شهریور 1388:352-364

اثر مکمل یاری اسیدهای چرب امگا-3 بر تولید سیتوكین‌های التهابی در سلول‌های تك‌هسته‌ای خون محیطی

یوسف شعبانی, سید رضا راست منش, سعید كاویانی, احمدرضا جمشیدی

چکیده


چکیده
افزایش مصرف اسیدهای‌ چرب امگا-3 با افزایش الحاق آن‌ها به فسفولیپیدهای غشا و افزایش تولید متابولیت‌های پراكسید لیپید همراه می باشد. . ارتباط بین عملكرد سلول‌های تك هسته‌ای، دریافت اسیدهای ‌چرب امگا-3 و مكمل یاری هم‌زمان با آنتی‌اكسیدان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید خیلی كم بررسی شده است. این مطالعه با هدف بررسی اثر اسیدهای ‌چرب امگا-3 حاصل از مکمل یاری هم زمان آن با ویتامین ای بر تولید سیتوكین‌های التهابی توسط سلول‌های تک هسته ای در این بیماران انجام شد.
روش ها: در این مطالعه 55 بیمار (50 زن و 5 مرد) با میانگین سنی (11 ± 47) در 3 گروه در یك كارآزمایی بالینی تصادفی دو سوكور مورد بررسی قرار گرفتند. گروه اول، دارونما (2 گرم در روز روغن MCT به اضافه‌ی دارونمای ویتامین E)، گروه دوم، اسیدهای ‌چرب امگا-3 (2/1 گرم در روز) به اضافه‌ی دارونمای ویتامین E و گروه سوم، اسیدهای ‌چرب امگا-3 (2/1 گرم در روز) به اضافه‌ی IU 100 ویتامین E
دریافت كردند.
یافته ها: تولید توسط سلول های تک هسته ای خون در محیط كشت سلولی به‌ طور معنی‌داری در دو گروه "امگا-3 به تنهایی" " و "امگا-3 توأم با ویتامین E" نسبت به گروه "دارونما" كاهش یافت. میزان ام دی ای سرم به ‌طور معنی‌داری فقط در گروه دریافت كننده‌ی مكمل"امگا-3
نسبت به دو گروه دیگر كاهش داشت.
نتیجه گیری: مصرف اسیدهای ‌چرب امگا-3 توأم با ویتامین ای علاوه بر كاهش تولید شاخص‌های التهابی توسط سلول‌های تك هسته‌ای خون منجر به كاهش پراكسیداسیون لیپید در این بیماران نیز می‌گردد
واژگان کلیدی: آرتریت روماتویید، سلول‌های تك هسته‌ای خون، اسید چرب امگا- 3، ویتامین ای

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.