شهریور 1388:365-372

بررسی نتایج درمان جراحی اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانی

محمدرضا اعتمادی‌فر, ارسلان محمودیان, فرشاد مهنام

چکیده


مقدمه:
بیشتر مطالعات انجام شده جهت بررسی نتایج جراحی اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانی
(Adolescent Idiopathic Scoliosis)، به ارزیابی میزان بهبود درجه‌ی انحراف ستون فقرات و شاخص‌های رادیوگرافیک استوار بوده است و اطلاعات کمی از میزان رضایت‌مندی بیماران بعد از عمل جراحی در دسترس می‌باشد. این مطالعه، با هدف ارزیابی نتایج جراحی اسکولیوز ایدیوپاتیک با تکیه بر جنبه‌ی اجتماعی، روانی و عملکردی در کنار شاخص‌های رادیوگرافیک طراحی گردید.
روش ها:
مطالعه به صورت مقطعی (cross-sectional) بر روی بیماران کاندید جراحی مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک صورت گرفت. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌ی SR 30 (پرسش‌نامه‌ی شماره‌ی 30 انجمن پژوهشگران بیماری اسکولیوز) استفاده گردید. این پرسش‌نامه قبل و 24 ماه پس از عمل توسط بیماران تکمیل شد و سپس نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: 43 بیمار در این مطالعه بررسی شدند. میانگین شاخص رضایت‌مندی بیماران قبل و پس از جراحی 3/0 ± 7/2 و 2/0 ± 2/4 بود که نشانه‌ی پیشرفت چشم‌گیر وضعیت بیماران بود (01/0 > (P. تصویر بدنی کلی از خود (General self image)، وضعیت روحی و عملکرد و سطح فعالیت بیماران نیز همگی پیشرفت قابل توجهی نشان داد (01/0 > (P. درد یافته‌ی مهمی در بیماران ما نبود. در مجموع 95% بیماران رضایت بالا و 5% رضایت نسبی داشتند.
نتیجه گیری:
عمل جراحی علاوه ‌بر اصلاح قابل توجه بدشکلی ستون فقرات، بهبود چشم‌گیری در وضعیت روحی و رضایت‌مندی و سطح فعالیت بیماران خواهد داشت.
واژگان کلیدی: اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانی، پرسش‌نامه‌ی شماره‌ی 30 انجمن پژوهشگران بیماری اسکولیوز، درمان جراحی

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.