دوره 31، شماره 249: هفته سوم مهرماه 1392:1296-1304

مقایسه‌ی عوارض حاد شكستگی‌های سوپراكوندیلار آرنج كودكان پس از درمان جراحی زود هنگام با درمان تأخیری

حمیدرضا آرتی, رضا روزبهانی

چکیده


مقدمه: شكستگی سوپراكوندیلار آرنج با جابه‌جایی در کودکان می‌تواند با عوارضی همچون عفونت و آسیب عصبی و عروقی همراه باشد. بین درمان اورژانسی و غیر اورژانس این شكستگی، بحث و اختلاف نظر وجود دارد. هدف این مطالعه، بررسی اثر گذشت زمان بر ایجاد عوارض شكستگی سوپراکوندیلار کودکان است.

روش‌ها: در این مطالعه، 60 بیمار تحت عمل جراحی زود هنگام قرار گرفتند و 60 بیمار دیگر که تأخیر در مراجعه داشتند، به صورت تأخیری درمان شدند. داده‌ها پس از گردآوری با روش مشاهده و ابزار چک لیست و ورود به نرم‌افزار SPSS نسخه 17 با آزمون‌های X2، Fisher's exact، Student-t و Mann-Whitney تجزیه و تحلیل شدند. 05/0 > P معنی‌دار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: از نظر آسیب عروقی و عصبی، عفونت و میوزیت اسیفیكانس و واروس دفرمیتی، تفاوت آماری معنی‌داری، بین دو گروه مشاهده نشد. سندرم كمپارتمان نیز در هیچ یگ از دو گروه بیماران دیده نشد (05/0 < P).

نتیجه‌گیری: در این مطالعه، تفاوت آماری معنی‌داری بین عوارض حین عمل گروه‌های درمانی زود هنگام و تأخیری درمان شكستگی سوپراكوندیلار آرنج از نظر آسیب عروقی و عصبی، عفونت و میوزیت اسیفیكانس و واروس دفرمیتی دیده نشد. بنابراین، زمان عمل جراحی این آسیب می‌تواند زود هنگام (کمتر از 8 ساعت) یا تأخیری (بیش از 8 ساعت) بسته به نظر و قضاوت جراح باشد.


واژگان کلیدی


شکستگی سوپراكوندیلار آرنج؛ درمان زود هنگام؛ درمان تأخیری

تمام متن:

PDF

مراجع


Wilkins KE. Supracondylar fractures of the distal humerus. In: Beaty JH, Kasser JR. RockWood and Wilkins' fractures in children. 7th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 209. p. 486-523.

Koval KJ, Zuckerman JD. Handbook of fractures: Elbow fractures. Trans. Arti HR. Isfahan, Iran: Salamat Publication; 2009. p. 70-89.

Canale ST, Beaty JH. Fractures and dislocations in children. In: Canale ST, Beaty JH, editors. Campbell's operative ortopaedics. 12th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2012. p. 1404-14.

Kihiko D, Mutiso VM, Kiboi JG. Patterns of injuries in children who fall from a height as seen at Kenyatta National Hospital. East Afr Med J 2010; 87(8): 330-4.

Lutz N, Audige L, Schmittenbecher P, Clavert JM, Frick S, Slongo T. Diagnostic algorithm for a validated displacement grading of pediatric supracondylar fractures. J Pediatr Orthop 2011; 31(2): 117-23.

Tomaszewski R, Gap A, Wozowicz A, Wysocka P. Analysis of early vascular and neurological complications of supracondylar humerus fractures in children. Pol Orthop Traumatol 2012; 77: 101-4.

Naranje S, Kancherla R, Kannan A, Malhotra R, Sharma L, Sankineani SR. Extraarticular bony ankylosis in a child with supracondylar fracture of humerus. Chin J Traumatol 2012; 15(5): 300-2.

Mehlman CT, Strub WM, Roy DR, Wall EJ, Crawford AH. The effect of surgical timing on the perioperative complications of treatment of supracondylar humeral fractures in children. J Bone Joint Surg Am 2001; 83-A(3): 323-7.

Walmsley PJ, Kelly MB, Robb JE, Annan IH, Porter DE. Delay increases the need for open reduction of type-III supracondylar fractures of the humerus. J Bone Joint Surg Br 2006; 88(4): 528-30.

Lee S, Park MS, Chung CY, Kwon DG, Sung KH, Kim TW, et al. Consensus and different perspectives on treatment of supracondylar fractures of the humerus in children. Clin Orthop Surg 2012; 4(1): 91-7.

Mellor SJ, Patel VP, Mehlman CT, Strub WM, Roy DR, Wall EJ, et al. Early or delayed surgical treatment of supracondylar humeral fractures in children. J Bone Joint Surg Am 2002; 84(6): 1078-80.

Sibinski M, Sharma H, Bennet GC. Early versus delayed treatment of extension type-3 supracondylar fractures of the humerus in children. J Bone Joint Surg Br 2006; 88(3): 380-1.

Gupta N, Kay RM, Leitch K, Femino JD, Tolo VT, Skaggs DL. Effect of surgical delay on perioperative complications and need for open reduction in supracondylar humerus fractures in children. J Pediatr Orthop 2004; 24(3): 245-8.

Green NE. Overnight delay in the reduction of supracondylar fractures of the humerus in children. J Bone Joint Surg Am 2001; 83-A(3): 321-2.

Leet AI, Frisancho J, Ebramzadeh E. Delayed treatment of type 3 supracondylar humerus fractures in children. J Pediatr Orthop 2002; 22(2): 203-7.

Iyengar SR, Hoffinger SA, Townsend DR. Early versus delayed reduction and pinning of type III displaced supracondylar fractures of the humerus in children: a comparative study. J Orthop Trauma 1999; 13(1): 51-5.

Dua A, Eachempati KK, Malhotra R, Sharma L, Gidaganti M. Closed reduction and percutaneous pinning of displaced supracondylar fractures of humerus in children with delayed presentation. Chin J Traumatol 2011; 14(1): 14-9.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.