دوره 31، شماره 230: هفته چهارم اردیبهشت ماه 1392:364-371

بررسی میزان شیوع کلونیزاسیون بیماران به وسیله‌ی استافیلوکوک طلایی در بدو ورود و در طی مدت بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) شهر اصفهان

فرزین خوروش, سعید عباسی, نرگس خمارباقی, داریوش شکری, محمد رضا آخوند, سودابه رستمی

چکیده


مقدمه: استافیلوکوک طلایی یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد کننده‌ی عفونت‌های بیمارستانی در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه (Intensive care unit یا ICU) می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی میزان کلونیزاسیون بیماران با استافیلوکوک طلایی در بدو ورود به بخش مراقبت‌های ویژه و میزان بروز کلونیزاسیون در طی مدت بستری و ارتباط آن با عوامل خطرساز مربوط بود.

روش‌ها: 164 بیمار که برای اولین بار در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان فوق تخصصی الزهرای (س) شهر اصفهان بستری می‌شدند و بیشتر از 24 ساعت تحت مراقبت بودند، در طی نه ماه (اول دی ماه سال 1390 تا پایان شهریور ماه سال 1391) به این مطالعه وارد شدند. نمونه گیری به وسیله سوآب استریل از مخاط داخلی بینی، ناحیه‌ی زیر بغل و کشاله‌ی ران انجام و با استفاده از آزمایشات میکروبیولوژی وجود باکتری استافیلوکوک طلایی در نمونه‌ها بررسی شد. اگر بیماری بیشتر از یک هفته در ICU بستری بود و در مرحله‌ی اول با باکتری کلونیزه نبود، هر یک هفته یک بار نمونه‌گیری مجدد از بیمار انجام شد.

یافته‌ها: از تعداد 164 بیمار بررسی شده، تعداد 24 نفر (6/14 درصد) در بدو ورود به بخش ICU با استافیلوکوک طلایی کلونیزه بودند و 1 نفر (7/6 درصد) با استافیلوکوک طلایی در طی مدت بستری کلونیزه شد. از این تعداد، 21 نفر (5/87 درصد) در ناحیه‌ی بینی، 5 نفر (8/20 درصد) در ناحیه‌ی زیر بغل و 2 نفر (3/8 درصد) در ناحیه‌ی کشاله‌ی ران با این باکتری کلونیزه بودند. ارتباط معنی‌داری بین انجام عمل جراحی، طول مدت بستری در بیمارستان قبل از انتقال به بخش ICU و داشتن کاتتر ورید مرکزی با کلونیزاسیون با استافیلوکوک طلایی وجود داشت.

نتیجه‌گیری: بررسی بیماران از نظر کلونیزاسیون با استافیلوکوک طلایی در بدو ورود به ICU به ویژه در بیمارانی که به مدت طولانی در بیمارستان بستری بوده‌اند، لازم به نظر می‌رسد. این امر در کاهش عفونت‌های بیمارستانی ناشی از استافیلوکوک طلایی مؤثر خواهد بود.


واژگان کلیدی


کلونیزاسیون؛ استافیلوکوک طلایی؛ بخش مراقبت‌های ویژه

تمام متن:

PDF

مراجع


Bloemendaal AL, Fluit AC, Jansen WM, Vriens MR, Ferry T, Argaud L, et al. Acquisition and cross-transmission of Staphylococcus aureus in European intensive care units. Infect Control Hosp Epidemiol 2009; 30(2): 117-24.

Moreira MR, Filho PP. Relationship between antibiotic consumption, oropharyngeal colonization, and ventilator-associated pneumonia by Staphylococcus aureus in an intensive care unit of a Brazilian teaching hospital. Rev Soc Bras Med Trop 2012; 45(1): 106-11.

Wertheim HF, Melles DC, Vos MC, van Leeuwen W, van Belkum A, Verbrugh HA, et al. The role of nasal carriage in Staphylococcus aureus infections. Lancet Infect Dis 2005; 5(12): 751-62.

Askarian M, Zeinalzadeh A, Japoni A, Alborzi A, Memish ZA. Prevalence of nasal carriage of methicillin-resistant Staphylococcus aureus and its antibiotic susceptibility pattern in healthcare workers at Namazi Hospital, Shiraz, Iran. Int J Infect Dis 2009; 13(5): e241-e247.

Garrouste-Orgeas M, Timsit JF, Kallel H, Ben AA, Dumay MF, Paoli B, et al. Colonization with methicillin-resistant Staphylococcus aureus in ICU patients: morbidity, mortality, and glycopeptide use. Infect Control Hosp Epidemiol 2001; 22(11): 687-92.

Warren DK, Guth RM, Coopersmith CM, Merz LR, Zack JE, Fraser VJ. Epidemiology of methicillin-resistant Staphylococcus aureus colonization in a surgical intensive care unit. Infect Control Hosp Epidemiol 2006; 27(10): 1032-40.

Corbella X, Dominguez MA, Pujol M, Ayats J, Sendra M, Pallares R, et al. Staphylococcus aureus nasal carriage as a marker for subsequent staphylococcal infections in intensive care unit patients. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1997; 16(5): 351-7.

Campbell W, Hendrix E, Schwalbe R, Fattom A, Edelman R. Head-injured patients who are nasal carriers of Staphylococcus aureus are at high risk for Staphylococcus aureus pneumonia. Crit Care Med 1999; 27(4): 798-801.

Porter R, Subramani K, Thomas AN, Chadwick P. Nasal carriage of Staphylococcus aureus on admission to intensive care: incidence and prognostic significance. Intensive Care Med 2003; 29(4): 655-8.

Cavalcanti SM, Franca ER, Cabral C, Vilela MA, Montenegro F, Menezes D, et al. Prevalence of Staphylococcus aureus introduced into intensive care units of a University Hospital. Braz J Infect Dis 2005; 9(1): 56-63.

Keene A, Vavagiakis P, Lee MH, Finnerty K, Nicolls D, Cespedes C, et al. Staphylococcus aureus colonization and the risk of infection in critically ill patients. Infect Control Hosp Epidemiol 2005; 26(7): 622-8.

Warren DK, Guth RM, Coopersmith CM, Merz LR, Zack JE, Fraser VJ. Impact of a methicillin-resistant Staphylococcus aureus active surveillance program on contact precaution utilization in a surgical intensive care unit. Crit Care Med 2007; 35(2): 430-4.

Chen CB, Chang HC, Huang YC. Nasal meticillin-resistant Staphylococcus aureus carriage among intensive care unit hospitalised adult patients in a Taiwanese medical centre: one time-point prevalence, molecular characteristics and risk factors for carriage. J Hosp Infect 2010; 74(3): 238-44.

Lucet JC, Chevret S, Durand-Zaleski I, Chastang C, Regnier B. Prevalence and risk factors for carriage of methicillin-resistant Staphylococcus aureus at admission to the intensive care unit: results of a multicenter study. Arch Intern Med 2003; 163(2): 181-8.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.