شهریور 1388:373-378

بررسی اثر داروی تالیدومید بر فیبروز ریه ناشی از بلئومایسین در مدل حیوانی رات

شهرام رفیعیان, سیّد علی علوی, نوشین میرخشتی, عاطفه صادقی‌زاده

چکیده


مقدمه: مطالعات نشان میدهد که فرآیند آنژیوژنز در بیماری فیبروز ریوی دخیل بوده، همراه با تغییرات عروقی در بافتها و سطح سیتوكین میباشد. تالیدومید دارویی است که باعث آسیب وسیع اندوتلیال و تغییر در سطح می‌گردد. لذا در مطالعه‌ی حاضر اثر این دارو را در مدل حیوانی فیبروز ریه‌ی القا شده با بلئومایسین بررسی نمودیم.
روش ها: 18 رات مورد مطالعه به سه گروه 6 تایی تقسیم شدند: 1) گروه مداخله: كه بلئومایسین داخل تراشه‌ای و تالیدومید داخل صفاقی دریافت كردند، 2) گروه شاهد مثبت (بلئومایسین) و 3) گروه شاهد منفی (تزریق داخل تراشه‌ی نرمال سالین). پس از یك‌ماه، بافت ریه‌ی آنها جهت بررسی فیبروز به روش اندازه‌گیری كمی هیدروكسی پرولین و همچنین اندازه‌گیری رگ‌زایی با شمارش تعداد عروق زیر میكروسكوپ، خارج گردید. با استفاده از نرم‌افزار مت لب 6 نیز درصد فضای آلوئولی در لام‌ها به‌عنوان اندكس ظرفیت كل ریوی TLC)) تعیین شد.
یافته ها: بین گروه‌های شاهد منفی و مثبت و همچنین گروه مداخله و شاهد منفی، اختلاف معنی‌داری در مقدار كمی كلاژن وجود داشت، ولی در مقایسه‌ی گروه‌های شاهد مثبت و مداخله، تفاوت معنی‌داری یافت نشد. در میانگین تعداد عروق و درصد فضای آلوئولی در لام‌های مربوط به 3 گروه تفاوت معنی‌دار آماری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: تالیدومید در روند آنژیوژنز و به طبع آن فیبروز ریوی در گروه مداخله اثری نداشته است. علاوه‌ بر ‌این تالیدومید با مكانیسم ناشناخته، باعث درگیری ریوی مشابه پاتولوژی IPF می‌شود. لذا بررسی‌های بیشتر و با دوزهای متفاوت و در تركیب با داروهای دیگر، برای شناخت آثار آنتی‌آنژیوژنیک آن مفید به نظر می‌رسد
واژگان کلیدی: فیبروز ریه، تالیدومید، بلئومایسین، آنژیوژنز

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.