شهریور 1388:394-399

عوارض تنفسی پس از ازوفاژكتومی ترانس‌هیاتال

سید عباس طباطبایی, سید مظفر هاشمی, غلامرضا مهاجری, مجتبی احمدی نژاد, رضا اشراقی سامانی, وحید گوهریان, محسن كلاهدوزان

چکیده


مقدمه: درمان استاندارد كانسر مری ازوفاژكتومی است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد كه از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر موربیدیتی و مورتالیتی ازوفاژكتومی عوارض تنفسی پس از عمل است. هدف از این مطالعه، تعِیین فراوانی نسبی عوارض تنفسی پس از ازوفاژكتومی و عوامل مرتبط با آن بود.
روش ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی آینده‌نگر، بیماران مبتلا به كانسر مری که از آبان 1385 تا آبان 1386 تحت عمل جراحی ازوفاژكتومی ترانس‌هیاتال قرار گرفتند، بررسی شدند. اطلاعات بیماران از طریق چك لیست جمع‌آوری شد و عوارض تنفسی طی یک سال پس از عمل جراحی به‌ صورت پنومونی، اتلکتازی ریه، پلورال افیوژن یا آمپیم، آمبولی و شیلوتوراکس تعریف و فراوانی متغیرهای ذكر شده در این گروه از بیماران با بیماران فاقد عوارض تنفسی مقایسه گردید
یافته ها: از61 بیمار بررسی شده، 18 بیمار دچار عوارض تنفسی شدند، كه شامل 10 مورد آمپیم یا پلورال افیوژن، 5 مورد پنومونی و 3 مورد آتلکتازی ریه بود. نتایج نشان داد که آلبومین كمتر از 5/3 گرم در دسی‌لیتر، كاهش وزن بیش از 20%، لیك آناستوموززیر 2 لیتر، مدت دست‌كاری مدیاستن، در بیماران با عوارض تنفسی بیشتر از گروه شاهد است (05/0 P <).
نتیجه گیری: با آماده سازی مناسب بیماران قبل از عمل، اصلاح سوء‌ تغذیه، اصلاح کاهش وزن وسطح آلبومین سرم، احیا‌ی ‌قلبی-ریوی، بهبود ظرفیت ریوی و کاستن از زمان دست‌کاری مدیاستن حین عمل، می‌توان عوارض تنفسی پس از ازوفاژكتومی را کاهش داد.
واژگان کلیدی: كانسر مری، ازوفاژكتومی ترانس‌هیاتال، عوارض تنفسی

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.