دوره 31، شماره 254: هفته چهارم آبان ماه 1392:1560-1567

بررسی اثر و مکانیسم عمل IGF-1 و IGFBP-3 در بروز سرطان پستان انسان: مرور سیستماتیک

عماد خدادادی, نگار عطایی, محمدرضا مفید

چکیده


مقدمه: سرطان پستان شایع‌ترین بدخیمی در زنان ایرانی است. مطالعات نشان داده‌اند که که سطح بالای IGF-1 (Insulin like growth factor-1) و غلظت پایین IGFBP-3 (Insulin like growth factor binding protein 3) در خون و یا نسبت بالای IGF-1 به IGFBP-3 می‌تواند به عنوان یک عامل پیش‌آگهی از سرطان پستان به کار رود.

روش‌ها: با بررسی كلیه‌ی اطلاعات موجود در  Ncbi-Pubmedبین سال‌های 1987 تا 2013 ارتباط بین IGF و سرطان پستان تحت بررسی مروری قرار گرفت.

یافته‌ها: از مجموع 1188 مقاله که کلیدواژه‌های مورد جستجوی ما را در بر داشت و به بررسی IGF-1 در سرطان پستان پرداخته بودند، 46 مقاله ارتباط آن را با سرطان پستان به طور مستقیم و در عنوان مقاله نشان داده بودند، 92 مقاله ارتباط IGF-1 و IGFBP-3 را با سرطان پستان بررسی كرده بودند که 9 مورد آن‌ها مقالات مروری بود. از این میان، 30 مقاله به عنوان مرجع اصلی انتخاب و بررسی شدند.

نتیجه‌گیری: مطالعات نشان دادند که بیان ژن IGF-1 در افراد مبتلا به سرطان پستان در مقایسه با افراد سالم افزایش می‌یابد. IGF-1 دارای اثرات میتوژنیکی و آنتی‌آپوپتوتیکی باست و بدین ترتیب سبب افزایش خطر بروز سرطان پستان می‌شود. عمل رشد، تکثیر و تومورزایی IGF-1 به واسطه‌ی گیرنده‌ی IGF-1R صورت می‌گیرد و IGFBP-3 عمل IGF-1 را با جلوگیری از اتصال آن به گیرنده‌ی سطحی IGF-1 مهار می‌کند و از این طریق با عمل میتوژنی IGF-1 مقابله می‌نماید. همچنین IGFBP-3 در یک مکانیسم مستقل از IGF، با اتصال به پروتئین‌های خاص غشا، موجب آپوپتوز می‌شود و در نتیجه رشد سلولی را مهار می‌کند.


واژگان کلیدی


سرطان پستان؛ IGF-1؛IGFBP-3

تمام متن:

PDF

مراجع


Siegel R, Naishadham D, Jemal A. Cancer statistics, 2012. CA Cancer J Clin 2012; 62(1): 10-29.

Panjehpour M, Taher MA, Bayesteh M. The growth inhibitory effects of cadmium and copper on the MDA-MB468 human breast cancer cells. J Res Med Sci 2010; 15(5): 279-86.

Yu H, Rohan T. Role of the insulin-like growth factor family in cancer development and progression. J Natl Cancer Inst 2000; 92(18): 1472-89.

Maki RG. Small is beautiful: insulin-like growth factors and their role in growth, development, and cancer. J Clin Oncol 2010; 28(33): 4985-95.

Fletcher O, Gibson L, Johnson N, Altmann DR, Holly JM, Ashworth A, et al. Polymorphisms and circulating levels in the insulin-like growth factor system and risk of breast cancer: a systematic review. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2005; 14(1): 2-19.

Renehan AG, Zwahlen M, Minder C, O'Dwyer ST, Shalet SM, Egger M. Insulin-like growth factor (IGF)-I, IGF binding protein-3, and cancer risk: systematic review and meta-regression analysis. Lancet 2004; 363(9418): 1346-53.

Gennigens C, Menetrier-Caux C, Droz JP. Insulin-Like Growth Factor (IGF) family and prostate cancer. Crit Rev Oncol Hematol 2006; 58(2): 124-45.

LeRoith D, Roberts CT, Jr. The insulin-like growth factor system and cancer. Cancer Lett 2003; 195(2): 127-37.

Jones JI, Clemmons DR. Insulin-like growth factors and their binding proteins: biological actions. Endocr Rev 1995; 16(1): 3-34.

Orciari S, Di NS, Lazzarini R, Caprari P, Procopio A, Catalano A. The effects of insulin and insulin-like growth factors on tumor vascularization: new insights of insulin-like growth factor family in cancer. Curr Med Chem 2009; 16(30): 3931-42.

Yee D. Insulin-like growth factor receptor inhibitors: baby or the bathwater? J Natl Cancer Inst 2012; 104(13): 975-81.

Gallagher EJ, LeRoith D. Minireview: IGF, Insulin, and Cancer. Endocrinology. 2011; 152(7): 2546-51.

Rinaldi S, Peeters PH, Berrino F, Dossus L, Biessy C, Olsen A, et al. IGF-I, IGFBP-3 and breast cancer risk in women: The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). Endocr Relat Cancer 2006; 13(2): 593-605.

Gunter MJ, Hoover DR, Yu H, Wassertheil-Smoller S, Rohan TE, Manson JE, et al. Insulin, insulin-like growth factor-I, and risk of breast cancer in postmenopausal women. J Natl Cancer Inst 2009; 101(1): 48-60.

Endogenous Hormones and Breast Cancer Collaborative Group, Key TJ, Appleby PN, Reeves GK, Roddam AW. Insulin-like growth factor 1 (IGF1), IGF binding protein 3 (IGFBP3), and breast cancer risk: pooled individual data analysis of 17 prospective studies. Lancet Oncol 2010; 11(6): 530-42.

Sciacca L, Costantino A, Pandini G, Mineo R, Frasca F, Scalia P, et al. Insulin receptor activation by IGF-II in breast cancers: evidence for a new autocrine/paracrine mechanism. Oncogene 1999; 18(15): 2471-9.

Davison Z, de Blacquiere GE, Westley BR, May FE. Insulin-like growth factor-dependent proliferation and survival of triple-negative breast cancer cells: implications for therapy. Neoplasia 2011; 13(6): 504-15.

Zhu C, Qi X, Chen Y, Sun B, Dai Y, Gu Y. PI3K/Akt and MAPK/ERK1/2 signaling pathways are involved in IGF-1-induced VEGF-C upregulation in breast cancer. J Cancer Res Clin Oncol 2011; 137(11): 1587-94.

Liu B, Lee HY, Weinzimer SA, Powell DR, Clifford JL, Kurie JM, et al. Direct functional interactions between insulin-like growth factor-binding protein-3 and retinoid X receptor-alpha regulate transcriptional signaling and apoptosis. J Biol Chem 2000; 275(43): 33607-13.

Dar AA, Majid S, Nosrati M, de SD, Federman S, Kashani-Sabet M. Functional modulation of IGF-binding protein-3 expression in melanoma. J Invest Dermatol 2010; 130(8): 2071-9.

Yamanaka Y, Fowlkes JL, Wilson EM, Rosenfeld RG, Oh Y. Characterization of insulin-like growth factor binding protein-3 (IGFBP-3) binding to human breast cancer cells: kinetics of IGFBP-3 binding and identification of receptor binding domain on the IGFBP-3 molecule. Endocrinology 1999; 140(3): 1319-28.

Ibrahim YH, Yee D. Insulin-like growth factor-I and breast cancer therapy. Clin Cancer Res 2005; 11(2 Pt 2): 944s-50s.

Abbasi Kajani A, Mofid MR, Abolfazli K, Tafreshi SA. Encapsulated activated charcoal as a potent agent for improving taxane synthesis and recovery from cultures. Biotechnol Appl Biochem 2010; 56(2): 71-6.

Abbasi Kejani A, Hosseini Tafreshi SA, Khayyam Nekouei SM, Mofid MR. Efficient isolation of high quality nucleic acids from different tissues of Taxus baccata L. Mol Biol Rep 2010; 37(2): 797-800.

Giles ED, Singh G. Role of insulin-like growth factor binding proteins (IGFBPs) in breast cancer proliferation and metastasis. Clin Exp Metastasis 2003; 20(6): 481-7.

Yu H, Levesque MA, Khosravi MJ, Papanastasiou-Diamandi A, Clark GM, Diamandis EP. Insulin-like growth factor-binding protein-3 and breast cancer survival. Int J Cancer 1998; 79(6): 624-8.

Samani AA, Yakar S, LeRoith D, Brodt P. The role of the IGF system in cancer growth and metastasis: overview and recent insights. Endocr Rev 2007; 28(1): 20-47.

Farahmand L, Majidzadeh A, Sepehrizadeh Z, Mofid MR, Esmaeili R, Yazdi MT. Ligation Independent Cloning of Polycistronic, Genetically Modified, HuMAb4D5-8 F (ab') 2, in Bacterial Plasmid. Avicenna J Med Biotechnol 2012; 4(1): 15-22.

Helle SI. The insulin-like growth factor system in advanced breast cancer. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2004; 18(1): 67-79.

LÖnning PE, Helle SI. IGF-1 and breast cancer. In: Biology of IGF-1: Its interaction with insulin in health and malignant states. Novartis. Foundation Symposium 262. Chichester, UK: Wiley; 2008.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.