دوره 31، شماره 230: هفته چهارم اردیبهشت ماه 1392:372-379

جداسازی و تشخیص گونه‌های نوکاردیا از نمونه‌های خاک بر طبق مقایسه‌ی سه روش جداسازی

جمشید فقری, سمانه بوربور, شراره مقیم, حاجیه قاسمیان صفایی, بهرام نصر اصفهانی, محسن میدانی, مجتبی اکبری, نفیسه السادات حسینی

چکیده


مقدمه: اکتینومیست‌های هوازی، به خصوص نوکاردیا، یکی از عوامل شایع عفونت‌های سیستمیک در سراسر جهان به شمار می‌روند. تظاهرات بالینی بیماری، طیفی از عفونت‌های پوستی ایجاد شده در اثر تلقیح به بدن از طریق تروما در میزبان سالم از لحاظ سیستم ایمنی تا بیماری ریوی شدید و بیماری سیستم عصبی مرکزی در بیماران دارای نقص سیستم ایمنی شدید را شامل می‌گردد و ممکن است کشنده باشد. جایگاه نوکاردیا در محیط، به خصوص خاک می‌باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی سه روش فنوتیپی برای جداسازی گونه‌های نوکاردیا بود.

روش‌ها: در این بررسی، 60 نمونه خاک از مناطق اطراف برخی بیمارستان‌ها، زمین‌های کشاورزی و باغچه‌ها با pH و دماهای متفاوت در اصفهان جمع‌آوری گردید. به منظور جداسازی نوکاردیا، سه روش جداسازی از خاک شامل Paraffin baiting (McClung's carbon free broth with paraffin bait)، Paraffin coated slides و Slip-burid مورد مطالعه قرار گرفت.

یافته‌ها: روش Paraffin baiting روی 10 نمونه‌ی خاک مورد استفاده قرار گرفت که نتیجه‌ای در بر نداشت. روش Paraffin coated slides نیز روی 4 نمونه‌ی خاک (از همان نمونه‌های خاک قبلی) انجام گرفت و از این روش هم نتیجه‌ای گرفته نشد. از تعداد 60 نمونه خاک مورد مطالعه در روش سوم، در مجموع 15 مورد (25 درصد) دارای کلنی‌هایی شبیه به نوکاردیا بود.

نتیجه‌گیری: در این مطالعه برای جداسازی نوکاردیا، روش Slip-burid مطلوب تشخیص داده شد.


واژگان کلیدی


نوکاردیا؛ روش‌های جداسازی؛ خاک؛ ایران

تمام متن:

PDF

مراجع


Borm W, Gleixner M. Nocardia brain abscess misinterpreted as cerebral infarction. J Clin Neurosci 2003; 10(1): 130-2.

Saubolle MA, Sussland D. Nocardiosis: review of clinical and laboratory experience. J Clin Microbiol 2003; 41(10): 4497-501.

Rodriguez-Nava V, Couble A, Devulder G, Flandrois JP, Boiron P, Laurent F. Use of PCR-restriction enzyme pattern analysis and sequencing database for hsp65 gene-based identification of Nocardia species. J Clin Microbiol 2006; 44(2): 536-46.

Aghamirian MR, Ghiasian SA. Isolation and characterization of medically important aerobic actinomycetes in soil of Iran (2. Open Microbiol J 2009; 3: 53-7.

Baron E, Peterson LR, Finegold SM. Bailey & Scott's diagnostic microbiology. 7th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 1994.

Singh M, Sandhu RS, Randhawa HS. Comparison of paraffin baiting and conventional culture techniques for isolation of Nocardia asteroides from sputum. J Clin Microbiol 1987; 25(1): 176-7.

Khan ZU, Neil L, Chandy R, Chugh TD, Al-Sayer H, Provost F, et al. Nocardia asteroides in the soil of Kuwait. Mycopathologia 1997; 137(3): 159-63.

Allen SD, Janda WM, Koneman EW, Schreckenberger PC, Winn WC. Koneman's color atlas and textbook of diagnostic microbiology. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.

McTaggart LR, Richardson SE, Witkowska M, Zhang SX. Phylogeny and identification of Nocardia species on the basis of multilocus sequence analysis. J Clin Microbiol 2010; 48(12): 4525-33.

Kageyama A, Yazawa K, Kudo T, Taniguchi H, Nishimura K, Mikami Y. First isolates of Nocardia abscessus from humans and soil in Japan. Nihon Ishinkin Gakkai Zasshi 2004; 45(1): 17-21.

Sahathevan M, Harvey FA, Forbes G, O'Grady J, Gimson A, Bragman S, et al. Epidemiology, bacteriology and control of an outbreak of Nocardia asteroides infection on a liver unit. J Hosp Infect 1991; 18(Suppl A): 473-80.

Sabuncuoglu H, Cibali Acikgo ZZ, Caydere M, Ustun H, Semih K, I. Nocardia farcinica brain abscess: a case report and review of the literature. Neurocirugia (Astur) 2004; 15(6): 600-3.

Xing K, Qin S, Fei SM, Lin Q, Bian GK, Miao Q, et al. Nocardia endophytica sp. nov., an endophytic actinomycete isolated from the oil-seed plant Jatropha curcas L. Int J Syst Evol Microbiol 2011; 61(Pt 8): 1854-8.

Kachuei R, Emami M, Mirnejad R, Khoobdel M. Diversity and frequency of Nocardia spp. in the soil of Isfahan province, Iran. Asian Pac J Trop Biomed 2012; 2(6): 474-8.

Ayyar S, Tendolkar U, Deodhar L. A comparison of three media for isolation of Nocardia species from clinical specimens. J Postgrad Med 1992; 38(2): 70-2.

van Gelderen de KA, Duran EL. The efficiency of 1 M NH4Cl and 2 M NaCl for the isolation of pathogenic Nocardia from soil. Mycopathologia 1989; 108(2): 117-23.

Kampfer P, Huber B, Buczolits S, Thummes K, Grun-Wollny I, Busse HJ. Nocardia acidivorans sp. nov., isolated from soil of the island of Stromboli. Int J Syst Evol Microbiol 2007; 57(Pt 6): 1183-7.

Vetlugina LA, Adiiatova Z, Khozhamuratova SS, Rymzhanova ZA, Trenozhnikova LP, Kopytina MN. Isolation of Actinomycetales from the soil of Kazakhstan on selective media with antibiotics. Antibiot Khimioter 1990; 35(2): 3-5. [In Russian].

Goel S, Kanta S. Prevalence of Nocardia species in the soil of Patiala area. Indian J Pathol Microbiol 1993; 36(1): 53-60.

van Gelderen de KA, Runco de LR, Salim R. Natural occurrence of Nocardia in soil of Tucuman: physiological characteristics. Mycopathologia 1987; 99(1): 15-9.

Negroni R, Lopez DG, Arechavala A, Bianchi MH, Robles AM. Clinical and microbiological study of mycetomas at the Muniz hospital of Buenos Aires between 1989 and 2004. Rev Argent Microbiol 2006; 38(1): 13-8. [In Spanish].

Denguezli M, Kourda M, Ghariani N, Belajouza C, Mokni B, Chebil F, et al. Mycetomas in central Tunisia. Ann Dermatol Venereol 2003; 130(5): 515-8. [In French].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.