شهریور 1388:411-417

بررسی مقایسه‌ای مرفولوژی تخمدان، سیکل‌های قاعدگی و سطح تستوسترون در بیماران مبتلا به تخمدان پلی‌کیستیک بر اساس وضعیت نمایه‌ی توده‌ی بدنی

فرحناز مردانیان, مریم مرادی

چکیده


مقدمه:
تشخیص سندرم تخمدان پلی‌كیستیك (PCOS یا Polycystic Ovary Syndrom) به دلیل وجود تظاهرات مختلف كلینیكی و یافته‌های آزمایشگاهی متفاوت مشكل است. با توجه به پاتوژنز و درمان متفاوت PCOS چاق و غیر چاق، بررسی كلینیكی و آزمایشگاهی در هر دو گروه ضروری به نظر می‌رسد. هدف ما بررسی مقایسه‌ای مرفولوژی تخمدان، سیكل‌های قاعدگی و سطح تستوسترون در بیماران PCOS چاق در مقایسه با غیر چاق بود.
روش ها: خصوصیات كلینیكی، پروفایل هورمونی و مرفولوژی تخمدان 54 بیمار در دو گروه 27 نفری بیماران PCOS چاق (25 ≤ BMI) و غیر چاق (25 > BMI) با سن 21 تا 48 سال در یك مطالعه مقطعی با روش نمونه‌گیری آسان بررسی شد. اطلاعات از طریق فرم جمع‌آوری اطلاعات، جمع‌آوری و آنالیز آماری شد.
یافته ها: میانگین شاخص توده‌ی بدنی (BMI یا Body Mass Index) در گروه چاق 2/3 ± 5/28 و در گروه غیر چاق 6/2 ± 21 كیلوگرم بر متر مربع بود (001/0 > P). سیكل قاعدگی در 11 نفر (4/20 درصد) منظم و در 43 نفر (6/79 درصد) نامنظم بود. BMI در افراد با سیكل منظم 6/3 ± 6/23 و در افراد با سیكل نامنظم
5 ± 25 بود (36/0 = P). میانگین سطح تستوسترون در افراد چاق ng/ml 7/1 ± 1/7 و در افراد غیر چاق ng/ml 9/2 ± 6/5 بود (69/0 = P). 8 نفر از افراد چاق (6/29 درصد) تخمدان‌های طبیعی و 19 نفر (4/70 درصد) تخمدان‌های غیر طبیعی داشتند (039/0 = P) و در افراد غیر چاق 12 نفر (4/44 درصد) تخمدان‌های طبیعی و 15 نفر (6/55 درصد) تخمدان‌های غیر طبیعی داشتند (039/0 = P).
نتیجه گیری: مطالعه نشان داد بین BMI و مرفولوژی تخمدان رابطه‌ی آماری معنی‌دار وجود دارد ولی بین شاخص توده‌ی بدنی (BMI) با سیكل قاعدگی و BMI با سطح تستوسترون رابطه آماری معنی‌دار وجود ندارد. بنابراین هر دو گروه زنان چاق و غیر چاق مبتلا به PCOS ممكن است تظاهرات بیماری را با شدت متفاوت نشان بدهند (صرف نظر از BMI) و مطالعات بیشتر در زمینه‌ی مقایسه‌ی علایم بیماری در زنان چاق و غیر چاق جهت تشخیص و شروع به موقع درمان، به خصوص در زنان غیر چاق که ظاهر فنوتیپی بیماری را ندارند، ضروری می‌باشد.
واژگان کلیدی:
سندرم تخمدان پلی کیستیک، شاخص توده‌ی بدنی، مرفولوژی تخمدان، تستوسترون

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.