دوره 31، شماره 248: هفته دوم مهرماه 1392:1239-1246

بررسی ارزش پیشگویی‌کنندگی سطح سرمی منیزیم مادر در تشخیص زایمان زودرس

سمانه ثابت بیرجندی, حمید صالحی‌نیا

چکیده


مقدمه: زایمان زودرس دومین عامل مرگ و میر در نوزادان است و تبعات زیادی برای نوزاد به دنبال دارد. به همین دلیل شناسایی یک آزمایش برای تشخیص زایمان زودرس به منظور پیشگیری از عوارض نوزادی، ضروری می‌باشد. این مطالعه با هدف ارزش پیش‌گویی سطح سرمی منیزیم خون مادر در تشخیص زایمان زودرس صورت گرفت.

روش‌ها: این بررسی به صورت مورد- شاهدی روی دو گروه از زنان باردار با علایم زایمان زودرس و باردار طبیعی صورت گرفت. داده‌ها توسط مصاحبه با مادر، معاینات بالینی و آزمایش خون جمع‌آوری گردید. برای آنالیز داده‌ها از آزمون‌های آماری Student-t و 2χ و جهت تعیین حساست و ویژگی از منحنی ROC (Receiver operating characteristic) استفاده گردید.

یافته‌ها: میانگین سنی مادران مورد مطالعه30/5 ± 6/28 سال بود. سن زایمان با سطح سرمی منیزیم ارتباط معنی‌دار داشت. بهترین نقطه‌ی برش برای مقدار منیزیم سرمی مادر در هفته‌ی 32 تا 36 بارداری 25/2 میلی‌گرم در دسی‌لیتر محاسبه گردید. در این نقطه، حساسیت 34 درصد، ویژگی 92 درصد، ارزش پیش‌گویی‌کنندگی مثبت 73 درصد و ارزش پیش‌گویی‌کنندگی منفی 69 درصد محاسبه گردید.

نتیجه‌گیری: کاهش سطح سرمی منیزیم می‌تواند گویای وقوع زایمان زودرس باشد. با توجه به نتایج مطالعه و از سویی ارزان بودن اندازه‌گیری منیزیم سرم، می‌توان برای پیش‌گویی زایمان زودرس و جلوگیری از عوارض، از بررسی منیزیم سرم مادر استفاده کرد.

 


واژگان کلیدی


منیزیم؛ زایمان زودرس؛ حساسیت؛ ویژگی

تمام متن:

PDF

مراجع


Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Rouse D, Spong C. Williams obstetrics. 23rd ed. New York, NY: McGraw-Hill Professional; 2009.

DeFranco EA, Lewis DF, Odibo AO. Improving the screening accuracy for preterm labor: is the combination of fetal fibronectin patients a useful predictor of preterm and cervical length in symptomatic birth? A systematic review. Am J Obstet Gynecol 2013; 208(3): 233-6.

Vogel I, Thorsen P, Curry A, Sandager P, Uldbjerg N. Biomarkers for the prediction of preterm delivery. Acta Obstet Gynecol Scand 2005; 84(6): 516-25.

Bo S, Bertino E, Trapani A, Bagna R, De MF, Gambino R, et al. Magnesium intake, glucose and insulin serum levels in pre-school very-low-birth weight pre-term children. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2007; 17(10): 741-7.

Goldenberg RL, Goepfert AR, Ramsey PS. Biochemical markers for the prediction of preterm birth. Am J Obstet Gynecol 2005; 192(5 Suppl): S36-S46.

Khani S, Shokrzadeh M, Karamoddini PK, Shahmohammadi S. The relationship between maternal serum magnesium level and preterm birth. Pak J Biol Sci 2010; 13(7): 335-9.

Yoneyama K, Kimura A, Kogo M, Kiuchi Y, Morimoto T, Okai T. Clinical predictive factors for preterm birth in women with threatened preterm labour or preterm premature ruptured membranes? Aust N Z J Obstet Gynaecol 2009; 49(1): 16-21.

Gonzalez JM, Romero R, Girardi G. Comparison of the mechanisms responsible for cervical remodeling in preterm and term labor. J Reprod Immunol 2013; 97(1): 112-9.

Hantoushzadeh S, Jafarabadi M, Khazardoust S. Serum magnesium levels, muscle cramps, and preterm labor. Int J Gynaecol Obstet 2007; 98(2): 153-4.

Mittendorf R, Pryde PG, Elin RJ, Gianopoulos JG, Lee KS. Relationship between hypermagnesaemia in preterm labour and adverse health outcomes in babies. Magnes Res 2002; 15(3-4): 253-61.

Stalnikowicz R. The significance of routine serum magnesium determination in the ED. Am J Emerg Med 2003; 21(5): 444-7.

Grybos M, Krzemieniewska J, Stacherzak-Pawlik J, Wilczynski A, Wozniak M, Majsnerowicz M, et al. Total and ionized magnesium concentration in the blood plasma and erythrocytic magnesium concentration of women in the third trimester of pregnancy with imminent preterm labor. Ginekol Pol 2005; 76(8): 625-31.

Lurie S, Gur D, Sadan O, Glezerman M. Relationship between uterine contractions and serum magnesium levels in patients treated for threatened preterm labour with intravenous magnesium sulphate. J Obstet Gynaecol 2004; 24(3): 247-8.

Durlach J. New data on the importance of gestational Mg deficiency. J Am Coll Nutr 2004; 23(6): 694S-700S.

Hantoushzadeh S, Shariat M, Azamati F, Abdolmotallebi F. Magnesium blood levels and preterm labor: a prospective clinical trial. Tehran Univ Med J 2007; 65(7): 43-6. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.