دوره 31، شماره 234: هفته چهارم خردادماه 1392:558-564

بررسی حساسیت دارویی مایکوباکتریوم‌های آتیپیک محیطی و بالینی شهر اصفهان در برابر اتامبوتول

طوبی ردایی, بهرام نصر اصفهانی, حاجیه قاسمیان صفایی, شراره مقیم, حسین فاضلی, جمشید فقری, هادی رضایی یزدی, فاطمه السادات زرکش اصفهانی

چکیده


مقدمه: با توجه به افزایش روز افزون بیماری ایدز و بیماری‌زایی مایکوباکتریوم‌های غیرتوبرکلوزیس (Nontuberculous mycobacteria یا NTM) در این گروه از بیماران، نقش این باکتری‌ها روز به روز پررنگ‌تر شده، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. از طرفی، درمان این بیماری‌ها بسته به نوع گونه متفاوت می‌باشد و آگاهی از الگوی درمانی مورد نیاز برای معالجه‌ی بیماری‌های ناشی از آن‌ها در هر ناحیه‌ی جغرافیایی اهمیت بسیاری دارد. در این مطالعه، ایزوله‌های بالینی و محیطی مایکوباکتریوم‌های آتیپیک تعیین گونه شدند و حساسیت آن‌ها نسبت به آنتی‌بیوتیک اتامبوتول مورد بررسی قرار گرفت.

روش‌ها: در این مطالعه، 41 ایزوله‌ی بالینی و محیطی شهر اصفهان با استفاده از روش‌های فنوتیپی تعیین گونه شد و حساسیت آن‌ها به اتامبوتول با روش Agar microdilution، در غلظت‌های 2، 5 و 10 میکروگرم بر میلی‌لیتر مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: 27 مورد M. fortuitum، 10 مورد M. gordonae، 1 مورد M. smegmatis، 2 مورد M. abscessus و 1 مورد M. conceptionense شناسایی شد. تمام ایزوله‌های بالینی و محیطی به این دارو مقاوم بودند؛ به جز M. conceptionense که با (Minimum inhibitory concentration) MIC کمتر از 5 میکروگرم بر میلی‌لیتر، در غلظت‌های 5 و 10 میکروگرم بر میلی‌لیتر به اتامبوتول حساس بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به مقاوم بودن بیشتر ایزوله‌های تند رشد و کند رشد مورد استفاده در این مطالعه نسبت به اتامبوتول، باید در استراتژی درمانی این گروه از بیماری‌ها احتیاط لازم صورت پذیرد و استفاده از دارو‌های مؤثرتر مورد توجه قرار گیرد.


واژگان کلیدی


حساسیت دارویی؛ مایکوباکتریوم‌های غیر توبرکلوز؛ اتامبوتول

تمام متن:

PDF

مراجع


Jarzembowski JA, Young MB. Nontuberculous mycobacterial infections. Arch Pathol Lab Med 2008; 132(8): 1333-41.

Bodle EE, Cunningham JA, Della-Latta P, Schluger NW, Saiman L. Epidemiology of nontuberculous mycobacteria in patients without HIV infection, New York City. Emerg Infect Dis 2008; 14(3): 390-6.

Wu TS, Lu CC, Lai HC. Current situations on identification of nontuberculous mycobacteria. J Biomed Lab Sci 2009; 21(1): 1-6.

Falkinham JO 3rd. Nontuberculous mycobacteria in the environment. Clin Chest Med 2002; 23(3): 529-51.

Griffith DE, Aksamit T, Brown-Elliott BA, Catanzaro A, Daley C, Gordin F, et al. An official ATS/IDSA statement: diagnosis, treatment, and prevention of nontuberculous mycobacterial diseases. Am J Respir Crit Care Med 2007; 175(4): 367-416.

van Ingen J, Boeree MJ, van Soolingen D, Mouton JW. Resistance mechanisms and drug susceptibility testing of nontuberculous mycobacteria. Drug Resist Updat 2012; 15(3): 149-61.

Alcaide F, Pfyffer GE, Telenti A. Role of embB in natural and acquired resistance to ethambutol in mycobacteria. Antimicrob Agents Chemother 1997; 41(10): 2270-3.

da Silva Telles MA, Chimara E, Ferrazoli L, Riley LW. Mycobacterium kansasii: antibiotic susceptibility and PCR-restriction analysis of clinical isolates. J Med Microbiol 2005; 54(Pt 10): 975-9.

Shen X, Shen GM, Wu J, Gui XH, Li X, Mei J, et al. Association between embB codon 306 mutations and drug resistance in Mycobacterium tuberculosis. Antimicrob Agents Chemother 2007; 51(7): 2618-20.

Plinke C, Rusch-Gerdes S, Niemann S. Significance of mutations in embB codon 306 for prediction of ethambutol resistance in clinical Mycobacterium tuberculosis isolates. Antimicrob Agents Chemother 2006; 50(5): 1900-2.

Aubry A, Jarlier V, Escolano S, Truffot-Pernot C, Cambau E. Antibiotic susceptibility pattern of Mycobacterium marinum. Antimicrob Agents Chemother 2000; 44(11): 3133-6.

Zignol M, van Gemert W, Falzon D, Sismanidis C, Glaziou P, Floyd K, et al. Surveillance of anti-tuberculosis drug resistance in the world: an updated analysis, 2007-2010. Bull World Health Organ 2012; 90(2): 111-119D.

Guo JH, Xiang WL, Zhao QR, Luo T, Huang M, Zhang J, et al. Molecular characterization of drug-resistant mycobacterium tuberculosis isolates from Sichuan Province in china. Jpn J Infect Dis 2008; 61(4): 264-8.

Falkinham JO. The changing pattern of nontuberculous mycobacterial disease. Can J Infect Dis 2003; 14(5): 281-6.

Dorman S, Subramanian A. Nontuberculous mycobacteria in solid organ transplant recipients. Am J Transplant 2009; 9(Suppl 4): S63-S69.

Wang HX, Yue J, Han M, Yang JH, Gao RL, Jing LJ, et al. Nontuberculous mycobacteria: susceptibility pattern and prevalence rate in Shanghai from 2005 to 2008. Chin Med J (Engl) 2010; 123(2): 184-7.

Swenson JM, Thornsberry C, Silcox VA. Rapidly growing mycobacteria: testing of susceptibility to 34 antimicrobial agents by broth microdilution. Antimicrob Agents Chemother 1982; 22(2): 186-92.

van Ingen J, van der Laan T, Dekhuijzen R, Boeree M, van Soolingen D. In vitro drug susceptibility of 2275 clinical non-tuberculous Mycobacterium isolates of 49 species in The Netherlands. Int J Antimicrob Agents 2010; 35(2): 169-73.

Wallace RJ Jr., Dalovisio JR, Pankey GA. Disk diffusion testing of susceptibility of Mycobacterium fortuitum and Mycobacterium chelonei to antibacterial agents. Antimicrob Agents Chemother 1979; 16(5): 611-4.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.