دوره 31، شماره 231: هفته اول خردادماه 1392:408-415

اثر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر کاهش افسردگی در زنان یائسه

زینب رشیدی, افخم دانشفر, معصومه شجاعی, رضا باقریان سرارودی, رضا روزبهانی, سید محمد مرندی, امیررضا رشیدی

چکیده


مقدمه: کمابیش اغلب زنان یائسه افسردگی را تجربه می‌کنند. همچنین در بیشتر این زنان به علت عدم توانایی در کنترل و کاهش افسردگی، این اختلال می‌تواند به آسیب‌های جسمی بینجامد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر هشت هفته ورزش پیلاتس بر کاهش افسردگی در زنان یائسه 55 تا 65 سال بود.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی، 40 زن مبتلا به افسردگی که در سال 1391 به روان‌شناسان مراجعه کرده بودند، به صورت هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمون (20 نفر) و شاهد (20 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمون در یك برنامه‌ی 8 هفته‌ای ورزش پیلاتس (هر هفته 3 جلسه‌ی یك ساعته) شركت كردند، در صورتی كه برای گروه شاهد هیچ گونه مداخله‌ای انجام نشد. جمع‌آوری اطلاعات توسط پرسشنامه‌ی افسردگی Beck قبل و بعد از انجام ورزش پیلاتس انجام گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های ANOVA استفاده شد.

یافته‌ها: آزمون آماری آنالیز واریانس با اندازگیری‌های مكرر تفاوت معنی‌داری را در میزان افسردگی در گروه آزمون در مقایسه با سطح پایه و گروه شاهد، پس از 8 هفته نشان داد (05/0 > P).

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد تمرینات پیلاتس، میزان قدرت عضلانی بیماران را افزایش داد و باعث كاهش میزان افسردگی در آن‌ها گردید. به نظر می‌رسد استفاده از این تمرینات به عنوان یک روش درمانی مکمل سودمند باشد.


تمام متن:

PDF

مراجع


Achenbach T. Young adult self report. Burlington, VT: Department of Psychiatry, University of Vermont; 1990.

Allison KR, Adlaf EM, Irving HM, Hatch JL, Smith TF, Dwyer JJ, et al. Relationship of vigorous physical activity to psychologic distress among adolescents. J Adolesc Health 2005; 37(2): 164-6.

Sekendiz B, Altun O, Korkusuz F, Akin S. Effects of pilates exercise on trunk strength, endurance and flexibility in sedentary adult females. J Body Work Mov Ther 2007; 11(4): 318-26.

Eyigor S, Karapolat H, Yesil H, Uslu R, Durmaz B. Effects of pilates exercises on functional capacity, flexibility, fatigue, depression and quality of life in female breast cancer patients: a randomized controlled study. Eur J Phys Rehabil Med 2010; 46(4): 481-7.

Salesi M, Jowkar B. Effects of exercise and physical activity on happiness of postmenopausal female. Salmand Iran J Ageing 2012; 6(20): 7-14.

Rydeard R, Leger A, Smith D. Pilates-based therapeutic exercise: effect on subjects with nonspecific chronic low back pain and functional disability: a randomized controlled trial. J Orthop Sports Phys Ther 2006; 36(7): 472-84.

Grant S, Todd K, Aitchison TC, Kelly P, Stoddart D. The effects of a 12-week group exercise programme on physiological and psychological variables and function in overweight women. Public Health 2004; 118(1): 31-42.

Latey P. Updating the principles of the pilates method part 2. J Body Work Mov Ther 2002; 6(2): 94-101.

Metel S, Milert A. Joseph pilates' method and possibilities of its application in physiotherapy. Medical Rehabilitation 2007; 11(2): 19-28.

Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychol Rev 1977; 84(2): 191-215.

Schuch FB, Vasconcelos-Moreno MP, Borowsky C, Fleck MP. Exercise and severe depression: preliminary results of an add-on study. J Affect Disord 2011; 133(3): 615-8.

Babyak M, Blumenthal JA, Herman S, Khatri P, Doraiswamy M, Moore K, et al. Exercise treatment for major depression: maintenance of therapeutic benefit at 10 months. Psychosom Med 2000; 62(5): 633-8.

Amin Shekarvey F, Alhani F, Kazemnejad A, Vahdaninia M. Relationship between physical activity with female quality of life. Payesh Health Monit 2009; 4(4): 407-13.

Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 1961; 4: 561-71.

Johnson EG, Larsen A, Ozawa H, Wilson CA, Kennedy KL. The effects of pilates-based exercise on dynamic balance in healthy adults. J Body Work Mov Ther 2007; 11(3): 238-42.

Hasanpour M, Mir Naderi AA. The study of the effects of aerobic exercises on the level of depression and educational progress in femals students of grade one in high schools of Khoramabad. Harakat 2007; 31: 101-14. [In Persian].

Eysenck HJ, Eysenck SBG. Eysenck personality inventory. San Diego, CA: Educational and Industrial Testing Service; 1964.

Sarisaraf V, Alavitabar P, Hoseininasab D, Koshafar A. A survey on the relationship between happiness and personality in female athlete and non-athlete students of Tabriz University. Research on Sports Science 2002; 3(4): 95-110.

Herrington L, Davies R. The influence of pilates training on the ability to contract the Transversus Abdominis muscle in asymptomatic individuals. J Body Work Mov Ther 2005; 9(1): 52-7.

Samadi Z, Taghian F, Valiani M. Effects of pilates and aerobic exercise on symptoms of premenstrual syndrome in non-athlete girls. J Isfahan Med Sch 2013; 30(213): 1880-91.

Harris AH, Cronkite R, Moos R. Physical activity, exercise coping, and depression in a 10-year cohort study of depressed patients. J Affect Disord 2003; 93(1-3): 79–85.

Yeung RR. The acute effects of exercise on mood state. J Psychosom Res 1996; 40(2): 123-41.

Stubbe JH, de Moor MH, Boomsma DI, de Geus EJ. The association between exercise participation and well-being: a co-twin study. Prev Med 2007; 44(2): 148-52.

Sonstroem RJ. Physical estimation and attraction scales: rationale and research. Med Sci Sports. 1978; 10(2): 97-102.

Sonstroem RJ, Morgan WP. Exercise and self-esteem: rationale and model. Med Sci Sports Exerc 1989; 21(3): 329-37.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.