دوره 31، شماره 235: هفته اول تیر ماه 1392:581-590

بررسی اثر لیشمانیسیدال کومارین‌های اکسی‌پئوسدانین و ایزوایمپراتورین بر روی فرم پروماستیگوت انگل لیشمانیا ماژور

سید ابراهیم سجادی, عباسعلی اسکندریان, حسینعلی یوسفی, مرجان منصوریان, محمد طاهری

چکیده


مقدمه: لیشمانیوز به صورت طیف وسیعی از علایم بالینی شامل لیشمانیوز پوستی، پوستی- مخاطی و احشایی ظاهر می‌شود. به‌تازگی پیشرفت‌های زیادی در زمینه‌ی استفاده از داروهای گیاهی جهت درمان لیشمانیوز حاصل شده است. هدف از این مطالعه، تعیین اثر لیشمانیسیدال دو کومارین خالص سازی شده از ریشه‌ی گیاه Prangos ferulaceae (L.) Lindl به نام‌های اکسی‌پئوسدانین و ایزوایمپراتورین در مقایسه با شاهد مثبت (آمفوتریسین B) و شاهد منفی بر روی فرم پروماستیگوت‌ انگل لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی بود.

روش‌ها: ابتدا، فرم پروماستیگوت انگل در محیط‌های کشت NNN (Novy-MacNeal-Nicolle) و (Roswell Park Memorial Institute 1640) RPMI-1640 در دمای 24 درجه‌ی سانتی‌گراد کشت داده شد تا به فاز ایستا از منحنی رشد خود برسد. سپس، میزان مشخصی از محیط کشت، که حاوی حدود یک میلیون انگل بود، در مجاورت غلظت‌های نهایی 25، 50، 100، 200 و 350 میکروگرم در میلی‌لیتر از اکسی پئوسدانین و ایزوایمپراتورین قرار گرفت و اثار آن‌ها در زمان‌های 3، 6، 24، 48 و 72 ساعت بررسی شد.

یافته‌ها: از هیچ یک از غلظت‌های مورد بررسی کومارین‌های اکسی‌پئوسدانین و ایزوایمپراتورین، نسبت به شاهد مثبت، اثر لیشمانیسیدال مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: اکسی‌پئوسدانین و ایزوایمپراتورین هیچ گونه اثر لیشمانیسیدالی نشان ندادند.


واژگان کلیدی


لیشمانیا ماژور؛ کومارین؛ اکسی‌پئوسدانین؛ ایزوایمپراتورین؛ Prangos ferulaceae (L.) Lindl

تمام متن:

PDF

مراجع


Jafary R, Zolfaghari Baghbaderani A, Ghahraman Tabrizi M, Moradi Sh, et al. Topical effectiveness of different concentrations of nanosilver solution on leishmania major lesions in mice (Balb/c). J Isfahan Med Sch 2011; 29(158): 1575-82. [In Persian].

Azmuudeh M. Report on leishmaniasis in Iran (Tehran). Tehran, Iran: Ministry of Health and Medical Education; 1989. [In Persian].

Napolitano HB, Silva M, Ellena J, Rodrigues BD, Almeida AL, Vieira PC, et al. Aurapten, a coumarin with growth inhibition against Leishmania major promastigotes. Braz J Med Biol Res 2004; 37(12): 1847-52.

Ghahreman A. Iran colorful flora. Tehran, Iran: Research Institute of Forests and Rangelands; 2003. p. 114. [In Persian].

Ulubelen A, Topcu G, Tan N, Olcal S, Johansson C, Ucer M, et al. Biological activities of a Turkish medicinal plant, Prangos platychlaena. J Ethnopharmacol 1995; 45(3): 193-7.

Zargari A. Medicinal plants. Tehran, Iran: Tehran University Publications, 2001. p. 976. [In Persian].

Amiri H. Essential oil variation of Prangos ferulacea Lindl. in different stage of plant growth. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 2007; 23(1): 121-7. [Persian].

Baser KH, Demirci B, Demirci F, Bedir E, Weyerstahl P, Marschall H, et al. A new bisabolene derivative from the essential oil of Prangos uechtritzii fruits. Planta Med 2000; 66(7): 674-7.

Buckingham JB. Dictionary of natural products. London, UK: Chapman and Hall; 1998. p. 831.

Sajjadi SE, Shokoohinia Y, Gholamzadeh S. Phytochemical study of Prangos ferulacea (L.) Lindl [Thesis]. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 2011. p. 77-88. [In Persian].

Evans WCh. Trease and Evans' pharmacognosy. 14th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 1996. p. 230.

Mohseni N. Extraction, purification and evaluation of antileishmanicidal effect of prenylated coumarin from ferulago angulata in vitro [Thesis]. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 2012. p. 25-75. [In Persian].

Fylaktakidou KC, Hadjipavlou-Litina DJ, Litinas KE, Nicolaides DN. Natural and synthetic coumarin derivatives with anti-inflammatory/ antioxidant activities. Curr Pharm Des 2004; 10(30): 3813-33.

Iranshahi M, Sahebkar A, Hosseini ST, Takasaki M, Konoshima T, Tokuda H. Cancer chemopreventive activity of diversin from Ferula diversivittata in vitro and in vivo. Phytomedicine 2010; 17(3-4): 269-73.

Kang SY, Lee KY, Sung SH, Kim YC. Four new neuroprotective dihydropyranocoumarins from Angelica gigas. J Nat Prod 2005; 68(1): 56-9.

Iranshahi M, Arfa P, Ramezani M, Jaafari MR, Sadeghian H, Bassarello C, et al. Sesquiterpene coumarins from Ferula szowitsiana and in vitro antileishmanial activity of 7-prenyloxycoumarins against promastigotes. Phytochemistry 2007; 68(4): 554-61.

Mingfa Z, Yaqin S. Antidiarrheal and anti-inflammatory effects or oxypeucedanin. Chinese Traditional and Herbal Drugs 1996; 12: 110-8.

Moon TC, Jin M, Son JK, Chang HW. The effects of isoimperatorin isolated from Angelicae dahuricae on cyclooxygenase-2 and 5-lipoxygenase in mouse bone marrow-derived mast cells. Arch Pharm Res 2008; 31(2): 210-5.

Kang TJ, Lee SY, Singh RP, Agarwal R, Yim DS. Anti-tumor activity of oxypeucedanin from Ostericum koreanum against human prostate carcinoma DU145 cells. Acta Oncol 2009; 48(6): 895-900.

Kim YK, Kim YS, Ryu SY. Antiproliferative effect of furanocoumarins from the root of Angelica dahurica on cultured human tumor cell lines. Phytother Res 2007; 21(3): 288-90.

Sajjadi SE, Shokoohinia Y, Gholamzadeh S. Behbahani M, Fattahi A. Antiviral evaluation of coumarins from Prangos ferulacea L.(Lindl). Research in Pharmaceutical Sciences 2012; 7(5): S783.

Mendonca-Filho RR, Rodrigues IA, Alviano DS, Santos AL, Soares RM, Alviano CS, et al. Leishmanicidal activity of polyphenolic-rich extract from husk fiber of Cocos nucifera Linn. (Palmae). Res Microbiol 2004; 155(3): 136-43.

Stavri M, Gibbons S. The antimycobacterial constituents of dill (Anethum graveolens). Phytother Res 2005; 19(11): 938-41.

Tada Y, Shikishima Y, Takaishi Y, Shibata H, Higuti T, Honda G, et al. Coumarins and gamma-pyrone derivatives from Prangos pabularia: antibacterial activity and inhibition of cytokine release. Phytochemistry 2002; 59(6): 649-54.

de Souza SM, Delle MF, Smania A, Jr. Antibacterial activity of coumarins. Z Naturforsch C 2005; 60(9-10): 693-700.

Yokoyama K, Goodwin GW, Ghomashchi F, Glomset JA, Gelb MH. A protein geranylgeranyltransferase from bovine brain: implications for protein prenylation specificity. Proc Natl Acad Sci U S A 1991; 88(12): 5302-6.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.