دوره 31، شماره 227: هفته اول اردیبهشت ماه 1392:200-207

توزیع فراوانی عوارض درمان با اکسیژن پر فشار در بیماران مراجعه‌کننده به مرکز پزشکی اکسیژن ‌هایپربار

محمدعلی عطاری, بهاره ادیب

چکیده


مقدمه: درمان با اکسیژن پر فشار (Hyperbaric oxygen therapy یا HBOT)، یک درمان طبی است که با افزایش اکسیژن‌دهی به بافت با فشار بالاتر از 4/1 اتمسفر، منجر به آثار درمانی می‌شود که برای شرایط مختلف شامل آمبولی هوا و گاز، مسمومیت با مونواکسید کربن، گانگرن گازی، له‌شدگی، سندرم کمپارتمان، ترومای ایسکمیک حاد، درمان پای دیابتی، عفونت نکروزان بافت نرم، استئومیلیت و غیره استفاده می‌شود. در این مطالعه به بررسی عوارض HBOT در بیماران مراجعه‌کننده به مرکز درمانی بهار پرداختیم.

روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی بود که در سال 1391 در مرکز درمانی بهار اصفهان انجام شد. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه بیماران تحت درمان با اکسیژن هایپربار بودند که از اردیبهشت سال 1388 تا شهریور 1390 به این مرکز مراجعه کرده بودند. برای بررسی عوارض ناشی از HBOT پرونده‌ی 122 بیمار بررسی شد.

یافته‌ها: 103 بیمار (4/84 درصد) دچار هیج عارضه‌ای نشده بودند. 17 بیمار دچار باروترومای گوش، 1 بیمار دچار تشنج و 1 بیمار مبتلا به مسمومیت با اکسیژن در ریه شده بودند. هیچ یک از بیماران دچار عارضه‌ی باروترومای ریه و تاری دید نشده بودند.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست‌آمده و عوارض محدود درمان با اکسیژن هایپربار، توصیه به استفاده‌ی گسترده‌تر از این روش درمانی و مطالعه‌ی بیشتر در مورد تأثیر بر سایر بیماری‌ها می‌گردد.


واژگان کلیدی


درمان با اکسیژن پر فشار؛ عوارض؛ منافع

تمام متن:

PDF

مراجع


Mechem CC, Manaker S. Hyperbaric oxygen therapy [Online]. 2012 Sep 11. [cited 2013 Mar]; Available from: URL: http://www.uptodate.com/contents/hyperbaric-oxygen-therapy?source=search_result&search=Manaker+S.+Hyperbaric+oxygen+therapy&selectedTitle=1~73..

Gesell LB. Hyperbaric oxygen therapy indications. 12th ed. Durham, UK: Undersea and Hyperbaric Medical Society; 2008. p. 1-5.

Broome JR, Smith DJ. Pneumothorax as a complication of recompression therapy for cerebral arterial gas embolism. Undersea Biomed Res 1992; 19(6): 447-55.

Fitzpatrick DT, Franck BA, Mason KT, Shannon SG. Risk factors for symptomatic otic and sinus barotrauma in a multiplace hyperbaric chamber. Undersea Hyperb Med 1999; 26(4): 243-7.

Fiesseler FW, Silverman ME, Riggs RL, Szucs PA. Indication for hyperbaric oxygen treatment as a predictor of tympanostomy tube placement. Undersea Hyperb Med 2006; 33(4): 231-5.

Stein L. Dental distress. The diving dentist' addresses the problem of a diving-related toothache [cited 2000 Jan]; Available from: http://www.diversalertnetwork.org/membership/alert-diver/articles/public/AlertDiver_JF00_45-48.PDF.

Smerz RW. Incidence of oxygen toxicity during the treatment of dysbarism. Undersea Hyperb Med 2004; 31(2): 199-202.

Gesell LB, Trott A. De novo cataract development following a standard course of hyperbaric oxygen therapy. Undersea Hyperb Med 2007; 34(6): 389-92.

Leach RM, Rees PJ, Wilmshurst P. Hyperbaric oxygen therapy. BMJ 1998; 317(7166): 1140-3.

Plafki C, Peters P, Almeling M, Welslau W, Busch R. Complications and side effects of hyperbaric oxygen therapy. Aviat Space Environ Med 2000; 71(2): 119-24.

Sloan EP, Murphy DG, Hart R, Cooper MA, Turnbull T, Barreca RS, et al. Complications and protocol considerations in carbon monoxide-poisoned patients who require hyperbaric oxygen therapy: report from a ten-year experience. Ann Emerg Med 1989; 18(6): 629-34.

Abidia A, Laden G, Kuhan G, Johnson BF, Wilkinson AR, Renwick PM, et al. The role of hyperbaric oxygen therapy in ischaemic diabetic lower extremity ulcers: a double-blind randomised-controlled trial. Eur J Vasc Endovasc Surg 2003; 25(6): 513-8.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.