دوره 31، شماره 229: هفته سوم اردیبهشت ماه 1392:305-313

رابطه‌ی بین سرطان کلیه و شغل در استان اصفهان: یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی

مینا تجویدی, سجاد نجفی, سید هادی مولانا, سیف اله غریب, سیمین همتی

چکیده


مقدمه: یكی از مهمترین عوامل خطر محیطی سرطان كلیه، مواجهه‌های شغلی با مواد شیمیایی سرطان‌زا می‌باشد. با توجه به این كه استان اصفهان یكی از مهمترین قطب‌های صنعتی كشور بوده است و صنایع شیمیایی متعددی در این استان فعال هستند، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین سرطان كلیه و شغل انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه‌ی مورد- شاهدی در سال 1391 در شهر اصفهان انجام شد. بیماران مبتلا به سرطان كلیه که از سال 1381 تا 1389 شناسایی شده بودند، به عنوان گروه مورد (180 نفر) و یك گروه از افراد سالم در جامعه با یکسان‌سازی از نظر سن و جنس به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند (452 نفر). مشخصات دموگرافیک و اطلاعات شغلی از پرونده‌ی بیمارستانی بیماران و در صورت عدم وجود اطلاعات کافی از خانواده‌ی بیمار جمع‌آوری و تكمیل شد.

یافته‌ها: مشاغل در دو گروه بیمار و شاهد به ترتیب عبارت از 24 و 44 نفر کارگر، 24 و 101 نفر کارمند، 46 و 114 نفر شغل آزاد، 58 و 123 نفر خانه‌دار، 26 و 47 نفر کشاورز و دامدار و 4 و 23 نفر مشاغل دیگر بود (017/0 = P). از گروه بیمار 4/34 درصد و از گروه شاهد 7/25 درصد در محل کار به مدت بیش از 5 سال با مواد شیمیایی سر و کار داشته‌اند (027/0 = P). در گروه بیمار 1/32 درصد با کود شیمیایی، 4/46 درصد با رنگ و 3/14 درصد با مواد شیمیایی جنگی تماس داشته‌اند، در صورتی که در گروه شاهد 1/21 درصد با کود شیمیایی، 8/12 درصد با رنگ، 7/14 درصد با مواد نفتی و 7/14 درصد با مواد شیمیایی سنتتیك در تماس بوده‌اند (001/0 > P).

نتیجهگیری: تماس با مواد شیمیایی مختلف در بیماران مبتلا به سرطان كلیه در اصفهان یکی از عوامل خطر برای سرطان کلیه است. با توجه به این که مواد شیمیایی مختلف اثرات سرطان‌زایی شناخته شده‌ای دارند، لازم است با اعمال قوانین و مقررات و توسعه‌ی بهداشت صنعتی در صنایع، نسبت به كنترل تماس كارگران با مواد شیمیایی و انجام آزمایشات دوره‌ای از آنان اقدام نمود.


واژگان کلیدی


سرطان كليه؛ مواد شيميايي؛ بيماري شغلي

تمام متن:

PDF

مراجع


Pili R, Rodriguez R. Cancer of the kidney. In: Abeloff MD, Armitage JO, Lichter AS, Niederhuber JE, Kastan MB, Mckenna WG, editors. 1634. 4th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2008. p. 1613-34.

Clapp RW, Jacobs MM, Loechler EL. Environmental and occupational causes of cancer: new evidence 2005-2007. Rev Environ Health 2008; 23(1): 1-37.

Pukkala E, Martinsen JI, Lynge E, Gunnarsdottir HK, Sparen P, Tryggvadottir L, et al. Occupation and cancer - follow-up of 15 million people in five Nordic countries. Acta Oncol 2009; 48(5): 646-790.

Rushton L, Hutchings S, Brown T. The burden of cancer at work: estimation as the first step to prevention. Occup Environ Med 2008; 65(12): 789-800.

Auperin A, Benhamou S, Ory-Paoletti C, Flamant R. Occupational risk factors for renal cell carcinoma: a case-control study. Occup Environ Med 1994; 51(6): 426-8.

Pesch B, Haerting J, Ranft U, Klimpel A, Oelschlagel B, Schill W. Occupational risk factors for renal cell carcinoma: agent-specific results from a case-control study in Germany. MURC Study Group. Multicenter urothelial and renal cancer study. Int J Epidemiol 2000; 29(6): 1014-24.

Wilson RT, Donahue M, Gridley G, Adami J, El GL, Dosemeci M. Shared occupational risks for transitional cell cancer of the bladder and renal pelvis among men and women in Sweden. Am J Ind Med 2008; 51(2): 83-99.

McLaughlin JK. Renal cell cancer and exposure to gasoline: a review. Environ Health Perspect 1993; 101(Suppl 6): 111-4.

Belldegrun AS, Klatte T, Shuch B, LaRochelle JC, Miller DC, Said JW, et al. Cancer-specific survival outcomes among patients treated during the cytokine era of kidney cancer (1989-2005): a benchmark for emerging targeted cancer therapies. Cancer 2008; 113(9): 2457-63.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.