دوره 31، شماره 226: هفته چهارم فروردین ماه 1392:131-137

مقایسه‌ی لیزر Fractional 2CO به همراه Subcision و لیزر Fractional 2CO به تنهایی در بهبود اسکار آکنه‌ی آتروفیک

محمد علی نیلفروش‌زاده, گیتا فقیهی, فریبا جعفری, الهه هفت برادران, سید محسن حسینی, نفیسه مظاهری

چکیده


مقدمه: امروزه درمان‌های مختلفی جهت درمان اسکار آکنه پبشنهاد شده است، اما محققان هنوز در جستجوی درمان منفرد و کاملی هستند. از آن جایی که اسکارها از لحاظ شکل و عمق متفاوت هستند، اغلب برای رسیدن به نتایج رضایت‌بخش نیاز به ترکیبی از روش‌های درمانی است. در این مطالعه دو روش درمانی لیزر Fractional 2CO به تنهایی و لیزر Fractional 2CO همراه با Subcision مقایسه شد.

روش‌ها: طی یك کارآزمایی بالینی در سال‌های 91-1390، بیماران مبتلا به اسکار آکنه‌ی آتروفیک تحت درمان با دو روش درمانی لیزر Fractional 2CO به تنهایی (5 جلسه با فواصل 3 هفته) در سمت راست صورت و لیزر Fractional 2CO همراه با Subcision (در یک جلسه Subcision همراه با لیزر و پس از گذشت 3 هفته، 4 جلسه لیزر Fractional 2CO با فواصل 3 هفته) در سمت چپ صورت قرار گرفتند. بیماران 1، 2 و 6 ماه پس از پایان درمان ویزیت شدند. میزان رضایتمندی بیماران 6 ماه پس از درمان سنجیده و عوارض جانبی در دو گروه درمانی مقایسه شد.

یافته‌ها: بهبودی بیماران در روش ترکیبی 7/54 درصد و در روش لیزر به تنهایی 43 درصد بود (001/0 > P). میانگین رضایتمندی افراد بر اساس روش VAS (Visual analogue scale) در روش ترکیبی 6/6 و در روش لیزر به تنهایی 2/5 بود (001/0 > P). عارضه‌ی اریتم در هر دو روش مشهود بود. عوارض کبودی، PIP (Post-inflammatory pigmentation) و هیپرپیگمانتاسیون فقط در روش ترکیبی مشاهده شد؛ ولی پس از مدت 6 ماه در هیچ یک از افراد عارضه‌ای باقی نماند.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، استفاده از روش ترکیبی نتایج مطلوب‌تری از نظر بهبود اسکار و رضایتمندی بیمار دارد و می‌تواند به عنوان یک روش درمانی استفاده شود؛ اگر چه عارضه‌ی کبودی، PIP و هیپرپیگمانتاسیون در این روش دیده شد که در روش درمانی لیزر به تنهایی وجود نداشت.


واژگان کلیدی


اسکار آکنه‌ی آتروفیک؛ لیزر فرکشنال CO2؛ Subcision

تمام متن:

PDF

مراجع


Lee JB, Chung WG, Kwahck H, Lee KH. Focal treatment of acne scars with trichloroacetic acid: chemical reconstruction of skin scars method. Dermatol Surg 2002; 28(11): 1017-21.

Burton JL, Cunliffe WJ, Stafford I, Shuster S. The prevalence of acne vulgaris in adolescence. Br J Dermatol 1971; 85(2): 119-26.

Cunliffe WJ, Gould DJ. Prevalence of facial acne vulgaris in late adolescence and in adults. Br Med J 1979; 1(6171): 1109-10.

Kang WH, Kim YJ, Pyo WS, Park SJ, Kim JH. Atrophic acne scar treatment using triple combination therapy: dot peeling, subcision and fractional laser. J Cosmet Laser Ther 2009; 11(4): 212-5.

Khunger N. Standard guidelines of care for acne surgery. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2008; 74 (Suppl): S28-S36.

Woo SH, Park JH, Kye YC. Resurfacing of different types of facial acne scar with short-pulsed, variable-pulsed, and dual-mode Er:YAG laser. Dermatol Surg 2004; 30(4 Pt 1): 488-93.

Weiss RA, Weiss MA, Beasley KL, Munavalli G. Autologous cultured fibroblast injection for facial contour deformities: a prospective, placebo-controlled, Phase III clinical trial. Dermatol Surg 2007; 33(3): 263-8.

Koranda FC. Treatment and modalities in facial acne scars. In: Thomas JR, Holt GR, editors. Facial scars. Saint Louis, MO: C.V. Mosby Co; 1989. p. 278–89

Tanzi EL, Wanitphakdeedecha R, Alster TS. Fraxel laser indications and long-term follow-up. Aesthet Surg J 2008; 28(6): 675-8.

Hu S, Chen MC, Lee MC, Yang LC, Keoprasom N. Fractional resurfacing for the treatment of atrophic facial acne scars in asian skin. Dermatol Surg 2009; 35(5): 826-32.

Aalami HS, Balighi K, Lajevardi V, Akbari E. Subcision-suction method: a new successful combination therapy in treatment of atrophic acne scars and other depressed scars. J Eur Acad Dermatol Venereol 2011; 25(1): 92-9.

Chandrashekar B, Nandini A. Acne scar subcision. J Cutan Aesthet Surg 2010; 3(2): 125-6.

Alam M, Omura N, Kaminer MS. Subcision for acne scarring: technique and outcomes in 40 patients. Dermatol Surg 2005; 31(3): 310-7.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.