دوره 31، شماره 266: هفته چهارم بهمن ماه 1392:2149-2153

بررسی فراوانی عفونت‌های فرصت طلب در بیماران HIV/AIDS بستری در بیمارستان امام خمینی تهران طی سال‌های 90-1387

محبوبه حاجی عبدالباقی, سیروس جعفری, ندا علیجانی, مجتبی هدایت یعقوبی

چکیده


مقدمه: عفونت‌های فرصت طلب شایع‌ترین علت بستری ناشی از بیماری HIV (Human immunodeficiency virus) را در کشور‌های در حال توسعه تشکیل می‌دهند. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی عفونت‌های فرصت طلب ناشی از بیماری HIV در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی طی سال‌های 90-1387 انجام شد.

روش‌ها: بیماران HIV بستری شده در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی در زمان انجام مطالعه با روش سرشماری وارد مطالعه شدند. متغیر‌های جنس، شمارش 4CD، سابقه‌ی دریافت رژیم آنتی رترووایرال، علت و مدت بستری و پیامد نهایی بیماران ثبت شد. داده‌‌ها توسط نرم‌افزار SPSS آنالیز شد.

یافته‌ها: تعداد 498 بیمار مبتلا به HIV وارد مطالعه شدند. 3/84 درصد نمونه‌ها را مردان تشکیل می‌دادند. شایع‌ترین علل بستری بیماران عفونت‌‌های فرصت طلب (2/51 درصد) بود و شایع‌ترین عفونت‌های فرصت طلب، منجر به بستری توبرکلوزیس ریوی (6/37 درصد)، توکسوپلاسموزیس مغزی (18 درصد) و پنومونی پنوموسیستیس جیرووسی (3/13 درصد) بود. از مواردی که به علت عفونت فرصت طلب بستری شده بودند، 5/87 درصد شمارش 4CD کمتر از 200 داشتند و 6/28 درصد تحت درمان آنتی رترووایرال بودند. علت بستری در 3/54 درصد درصد موارد فوت شده، عفونت فرصت طلب بود.

نتیجه‌گیری: بیماران مبتلا به عفونت‌‌‌های فرصت طلب، به طور معنی‌داری دارای شمارش 4CD کمتر و طول مدت بستری طولانی‌تری بودند. فراهم نمودن امکان افزایش دسترسی بیماران HIV مثبت به درمان ضد رتروویروسی، استفاده از دارو‌های نسل جدید با کارایی بیشتر و شناسایی الگوهای مقاومت دارویی، اهمیت به سزایی در کاهش ایجاد عفونت‌های فرصت طلب در این بیماران خواهد داشت.


واژگان کلیدی


HIV؛ ایدز؛ بستری بیمارستانی؛ عفونت‌های فرصت طلب

تمام متن:

PDF

مراجع


Kozak LJ, McCarthy E, Moien M. Patterns of hospital use by patients with diagnoses related to HIV infection. Public Health Rep 1993; 108(5): 571-81.

Sharifi-Mood B, Alavi-Naini R, Salehi M, Hashemi M, Rakhshani F. Spectrum of clinical disease in a series of hospitalized HIV-infected patients from southeast of Iran. Saudi Med J 2006; 27(9): 1362-6.

Bane A, Yohannes AG, Fekade D. Morbidity and mortality of adult patients with HIV/AIDS at Tikur Anbessa Teaching Hospital, Addis Ababa, Ethiopia. Ethiop Med J 2003; 41(2): 131-40.

Kumar A, Kilaru KR, Sandiford S, Forde S. Trends in the HIV related hospital admissions in the HAART era in Barbados, 2004-2006. AIDS Res Ther 2007; 4: 4.

Krentz HB, Dean S, Gill MJ. Longitudinal assessment (1995-2003) of hospitalizations of HIV-infected patients within a geographical population in Canada. HIV Med 2006; 7(7): 457-66.

Buchacz K, Baker RK, Moorman AC, Richardson JT, Wood KC, Holmberg SD, et al. Rates of hospitalizations and associated diagnoses in a large multisite cohort of HIV patients in the United States, 1994-2005. AIDS 2008; 22(11): 1345-54.

Center for Disease Control. Last statistics on HIV/AIDS in Iran. Tehran, Iran: Center for Disease Control, Ministry of Health and Medical Education; 2012. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.