دوره 31، شماره 229: هفته سوم اردیبهشت ماه 1392:323-331

بررسی کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک در شهر اصفهان با استفاده از پرسشنامه هایPedsQl Tm4.0 Generic Core

آلاله قیصری, زیبا فرج‌زادگان, گلنوش شاهوردی, علیرضا مریخی, یحیی مدیحی

چکیده


مقدمه: کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک از مشكلات متعدد نظیر محدودیت شدید رژیم غذایی، دوره‌های مكرر بستری در بیمارستان و عوارض دارویی رنج می‌برند. در این مطالعه، کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک که هنوز به مرحله‌ی ESRD (End-stage renal disease) وارد نشده‌اند، به وسیله‌ی پرسش‌نامه‌های Pedsql Tm4.0 generic core scales بررسی گردید.

روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر یک مطالعه‌ی مقطعی بود. شرایط ورود به مطالعه شامل ابتلا به سندرم نفروتیک، سن زیر 18 سال، داشتن GFR (Glomerular filtration rate) حداقل 90 و رضایت بیمار یا والدین آن‌ها بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه‌های PedsQL Tm 4.0 generic core scales بود. همچنین اطلاعات دموگرافیك و آزمایشگاهی بیماران، نوع داروی مصرفی و مدت ابتلا به بیماری و مقاوم یا حساس بودن به استروئید جمع‌آوری شد و مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: در گروه بیماران، 3/25 درصد در دامنه‌ی سنی 4-2 سال، 7/42 درصد در دامنه‌ی سنی 7-5 سال، 3/21 درصد در دامنه‌ی سنی 12-8 سال و 6/10 درصد در دامنه‌ی سنی 18-13 سال قرار داشتند. وجود تفاوت معنی‌دار در هر 4 زمینه‌ی عملکرد جسمی، عاطفی، اجتماعی و مدرسه بین گروه سالم و بیمار بود. تفاوت‌های بین گروهای مختلف سنی مورد بررسی قرار گرفت که عمده‌ترین تفاوت کیفیت زندگی بین کودکان 7-5 سال در بعد اجتماعی و عملکرد مدرسه مشاهده شد، ولی بین نمره‌ی کیفیت زندگی و یافته‌های پاراکلینیک بیمار تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: این مطالعه بیانگر نیاز به توجه بیشتر به کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک، به خصوص در ابعاد فعالیت‌های اجتماعی بود.


واژگان کلیدی


سندرم نفروتیک؛ کیفیت زندگی؛ کودک

تمام متن:

PDF

مراجع


Chang JW, Tsai HL, Yang LY, Chen TJ. Epidemiology and predictors of end-stage renal disease in Taiwanese children with idiopathic nephrotic syndrome. J Epidemiol 2012; 22(6): 517-22.

Gipson DS, Massengill SF, Yao L, Nagaraj S, Smoyer WE, Mahan JD, et al. Management of childhood onset nephrotic syndrome. Pediatrics 2009; 124(2): 747-57.

Goldstein SL, Graham N, Burwinkle T, Warady B, Farrah R, Varni JW. Health-related quality of life in pediatric patients with ESRD. Pediatr Nephrol 2006; 21(6): 846-50.

McKenna AM, Keating LE, Vigneux A, Stevens S, Williams A, Geary DF. Quality of life in children with chronic kidney disease-patient and caregiver assessments. Nephrol Dial Transplant 2006; 21(7): 1899-905.

Gipson DS, Selewski DT, Massengill SF, Wickman L, Messer KL, Herreshoff E, et al. Gaining the PROMIS perspective from children with nephrotic syndrome: a Midwest pediatric nephrology consortium study. Health Qual Life Outcomes 2013; 11: 30.

Al Salloum AA, Muthanna A, Bassrawi R, Al Shehab AA, Al IA, Islam MZ, et al. Long-term outcome of the difficult nephrotic syndrome in children. Saudi J Kidney Dis Transpl 2012; 23(5): 965-72.

Gheissari A, Farajzadegan Z, Heidary M, Salehi F, Masaeli A, Mazrooei A, et al. Validation of Persian Version of PedsQL 4.0 Generic Core Scales in Toddlers and Children. Int J Prev Med 2012; 3(5): 341-50.

Roccella M, Leggio L, Parisi L, Turdo G, Testa D. The quality of life in developing age subjects with chronic renal diseases. Minerva Pediatr 2005; 57(3): 119-28. [In Italian].

Neuhaus TJ, Langlois V, Licht C. Behavioural abnormalities in children with nephrotic syndrome--an underappreciated complication of a standard treatment? Nephrol Dial Transplant 2010; 25(8): 2397-9.

Fietta P, Fietta P, Delsante G. Central nervous system effects of natural and synthetic glucocorticoids. Psychiatry Clin Neurosci 2009; 63(5): 613-22.

Ramos-Remus C, Gonzalez-Castaneda RE, Gonzalez-Perez O, Luquin S, Garcia-Estrada J. Prednisone induces cognitive dysfunction, neuronal degeneration, and reactive gliosis in rats. J Investig Med 2002; 50(6): 458-64.

Guha P, De A, Ghosal M. Behavior profile of children with nephrotic syndrome. Indian J Psychiatry 2009; 51(2): 122-6.

Shutto Y, Yamabe H, Shimada M, Fujita T, Nakamura N. Quality of life in patients with minimal change nephrotic syndrome. Scientific World Journal 2013; 2013: 124315.

Ruth EM, Landolt MA, Neuhaus TJ, Kemper MJ. Health-related quality of life and psychosocial adjustment in steroid-sensitive nephrotic syndrome. J Pediatr 2004; 145(6): 778-83.

Park KS, Cho MH, Ha IS, Kang HG, Cheong HI, Park YS, et al. Validity and reliability of the Korean version of the pediatric quality of life ESRD module. Health Qual Life Outcomes 2012; 10: 59.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.