دوره 31، شماره 252: هفته دوم آبان ماه 1392:1443-1451

تعیین الگوی حساسیت ضد میکروبی و توزیع ژن bla CTX-M در سویه‌های اسینتوباکتر بومانی جداشده از نمونه‌های بالینی به روش فنوتیپی و PCR

سمیه وفایی, رضا میرنژاد, نور امیرمظفری

چکیده


مقدمه: امروزه سوش‌های اسینتوباکتر بومانی مقاوم دارو به عنوان یکی از پاتوژن‌های فرصت‌طلب مشکل‌آفرین، به ویژه در بخش مراقبت‌های ویژه در جهان مطرح می‌باشند. این مطالعه به منظور تعیین مقاومت آنتی‌بیوتیکی اسینتوباکتر بومانی و فراوانی سویه‌های مولد بتالاکتاماز‌های وسیع‌الطیف (Extended-Spectrum Beta-lactamase یا ESBL) و بررسی شیوع آنزیم بتالاکتامازی  CTX-M-IIانجام شد.

روش‌ها: این مطالعه در سه بیمارستان بزرگ شهر تهران بر روی 500 نمونه‌ی کلینیکی طی مدت یک سال انجام شد. پس از شناسایی سویه‌های اسینتوباکتر بومانی تست حساسیت بر روی 130 ایزوله‌ی اسینتوباکتر، که بیشتر مربوط به نمونه‌های خون بودند، نسبت به 4 آنتی‌بیوتیک مختلف با استفاده از روش انتشار دیسک (Disk diffusion) کربی بائر و بر اساس دستورالعمل CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) انجام گردید و حداقل غلظت بازدارندگی برای سفی‌پیم و سفتازیدیم و سفوتاکسیم تعیین گردید. جهت شناسایی سویه‌های مولد ESBL روش دیسک ترکیبی و جهت شناسایی سویه‌های حاوی ژن‌های مقاومت، تست PCR (Polymerase chain reaction) برای ژن کدکننده‌ی آنزیم بتالاکتامازی CTX-M-II انجام گردید.

یافته‌ها: بیشترین مقاومت را به سفی‌پیم، سفتریاکسون از خود نشان دادند و حداقل غلظت بازدارندگی نسبت به سفی‌پیم در 91 درصد، نسبت به سفتازیدیم در 84 درصد و نسبت به سفوتاکسیم در 80 درصد از نمونه‌ها MIC (Minimum inhibitory concentration) بیشتر از 128 میکروگرم در میلی‌لیتر بود. بر طبق نتایج آزمون دیسک ترکیبی نیز20 درصد سویه‌ها ESBL بودند. نتایج PCR نشان داد که 19 درصد از ایزوله‌ها حامل ژن کدکننده‌ی آنزیم بتالاکتامازی CTX-M-II بودند.

نتیجه‌گیری: اسینتوباكتر بومانی مقاوم به چند دارو در ایران در حال گسترش می‌باشد و خطر مهمی برای بیماران بستری‌شده محسوب می‌گردد. با توجه به مطالعه‌ی حاضر در این باکتری مکانیسم‌های دیگری غیر از تولید بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف مانند پمپ‌های ترشحی و تغییر در پورین‌ها نیز سبب مقاومت می‌گردند، که باید مورد توجه قرار گیرند.


واژگان کلیدی


اسینتوباکتر بومانی؛ بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف؛ آنتی‌بیوگرام؛ دیسک ترکیبی؛ CTX-M-II

تمام متن:

Untitled PDF

مراجع


Peleg AY, Seifert H, Paterson DL. Acinetobacter baumannii: emergence of a successful pathogen. Clin Microbiol Rev 2008; 21(3): 538-82.

Gaynes R, Edwards JR. Overview of nosocomial infections caused by gram-negative bacilli. Clin Infect Dis 2005; 41(6): 848-54.

Fournier PE, Richet H. The epidemiology and control of Acinetobacter baumannii in health care facilities. Clin Infect Dis 2006; 42(5): 692-9.

Diomedi A. Acinetobacter baumannii pandrug-resistant: update in epidemiological and antimicrobial managing issues. Rev Chilena Infectol 2005; 22(4): 298-320. [In Spanish].

Livermore DM, Woodford N. The beta-lactamase threat in Enterobacteriaceae, Pseudomonas and Acinetobacter. Trends Microbiol 2006; 14(9): 413-20.

El SA, Walsh TR, Chouchani C. Extended spectrum beta-lactamases, carbapenemases and mobile genetic elements responsible for antibiotics resistance in Gram-negative bacteria. Crit Rev Microbiol 2013; 39(2): 113-22.

Bonnet R. Growing group of extended-spectrum beta-lactamases: the CTX-M enzymes. Antimicrob Agents Chemother 2004; 48(1): 1-14.

Bush K, Jacoby GA. Updated functional classification of beta-lactamases. Antimicrob Agents Chemother 2010; 54(3): 969-76.

Ambler RP. The structure of beta-lactamases. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 1980; 289(1036): 321-31.

Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; twenty-second informational supplement. CLSI document M100-S22. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2012.

Kim J, Jeon S, Rhie H, Lee B, Park M, Lee H, et al. Rapid detection of extended spectrum β-Lactamase (ESBL) for Enterobacteriaceae by use of a Multiplex PCR-based Method. Infection and Chemotherapy 2009; 41(3): 181-4.

Constantiniu S, Romaniuc A, Iancu SL, Filimon R, Tarasi I. Cultural and biochemical characteristics of Acinetobacter spp. Strains isolated from hospital units. The Journal of preventive Medicine 2004; 12(3-4): 35-42.

Rit K, Saha R. Multidrug-resistant acinetobacter infection and their susceptibility patterns in a tertiary care hospital. Niger Med J 2012; 53(3): 126-8.

Bassetti M, Righi E, Esposito S, Petrosillo N, Nicolini L. Drug treatment for multidrug-resistant Acinetobacter baumannii infections. Future Microbiol 2008; 3(6): 649-60.

Leung WS, Chu CM, Tsang KY, Lo FH, Lo KF, Ho PL. Fulminant community-acquired Acinetobacter baumannii pneumonia as a distinct clinical syndrome. Chest 2006; 129(1): 102-9.

Michalopoulos A, Falagas ME. Treatment of Acinetobacter infections. Expert Opin Pharmacother 2010; 11(5): 779-88.

Wang SH, Sheng WH, Chang YY, Wang LH, Lin HC, Chen ML, et al. Healthcare-associated outbreak due to pan-drug resistant Acinetobacter baumannii in a surgical intensive care unit. J Hosp Infect 2003; 53(2): 97-102.

Smolyakov R, Borer A, Riesenberg K, Schlaeffer F, Alkan M, Porath A, et al. Nosocomial multi-drug resistant Acinetobacter baumannii bloodstream infection: risk factors and outcome with ampicillin-sulbactam treatment. J Hosp Infect 2003; 54(1): 32-8.

Shahcheraghi F, Akbari Shahmirzadi N, Abbas Alipour Bashash M, Jabari H, Amir Mozafari N. Detection of blaCTX ,blaTEM Beta-Lactamases gene in clinical isolates of Acinetobacter spp from selected Tehran hospitals. Iran J Med Microbiol 2009; 3(1): 1-9. [In Persian].

Huang LY, Chen TL, Lu PL, Tsai CA, Cho WL, Chang FY, et al. Dissemination of multidrug-resistant, class 1 integron-carrying Acinetobacter baumannii isolates in Taiwan. Clin Microbiol Infect 2008; 14(11): 1010-9.

Yong D, Shin JH, Kim S, Lim Y, Yum JH, Lee K, et al. High prevalence of PER-1 extended-spectrum beta-lactamase-producing Acinetobacter spp. in Korea. Antimicrob Agents Chemother 2003; 47(5): 1749-51.

Deiham B, Halvaee. The pattern of drug resistance Acinetobacter baumannii isolated from clinical specimens and phenotypic identified extended –spectrum beta-lactamases producing. Iran J Med Sci 2012 ; 37(3) : 267.

Sinha M, Srinivasa H, Macaden R. Antibiotic resistance profile & extended spectrum beta-lactamase (ESBL) production in Acinetobacter species. Indian J Med Res 2007; 126(1): 63-7.

Celenza G, Pellegrini C, Caccamo M, Segatore B, Amicosante G, Perilli M. Spread of bla(CTX-M-type) and bla(PER-2) beta-lactamase genes in clinical isolates from Bolivian hospitals. J Antimicrob Chemother 2006; 57(5): 975-8.

Hashemizadeh Z, Zargani AB, Emami A, Rahimi MJ. Acinetobacter antibiotic resistance and frequency of ESBL-producing strains in ICU patients of Namazi Hospital (2008-2009). J Qazvin Univ Med Sci 2010; 14(2): 47-53. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.