شهریور 1388:379-393

ارزیابی مقایسه‌ای متابولیسم کندروسیت‌های مفصلی، تحت شرایط مختلف فشار جزئی اکسیژن و pH بر روی دو داربست زیست تخریب‌پذیر پلی‌یورتان و آلژینات

سعید کرباسی

چکیده


مقدمه: غضروف بافتی بدون رگ است که توانایی پایینی در خودترمیمی دارد و یکی از روش‌های ترمیم آن، بهینه کردن عوامل فیزیکو‌شیمیایی مؤثر بر روی سیستم داربست سلول می‌باشد. سیستم داربست سلول، سیستم مهندسی شده‌ای است که می‌تواند با کنترل عوامل مختلف فیزیکی و بیوشیمیایی در عملکرد سلول و رشد بافت جدید تأثیر بگذارد؛ علاوه بر آن که انتخاب نوع داربست نیز می‌تواند در فرآیند متابولیسم سلولی و تشکیل بافت جدید تأثیرگذار باشد.
روش ها: در این تحقیق، پس از جداسازی کندروسیت‌های مفصلی از مفصل پای گوساله‌های 9-6 ماهه، تأثیر دو عامل فیزیکوشیمیایی یعنی فشار جزی اکسیژن و pH بر میزان تولید و نرخ تولید لاکتیت بعد از 1، 2 و 3 روز کشت سلولی و تولید گلایکوسامینوگلایکن بعد از 3، 7 و 14 روز کشت سلولی کندروسیت‌ها بر روی داربست زیست تخریب‌پذیر پلی‌یورتانو آلژینات بررسی و مقایسه شد.
یافته ها: تغییر فشار جزی اکسیژن و pH، بدون توجه به نوع داربست، می‌تواند باعث تغییر میزان لاکتیت و GAG تولید شده و در نتیجه تغییر متابولیسم کندروسیت‌ها شود. بهترین شرایط متابولیسم بر روی هر دو داربست در فشار جزی 5% اکسیژن و 4/7=pH حاصل شد (001/0P < ).
مقایسه‌ی نتایج بین داربست BPUS و آلژینات نشان داد که متابولیسم سلولی تحت شرایط بهینه، بر روی داربست آلژینات بهتر از BPUS می‌باشد (001/0P <0.001 ).
نتیجه گیری: تغییرات فشار جزئی اکسیژن و pH، می‌تواند باعث تغییر حجم سلول و در نتیجه تغییر در مکانیزم انتقال مواد مغذی به داخل و خارج از سلول گردد. بنابراین، بهینه‌سازی شرایط فشار جزی اکسیژن و pH می‌تواند باعث بهینه شدن فرآیند glycolysis در غضروف شود. از طرف دیگر، آب‌دوستی بیشتر آلژینات نسبت به BPUS می‌تواند سبب توزیع بهتر و تغذیه‌ی مناسب‌تر سلول‌ها در شرایط مختلف فیزیکوشیمیایی شود؛ چرا که این آب‌دوستی موجب انتقال بهتر مواد مغذی به سلول‌ها شده، عاملی برای بهتر بودن متابولیسم سلول‌ها بر روی آلژینات می‌گردد.
واژگان کلیدی: کندروسیت‌ها، عوامل فیزیکوشیمیایی، پلی‌استر یورتان، آلژینات، مهندسی بافت

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.