دوره 31، شماره 231: هفته اول خردادماه 1392:416-423

بررسی اثر رادیولوژیکی داربست بیوگلس ژلاتینی بر ترمیم نقص استخوان جمجمه در مدل حیوانی سگ

سید محمد حسینی پناه, مریم بهرامی‌پور, محمد نورانی

چکیده


مقدمه: هدف از مطالعه‌ی حاضر ارزیابی رادیولوژیکی ظرفیت بازسازی استخوان با داربست نانوبیوگلس ژلاتینی در مدل نقص جمجمه‌ی سگ بود.

روش‌ها: در این مطالعه در استخوان فرونتال چهار سگ نر بالغ جوان، تحت بیهوشی، دو حفره به قطر 5/0 میلی‌متر ایجاد شد. در یکی از حفرات داربست ژلاتینی کار گذاشته شد و حفره‌ی دیگر به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. 4 و 8 هفته پس از عمل جراحی، ارزیابی رادیولوژیکی تشکیل استخوان توسط دستگاه CBCT (Cone beam computed tomography) صورت گرفت.

یافته‌ها: مقایسه‌ی اندازه‌ی قطر حفرات نشان داد که میانگین قطر حفرات 4 و 8 هفته پس از عمل بین دو گروه داربست ژلاتینی و شاهد اختلاف معنی‌داری نداشت (به ترتیب 522/0 = P و 064/0 = P). میانگین دانسیته‌ی استخوانی نیز 4 و 8 هفته بعد از عمل جراحی در گروه داربست ژلاتینی با گروه شاهد اختلاف معنی‌داری نداشت (به ترتیب 603/0 = P و 300/0 = P).

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست‌آمده به نظر می‌رسد که داربست بیوگلس ژلاتینی در فاصله‌های زمانی مورد مطالعه در مقایسه با گروه شاهد بر سرعت استخوان‌سازی اثر نداشته است.


واژگان کلیدی


داربست؛ بیوگلس ژلاتینی؛ سگ

تمام متن:

PDF

مراجع


Elsdale T, Bard J. Collagen substrata for studies on cell behavior. J Cell Biol 1972; 54(3): 626-37.

Schorr A, Campbell W, Schenk M. Communication research and media science in Europe: perspectives for research and academic training in Europe's changing media reality. Berlin, Germany: Walter de Gruyter; 2003.

Greenwald AS, Boden SD, Goldberg VM, Khan Y, Laurencin CT, Rosier RN. Bone-graft substitutes: facts, fictions, and applications. J Bone Joint Surg Am 2001; 83-A(Suppl 2 Pt 2): 98-103.

Liu X, Ma PX. Polymeric scaffolds for bone tissue engineering. Ann Biomed Eng 2004; 32(3): 477-86.

Muschler GF, Nakamoto C, Griffith LG. Engineering principles of clinical cell-based tissue engineering. J Bone Joint Surg Am 2004; 86-A(7): 1541-58.

Jones JR, Gentleman E, Polak J. Bioactive glass scaffolds for bone regeneration. Elements 2007; 3(6): 393-9.

Salgado AJ, Coutinho OP, Reis RL. Bone tissue engineering: state of the art and future trends. Macromol Biosci 2004; 4(8): 743-65.

Hoshino M, Egi T, Terai H, Namikawa T, Kato M, Hashimoto Y, et al. Repair of long intercalated rib defects in dogs using recombinant human bone morphogenetic protein-2 delivered by a synthetic polymer and beta-tricalcium phosphate. J Biomed Mater Res A 2009; 90(2): 514-21.

Bassi AP, Carvalho PS. Repair of bone cavities in dog's mandible filled with inorganic bovine bone and bioactive glass associated with platelet rich plasma. Braz Dent J 2011; 22(1): 14-20.

Peter M, Binulal NS, Nair SV, Selvamurugan N, Tamura H, Jayakumar R. Novel biodegradable chitosan- cogelatin/nano-bioactive glass ceramic composite scaffolds for alveolar bone tissue engineering. Chem Eng J 2010; 158(2): 353-61.

Picot J. Human cell culture protocols. Totowa, NJ: Humana Press; 2004.

Fassina L, Saino E, Visai L, Avanzini MA, Cusella De Angelis MG, Benazzo F, et al. Use of a gelatin cryogel as biomaterial scaffold in the differentiation process of human bone marrow stromal cells. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc 2010; 2010: 247-50.

Azami M, Rabiee M, Moztarzadeh F. Glutaraldehyde crosslinked gelatin/ hydroxyapatite nanocomposite scaffold, engineered via compound techniques. Polym Compos 2010; 31(12): 2112-20.

Liu X, Smith LA, Hu J, Ma PX. Biomimetic nanofibrous gelatin/apatite composite scaffolds for bone tissue engineering. Biomaterials 2009; 30(12): 2252-8.

Hafezi F, Hosseinnejad F, Fooladi AA, Mafi SM, Amiri A, Nourani MR. Transplantation of nano-bioglass/gelatin scaffold in a non-autogenous setting for bone regeneration in a rabbit ulna. J Mater Sci Mater Med 2012; 23(11): 2783-92.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.