دوره 31، شماره 231: هفته اول خردادماه 1392:381-388

مقایسه‌ی اثرات هپارین و انوکساپارین در پیشگیری از ترومبوز وریدهای عمقی پس از عمل تعویض مفصل هیپ

حمیدرضا آرتی, رضا روزبهانی

چکیده


مقدمه: یكی از مشكلات بی‌حرکتی، ایجاد ترمبوز وریدهای عمقی، به خصوص در اندام تحتانی است. جراحی‌های بزرگ به ویژه جراحی‌های اورتوپدی زمینه‌ساز چنین عوارضی هستند. هدف این مطالعه، مقایسه‌ی اثربخشی تجویز هپارین با انوكساپارین جهت معرفی روش پیشگیری مناسب‌تر بود.

روش‌ها: در یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی آینده‌نگر تصادفی 120 بیمار که تحت عمل جراحی بر روی مفصل هیپ قرار گرفته بودند، وارد مطالعه و به سه گروه زیر تقسیم شدند. یک گروه تحت درمان با هپارین با دوز 5000 واحد هر 8 ساعت، گروه دوم تحت درمان با انوکساپارین با دوز 40 میلی‌گرم روزانه به مدت 10 روز و گروه سوم تحت درمان با انوکساپارین با دوز 40 میلی‌گرم روزانه به مدت 20 روز قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 و آزمون‌های آماری  2χ و ANOVA تجزیه و تحلیل گردید و میزان 05/0 > P معنی‌دار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: شیوع ترومبوز ورید‌های عمقی بعد از عمل تعویض مفصل هیپ با تجویز انوكساپارین به مدت 20 روز نسبت به تجویز هپارین كاهش می‌یابد. همچنین تجویز انوكساپارین به مدت 20 روز نسبت به تجویز آن به مدت 10 روز از شیوع آمبولی ریوی بعد از این عمل می‌کاهد، اما بین تجویز هپارین و انوكساپارین در كاهش شیوع آمبولی ریوی و وقوع مرگ بعد از عمل تفاوتی وجود نداشته است.

نتیجه‌گیری: تجویز انوکساپارین در پیشگیری از ترومبوز وریدی و آمبولی ریوی بر هپارین برتری دارد.


واژگان کلیدی


ترومبوز وریدهای عمقی؛ آمبولی ریه؛ هپارين؛ انوكساپارين

تمام متن:

PDF

مراجع


Markovic-Denic L, Zivkovic K, Lesic A, Bumbasirevic V, Dubljanin-Raspopovic E, Bumbasirevic M. Risk factors and distribution of symptomatic venous thromboembolism in total hip and knee replacements: prospective study. Int Orthop 2012; 36(6): 1299-305.

Kumar S. Venous thromboembolism in major lower limb orthopedic surgery. Indian J Orthop 2013; 47(2): 115-6.

Chotanaphuti T, Foojareonyos T, Panjapong S, Reumthantong A. Incidence of deep vein thrombosis in postoperative hip fracture patients in Phramongkutklao Hospital. J Med Assoc Thai 2005; 88(Suppl 3): S159-S163.

Rafee A, Herlikar D, Gilbert R, Stockwell RC, McLauchlan GJ. D-Dimer in the diagnosis of deep vein thrombosis following total hip and knee replacement: a prospective study. Ann R Coll Surg Engl 2008; 90(2): 123-6.

Wong KL, Daguman R, Lim K, Shen L, Lingaraj K. Incidence of deep vein thrombosis following total hip arthroplasty: a Doppler ultrasonographic study. J Orthop Surg (Hong Kong) 2011; 19(1): 50-3.

Sobieraj DM, Coleman CI, Tongbram V, Chen W, Colby J, Lee S, et al. Comparative effectiveness of combined pharmacologic and mechanical thromboprophylaxis versus either method alone in major orthopedic surgery: a systematic review and meta-analysis. Pharmacotherapy 2013; 33(3): 275-83.

Mehta KV, Lee HC, Loh JS. Mechanical thromboprophylaxis for patients undergoing hip fracture surgery. J Orthop Surg (Hong Kong) 2010; 18(3): 287-9.

Sobieraj DM, Coleman CI, Tongbram V, Chen W, Colby J, Lee S, et al. Comparative effectiveness of low-molecular-weight heparins versus other anticoagulants in major orthopedic surgery: a systematic review and meta-analysis. Pharmacotherapy 2012; 32(9): 799-808.

Selby R, Borah BJ, McDonald HP, Henk HJ, Crowther M, Wells PS. Impact of thromboprophylaxis guidelines on clinical outcomes following total hip and total knee replacement. Thromb Res 2012; 130(2): 166-72.

Sobieraj DM, Lee S, Coleman CI, Tongbram V, Chen W, Colby J, et al. Prolonged versus standard-duration venous thromboprophylaxis in major orthopedic surgery: a systematic review. Ann Intern Med 2012; 156(10): 720-7.

Struijk-Mulder MC, Ettema HB, Verheyen CC, Buller HR. Comparing consensus guidelines on thromboprophylaxis in orthopedic surgery. J Thromb Haemost 2010; 8(4): 678-83.

Boneu B. Low molecular weight heparins: are they superior to unfractionated heparins to prevent and to treat deep vein thrombosis? Thromb Res 2000; 100(2): V113-V120.

Hirsh J, Buchanan MR. Comparative effects of heparin and LMW heparin on hemostasis. Thromb Res Suppl 1991; 14: 11-7.

Sheth NP, Lieberman JR, Della Valle CJ. DVT prophylaxis in total joint reconstruction. Orthop Clin North Am 2010; 41(2): 273-80.

Maruthappu M, Nagendran M, Sugand K, Bulstrode CK. A review of the evidence for and against thromboprophylaxis in total hip replacement. Acta Orthop Belg 2011; 77(5): 583-9.

Linkins LA, Julian JA, Rischke J, Hirsh J, Weitz JI. In vitro comparison of the effect of heparin, enoxaparin and fondaparinux on tests of coagulation. Thromb Res 2002; 107(5): 241-4.

Falck-Ytter Y, Francis CW, Johanson NA, Curley C, Dahl OE, Schulman S, et al. Prevention of VTE in orthopedic surgery patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012; 141(2 Suppl): e278S-e325S.

Anderson DR, O'Brien BJ, Levine MN, Roberts R, Wells PS, Hirsh J. Efficacy and cost of low-molecular-weight heparin compared with standard heparin for the prevention of deep vein thrombosis after total hip arthroplasty. Ann Intern Med 1993; 119(11): 1105-12.

Nurmohamed MT, Rosendaal FR, Buller HR, Dekker E, Hommes DW, Vandenbroucke JP, et al. Low-molecular-weight heparin versus standard heparin in general and orthopaedic surgery: a meta-analysis. Lancet 1992; 340(8812): 152-6.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.