیک سویه‌های سودوموناس آئروجینوزا نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های ایمی‌پنم، مروپنم، آمیکاسین، جنتامایسین، سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین، آزترئونام، سفپیم، پیپراسیلین، پیپراسیلین/تازوباکتام و سفتازیدیم به روش Disk diffusion و با روش استاندارد Kirby-Bauer تعیین گردید.

یافته‌ها: از 66 ایزوله‌ی جدا شده، 51 ایزوله (2/77 درصد) از سوش MDR و 33 ایزوله (50 درصد) از سوش PDR بود. به ترتیب، 8/75 و 7/72 درصد از ایزوله‌ها به سفتازیدیم و پیپراسیلین مقاوم بودند و بیشترین مقاومت سودوموناس به این دو آنتی‌بیوتیک تعیین گردید. در مقابل، کمترین درصد مقاومت این باکتری به آمیکاسین و برابر 50 درصد بود.

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که استفاده‌ی بیش از حد و نادرست از آنتی‌بیوتیک‌ها در مراکز درمانی باعث افزایش مقاومت دارویی و ایجاد سویه‌های MDR و PDR سودوموناس آئروجینوزا می‌گردد. تعیین الگوی مقاومت دارویی می‌تواند در انتخاب داروی مناسب جهت درمان بیماران مورد استفاده قرار گیرد.


واژگان کلیدی


سودوموناس آئروجینوزا؛ مقاومت دارویی؛ مقاوم به چند دارو (Multidrug resistance)؛ مقاوم به همه‌ی داروها (Pandrug resistance)

تمام متن:

PDF

مراجع


Sadikot RT, Blackwell TS, Christman JW, Prince AS. Pathogen-host interactions in Pseudomonas aeruginosa pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2005; 171(11): 1209-23.

Giske C. Carbapenem resistance in Pseudomonas aeruginosa [Thesis]. Stockholm, Sweden: Karolinska Universitetssjukhuset Solna; 2007.

National Service Scotland, Health Protection Scotland. Transmission based precautions literature reviews pseudomonas aeruginosa [Online]. 2008. Available from: URL: http://www.documents.hps.scot.nhs.uk/hai/infection-control/transmission-based-precautions/ literature-reviews/mic-lr-rsv-2008-04.pdf.

Dong F, Xu XW, Song WQ, Lu P, Yu SJ, Yang YH, et al. Characterization of multidrug-resistant and metallo-beta-lactamase-producing Pseudomonas aeruginosa isolates from a paediatric clinic in China. Chin Med J (Engl) 2008; 121(17): 1611-6.

Lagatolla C, Edalucci E, Dolzani L, Riccio ML, De LF, Medessi E, et al. Molecular evolution of metallo-beta-lactamase-producing Pseudomonas aeruginosa in a nosocomial setting of high-level endemicity. J Clin Microbiol 2006; 44(7): 2348-53.

Sevillano E, Valderrey C, Canduela MJ, Umaran A, Calvo F, Gallego L. Resistance to antibiotics in clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. Pathol Biol (Paris) 2006; 54(8-9): 493-7.

Vettoretti L, Floret N, Hocquet D, Dehecq B, Plesiat P, Talon D, et al. Emergence of extensive-drug-resistant Pseudomonas aeruginosa in a French university hospital. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2009; 28(10): 1217-22.

Lutz JK, Lee J. Prevalence and antimicrobial-resistance of Pseudomonas aeruginosa in swimming pools and hot tubs. Int J Environ Res Public Health 2011; 8(2): 554-64.

Quan F, Liu G, Wang L, Wang X. Investigation of pulmonary infection pathogens in neurological intensive care unit. Ther Clin Risk Manag 2011; 7: 21-5.

Tsukayama DT, van Loon HJ, Cartwright C, Chmielewski B, Fluit AC, van der Werken C, et al. The evolution of Pseudomonas aeruginosa during antibiotic rotation in a medical intensive care unit: the RADAR-trial. Int J Antimicrob Agents 2004; 24(4): 339-45.

Carmeli Y, Troillet N, Eliopoulos GM, Samore MH. Emergence of antibiotic-resistant Pseudomonas aeruginosa: comparison of risks associated with different antipseudomonal agents. Antimicrob Agents Chemother 1999; 43(6): 1379-82.

Du SJ, Kuo HC, Cheng CH, Fei ACY, Wei HW, Chang SK. Molecular mechanisms of ceftazidime resistance in Pseudomonas aeruginosa isolates from canine and human infections. Veterinarni Medicina 2010; 55: 172-82.

Levasseur P, Girard AM, Claudon M, Goossens H, Black MT, Coleman K, et al. In vitro antibacterial activity of the ceftazidime-avibactam (NXL104) combination against Pseudomonas aeruginosa clinical isolates. Antimicrob Agents Chemother 2012; 56(3): 1606-8.

Ozer B, Duran N, Onlen Y, Savas L. Efflux pump genes and antimicrobial resistance of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from lower respiratory tract infections acquired in an intensive care unit. J Antibiot (Tokyo) 2012; 65(1): 9-13.

Rahbar M, Mehragan H, Haji Ali Akbari N. Prevalence of drug resistance in nonfermenter gram-negative bacilli. Iran J Pathol 2010; 5(2): 90-6.

Kianpour F, Havaei SA , Hosseini MM. Evaluation of Pseudomonas aeroginosa isolated from cutaneous infections and determination of drug resistance pattern in patients of Alzahra hospital in Isfahan. J Isfahan Med Sch 2010; 28(110): 503-9.

Rossolini GM, Mantengoli E. Treatment and control of severe infections caused by multiresistant Pseudomonas aeruginosa. Clin Microbiol Infect 2005; 11(Suppl 4(: 17-32.

Mohammadi-Mehr M, Feizabadi M. Antimicrobial resistance pattern of Gram-negative bacilli isolated from patients at ICUs of Army hospitals in Iran. Iran J Microbiol 2011; 3(1): 26-30.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.