دوره 31، شماره 268: هفته دوم اسفند ماه 1392:2209-2215

شیوع آنمی در کودکان ایران: غربالگری بالینی دانش آموزان سال اول مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان

محسن جاری, رویا کلیشادی, گلایول اردلان, مجذوبه طاهری, مهناز تسلیمی, محمداسماعیل مطلق

چکیده


مقدمه: آنمی یکی از مسایل شایع بهداشتی در دنیا است که به ویژه در کودکان و نوجوانان با اختلال رشد و تکامل، کاهش ضریب هوشی و افت تحصیلی، مشکلات خلقی و رفتاری همراه است. مطالعه‌ی حاضر جهت تعیین شیوع این بیماری در دانش‌آموزان و شناسایی افراد مبتلا و در معرض خطر در سراسر ایران انجام شد.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، در طی برنامه‌ی معاینات دانش‌آموزی، تمام دانش‌آموزان سال اول ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان سراسر کشور از نظراختلالات مختلف از جمله آنمی معاینه شدند. وجود علایم بالینی و نشانه‌های آنمی در معاینه‌ی فیزیکی، ملاک آنمیک بودن فرد در نظر گرفته شد. گردآوری داده‌ها با استفاده از اطلاعات مندرج در شناسنامه‌ی سلامت دانش‌آموزان انجام گردید.

یافته‌ها: این مطالعه، شیوع آنمی را در دانش‌آموزان 5/4 درصد نشان داد. شیوع آنمی در دختران 5/5 درصد، در پسران 5/3 درصد، در شهرها 6/4 درصد و در روستاها 1/4 درصد به دست آمد. شیوع آنمی در دانش‌آموزان سال اول ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان به ترتیب 8/4، 5/4 و 1/4 درصد بود.

نتیجه‌گیری: شیوع آنمی در دانش‌آموزان به ویژه سال اول ابتدایی، نگران کننده است و اهمیت بیماریابی دقیق و شناسایی افراد در معرض خطر با برنامه‌های غربالگری گسترده، مداوم و با حساسیت بالا را می‌رساند. همچنین طراحی و اجرای برنامه‌های مناسب جهت پیشگیری و درمان بیماری در جامعه و مدارس ضروری است.


واژگان کلیدی


آنمی؛ دانش‌آموزان؛ ایران؛ غربالگری؛ شیوع

تمام متن:

PDF

مراجع


Bateni J, Shoghli AR. The prevalence of iron deficiency anemia based on hematologic indices in non-pregnant women aged 15-45 in Zanjan. J Zanjan Univ Med Sci 2006:14(55): 39-47. [In Persian].

El-sahn F, Sallam S, Mandil A, Galal O. Anaemia among Egyptian adolescents: prevalence and determinants. Eastern Mediterranean Health Journal 2000; 6(5): 1017-25.

World Health Organization. Iron deficiency anaemia: assessment, prevention and control. Geneva, Switzerland: WHO; 2001. p. 15.

Sarraf Z, Goldberg D, Shahbazi M, Arbuckle K, Salehi M. Nutritional status of schoolchildren in rural Iran. Br J Nutr 2005; 94(3): 390-6.

Wu AC, Lesperance L, Bernstein H. Screening for iron deficiency. Pediatr Rev 2002; 23(5): 171-8.

Kliegman RM, Stanton B, Geme J, Schor NF, Behrman RE. Nelson textbook of pediatrics. 19th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2011. p. 1655-6.

Hockenberry MJ, Wilson D. Wong's nursing care of infants and children. 8th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2008. p. 1135-6.

Bonuck KA, Kahn R. Prolonged bottle use and its association with iron deficiency anemia and overweight: a preliminary study. Clin Pediatr (Phila) 2002; 41(8): 603-7.

Algarin C, Peirano P, Garrido M, Pizarro F, Lozoff B. Iron deficiency anemia in infancy: long-lasting effects on auditory and visual system functioning. Pediatr Res 2003; 53(2): 217-23.

Zohouri FV, Rugg-Gunn AJ. Sources of dietary iron in urban and provincial 4-year-old children in Iran. Asia Pac J Clin Nutr 2002; 11(2): 128-32.

Szymlek-Gay EA, Ferguson EL, Heath AL, Gray AR, Gibson RS. Food-based strategies improve iron status in toddlers: a randomized controlled trial12. Am J Clin Nutr 2009; 90(6): 1541-51.

Raymond JL, Mahan K, Escott-Stump S. Krause's food, nutrition and diet thera. 10th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2000. p. 130, 785.

Tatala SR, Kihamia CM, Kyungu LH, Svanberg U. Risk factors for anaemia in schoolchildren in Tanga Region, Tanzania. Tanzan J Health Res 2008; 10(4): 189-202.

Abedini Z, Mousavi Lotfi M, Parvizi F. Prevalence of iron deficiency anemia and its related factors in school age children. Pejouhandeh 2010, 15(5): 208-12. [In Persian].

Halterman JS, Kaczorowski JM, Aligne CA, Auinger P, Szilagyi PG. Iron deficiency and cognitive achievement among school-aged children and adolescents in the United States. Pediatrics 2001; 107(6): 1381-6.

Koc A, Kosecik M, Vural H, Erel O, Atas A, Tatli MM. The frequency and etiology of anemia among children 6-16 years of age in the southeast region of Turkey. Turk J Pediatr 2000; 42(2): 91-5.

Derakhshan SH, Derakhshan R. The prevalence of iron deficiency anemia in 4-6 years old children of kindergardens at Rafsanjan city in 2006. J Rafsanjan Univ Med Sci 2007; 6(2): 109-14. [In Persian].

Pourghassem Gargari B, Abolfathi N. Prevalence of iron deficiency anemia in high school Children in Jolfa. Pejouhandeh 1998; 5(3): 25-30. [In Persian].

Dizaji A, Gholami Parizad E, Jamshidbeigi E. Prevalence of iron deficiency anemia in high school Children and its treatment in Ilam. J Ilam Univ Med Sci 2000; 8(28): 23-8. [In Persian].

Vahidi A, Parsaeian N. Prevalence of iron deficiency anemia in high school Children in Yazd. J Shaheed Sadoughi Univ Med Sci 1999; 7(1): 31-5. [In Persian].

Abbasian M, Noorian M. Iron deficiency anemia among 14-17 years old female students from Shahroud, 1997. Feyz 1998.

Kemmer TM, Bovill ME, Kongsomboon W, Hansch SJ, Geisler KL, Cheney C, et al. Iron deficiency is unacceptably high in refugee children from Burma. J Nutr 2003; 133(12): 4143-9.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.