دوره 31، شماره 228: هفته دوم اردیبهشت ماه 1392:265-273

بررسی مقایسه‌ای تأثیر دو روش بیهوشی با پروپوفول و ایزوفلوران بر میزان بروز آگاهی حین عمل (Awareness) و ضریب APGAR نوزادان در اعمال جراحی سزارین انتخابی

مهدیه مهماندوست, خسرو نقیبی

چکیده


مقدمه: با توجه به کاربرد بالای بیهوشی عمومی در ایران در مقایسه با سایر روش‌های بیهوشی در جراحی سزارین و انتخاب آن از طرف خود مادران باردار، هدف این مطالعه، مقایسه‌ی تأثیر دو روش بیهوشی با پروپوفول و ایزوفلوران بر میزان بروز آگاهی حین عمل (Awareness) و ضریب APGAR نوزادان در جراحی سزارین انتخابی بود.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی دوسوکور، تعداد 90 خانم باردار 35-18 ساله‌ی کاندید سزارین غیر اورژانس با ASA (American Society of Anesthesiologists) کلاس 1 و 2 به صورت تصادفی وارد دو گروه مساوی شدند. القای بیهوشی در هر دو گروه یکسان و توسط پروپوفول و سوکسینیل کولین انجام شد و نگهداری بیهوشی در گروه 1 با µg/kg/min 100 پروپوفول و در گروه 2 با MAC 1 ایزوفلوران و با هدف حفظ BIS (Bispectral index score) در محدوده‌ی 45 تا 60 انجام شد. داده‌ها با کمک آزمون‌های آماری t و 2χ آنالیز شد.

یافته‌ها: اطلاعات پایه‌ی هر دو گروه بیماران، ضریب APGAR نوزادان و تغییرات همودینامیک مادران در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت. 7 بیمار از 90 مورد، بعد از بیداری رویاهایی را به خاطر می‌آوردند (به ترتیب 9/8 در مقابل 7/6 درصد در گروه‌های پروپوفول و ایزوفلوران) که اختلاف معنی‌داری نداشت.

نتیجه‌گیری: میزان بروز آگاهی حین عمل، ضریب APGAR نوزادان و متغیرهای همودینامیک در دو گروه تحت بیهوشی با ایزوفلوران و پروپوفول اختلاف معنی‌داری نداشت و با آمارهای منتشر شده از سایر مطالعات که در حدود 1/0 تا 7 درصد می‌باشد، همخوانی داشت. بنابراین انجام مطالعات بیشتر، برای مقایسه‌ی اثر این دو دارو در حجم نمونه‌ی بزرگتر توصیه می‌شود.


واژگان کلیدی


سزارین؛ آگاهی حین عمل؛ ضریب APGAR؛ Bispectral index

تمام متن:

PDF

مراجع


Birnbach DJ, Browne IM. Anesthesia for obstetrics. In: Miller RD, Eriksson LI, Fleisher L, Wiener-Kronish JP, Young WL, editors. Miller's anesthesia. 7th ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone; 2009. p. 2219.

Rosen MA, Hughes SC. Obstetrics. In: Miller RD, Pardo M, editors. Basics of anesthesia. 6th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2011. p. 490-2.

Hawkins JL. Obstetric analgesia and anesthesia. In: Gibbs RS, Karlan BY, Haney AF, Nygaard IE, editors. Danforth's obstetrics and gynecology. 9th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. p. 52, 57-8.

Eilers H. Intravenous anesthetics. In: Miller RD, editor. Basics of anesthesia. 5th ed. Philadelphia, PA: Churchil Livingstone; 2007. p. 98-101.

McKay RE, Sonner J, McKay WR. Inhaled anesthetics. In: Miller RD, editor. Basics of anesthesia. 5th ed. Philadelphia, PA: Churchil Livingstone; 2007. p. 77-80.

Prichep LS, Gugino LD, John ER, Chabot RJ, Howard B, Merkin H, et al. The Patient State Index as an indicator of the level of hypnosis under general anaesthesia. Br J Anaesth 2004; 92(3): 393-9.

Hardman JG. Complications during anesthesia. In: Aitkenhead AR, Smith G, Moppett I, Rowbotham DJ, editors. Textbook of anaesthesia. 5th ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone; 2006. p. 370-95.

Robins K, Lyons G. Intraoperative awareness during general anesthesia for cesarean delivery. Anesth Analg 2009; 109(3): 886-90.

Bischoff P, Rundshagen I. Awareness under general anesthesia. Dtsch Arztebl Int 2011; 108(1-2): 1-7.

Tsai PS, Huang CJ, Hung YC, Cheng CR. Effects on the bispectral index during elective caesarean section: a comparison of propofol and isoflurane. Acta Anaesthesiol Sin 2001; 39(1): 17-22.

Ok SJ, Kim WY, Lee YS, Kim KG, Shin HW, Chang MS, et al. The effects of midazolam on the bispectral index after fetal expulsion in caesarean section under general anaesthesia with sevoflurane. J Int Med Res 2009; 37(1): 154-62.

Chin KJ, Yeo SW. A BIS-guided study of sevoflurane requirements for adequate depth of anaesthesia in Caesarean section. Anaesthesia 2004; 59(11): 1064-8.

Gelb A W, Leslie K, Stanski DR, Shafer SL. Monitoring the depth of anesthesia. In: Miller RD, Eriksson LI, Fleisher L, Wiener-Kronish JP, Young WL, editors. Miller's anesthesia. 7th ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone; 2009. p. 1237-40

Apgar V. A proposal for a new method of evaluation of the newborn infant. Curr Res Anesth Analg 1953; 32(4): 260-7.

Apgar V. The newborn (Apgar) scoring system. Reflections and advice. Pediatr Clin North Am 1966; 13(3): 645-50.

Apgar V, James LS. Further observations on the newborn scoring system. Am J Dis Child 1962; 104: 419-28.

Warren TM, Datta S, Ostheimer GW, Naulty JS, Weiss JB, Morrison JA. Comparison of the maternal and neonatal effects of halothane, enflurane, and isoflurane for cesarean delivery. Anesth Analg 1983; 62(5): 516-20.

Crawford JS. Awareness during operative obstetrics under general anaesthesia. Br J Anaesth 1971; 43(2): 179-82.

Abboud TK, Kim SH, Henriksen EH, Chen T, Eisenman R, Levinson G, et al. Comparative maternal and neonatal effects of halothane and enflurane for cesarean section. Acta Anaesthesiol Scand 1985; 29(7): 663-8.

Paech MJ, Scott KL, Clavisi O, Chua S, McDonnell N. A prospective study of awareness and recall associated with general anaesthesia for caesarean section. Int J Obstet Anesth 2008; 17(4): 298-303.

Schneider G. Intraoperative awareness. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2003; 38(2): 75-84. [In German].

Yeo SN, Lo WK. Bispectral index in assessment of adequacy of general anaesthesia for lower segment caesarean section. Anaesth Intensive Care 2002; 30(1): 36-40.

Ashworth J, Smith I. Comparison of desflurane with isoflurane or propofol in spontaneously breathing ambulatory patients. Anesth Analg 1998; 87(2): 312-8.

Abboud TK, Zhu J, Richardson M, Peres Da SE, Donovan M. Intravenous propofol vs thiamylal-isoflurane for caesarean section, comparative maternal and neonatal effects. Acta Anaesthesiol Scand 1995; 39(2): 205-9.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.