دوره 31، شماره 249: هفته سوم مهرماه 1392:1285-1295

فراوانی ژن‌های کدکننده‌ی آنزیم‌های بتالاکتامازی AmpC با واسطه‌ی پلاسمید در ایزوله‌های بالینی کلبسیلا پنومونیه

علیرضا ژاپونی‌نژاد, نسیمه فرد موسوی, مژده صفری, حمید کاظمیان, مهسا طبیب‌نژاد, علیرضا آموزنده نوباوه, حمید ابطحی, احسان الله غزنوی راد

چکیده


مقدمه: آنزیم‌های بتالاکتامازی یکی از مهم‌ترین عوامل در به وجود آوردن مقاومت آنتی‌بیوتیکی در میان باکتری‌های گرم منفی می‌باشند. این مطالعه به منظور تعیین الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی و بررسی فراوانی ژن‌های بتالاکتامازی Ampc در ایزوله‌های بالینی کلبسیلا پنومونیه صورت پذیرفت.

روش‌ها: 100 ایزوله‌ی كلبسیلا پنومونیه از نمونه‌های بالینی مختلف بیمارستان ولیعصر اراک جمع‌آوری شدند و توسط آزمایش‌های بیوشیمیایی استاندارد تعیین هویت شدند. الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی با استفاده از روش دیسک دیفیوژن مطابق با دستورالعمل‌های CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) تعیین گردید. ژن‌های پلاسمیدی AmpC با استفاده از روش PCR در ایزوله‌‌ها شناسایی شدند.

یافته‌ها: بیشترین مقاومت آنتی‌بیوتیکی مربوط به آنتی‌بیوتیک‌های ریفامپین و اریترومایسین بود (90 درصد)، در حالی که کمترین مقاومت آنتی‌بیوتیکی مربوط به آنتی‌بیوتیک‌های ایمی‌پنم (8 درصد) و کلیستین (صفر درصد) بود. از 100 ایزوله‌ی کلبسیلا پنومونیه 19 ایزوله (19 درصد) دارای ژن‌های بتالاکتامازی AmpC بودند. 7 ایزوله (7 درصد) دارای ژن‌های خانواده‌ی MOX، 8 ایزوله (8 درصد) دارای ژن‌های خانواده‌ی CIT، سه ایزوله (3 درصد) دارای ژن‌های خانواده‌ی DHA و یک ایزوله (1 درصد) نیز دارای ژن‌های خانواده‌ی EBC بودند در حالی که ژن‌های خانواده‌ی ACC و FOX در هیچ کدام از ایزوله‌ها یافت نگردید.

نتیجه‌گیری: این مطالعه اولین گزارش از وجود بتالاکتامازهای AmpC از دسته‌ی MOX در کلبسیلا پنومونیه در ایران بوده است. شیوع بالای ایزوله‌های تولیدکننده‌ی بتالاکتامازهای AmpC در بیمارستان مرکزی اراک، مقاومت آنتی‌بیوتیکی را تبدیل به نگرانی بزرگی کرده است. از این رو باید در سیاست‌های تجویز آنتی‌بیوتیکی و کنترل عفونت‌ها تجدید نظر حاصل گردد.

 


واژگان کلیدی


کلبسیلا پنومونیه؛ ژن‌های بتالاکتامازی AmpC؛ مقاومت آنتی‌بیوتیکی

تمام متن:

PDF

مراجع


Struve C, Krogfelt KA. Pathogenic potential of environmental Klebsiella pneumoniae isolates. Environ Microbiol 2004; 6(6): 584-90.

Pfeifer Y, Cullik A, Witte W. Resistance to cephalosporins and carbapenems in Gram-negative bacterial pathogens. Int J Med Microbiol 2010; 300(6): 371-9.

Tenover FC, Emery SL, Spiegel CA, Bradford PA, Eells S, Endimiani A, et al. Identification of plasmid-mediated AmpC beta-lactamases in Escherichia coli, Klebsiella spp., and proteus species can potentially improve reporting of cephalosporin susceptibility testing results. J Clin Microbiol 2009; 47(2): 294-9.

Kong KF, Schneper L, Mathee K. Beta-lactam antibiotics: from antibiosis to resistance and bacteriology. APMIS 2010; 118(1): 1-36.

Jacoby GA. AmpC beta-lactamases. Clin Microbiol Rev 2009; 22(1): 161-82, Table.

Bush K, Jacoby GA, Medeiros AA. A functional classification scheme for beta-lactamases and its correlation with molecular structure. Antimicrob Agents Chemother 1995; 39(6): 1211-33.

Nasim K, Elsayed S, Pitout JD, Conly J, Church DL, Gregson DB. New method for laboratory detection of AmpC beta-lactamases in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae. J Clin Microbiol 2004; 42(10): 4799-802.

Hanson ND. AmpC beta-lactamases: what do we need to know for the future? J Antimicrob Chemother 2003; 52(1): 2-4.

Polsfuss S, Bloemberg GV, Giger J, Meyer V, Bottger EC, Hombach M. Practical approach for reliable detection of AmpC beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae. J Clin Microbiol 2011; 49(8): 2798-803.

Manchanda V, Singh NP. Occurrence and detection of AmpC beta-lactamases among Gram-negative clinical isolates using a modified three-dimensional test at Guru Tegh Bahadur Hospital, Delhi, India. J Antimicrob Chemother 2003; 51(2): 415-8.

Mahon CR, Manuselis G. Textbook of Diagnostic Microbiology. 2nd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders; 2000.

Cockerill FR. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing: Twentieth Informational Supplement. Philadelphia, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2010.

Perez-Perez FJ, Hanson ND. Detection of plasmid-mediated AmpC beta-lactamase genes in clinical isolates by using multiplex PCR. J Clin Microbiol 2002; 40(6): 2153-62.

Mansouri S, Chitsaz M, Hajihosseini R, Mirzaee M, Gheini MH. Determination of Resistance Pattern of Plasmid-Mediated AmpC?-Lactamases Producing Isolate of Escherichia coli. Daneshvar 2009; 16(80): 61-70. [In Persian].

Kashif MT, Yassin AS, Hosny A. Detection of AmpC beta-lactamases using sodium salicylate. J Microbiol Methods 2012; 91(3): 354-7.

Barnaud G, Benzerara Y, Gravisse J, Raskine L, Sanson-Le Pors MJ, Labia R, et al. Selection during cefepime treatment of a new cephalosporinase variant with extended-spectrum resistance to cefepime in an Enterobacter aerogenes clinical isolate. Antimicrob Agents Chemother 2004; 48(3): 1040-2.

Niakan M, Chitsaz M, Metwaei AR. Prevalence of AmpC type extended spectrum beta lactamases genes in clinical isolates of Klebsiella pneumoniae. Iran J Med Microbiol 2008; 2(2): 1-8.

Tan TY, Ng LS, He J, Koh TH, Hsu LY. Evaluation of screening methods to detect plasmid-mediated AmpC in Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, and Proteus mirabilis. Antimicrob Agents Chemother 2009; 53(1): 146-9.

Yamasaki K, Komatsu M, Abe N, Fukuda S, Miyamoto Y, Higuchi T, et al. Laboratory surveillance for prospective plasmid-mediated AmpC beta-lactamases in the Kinki region of Japan. J Clin Microbiol 2010; 48(9): 3267-73.

Moland ES, Black JA, Ourada J, Reisbig MD, Hanson ND, Thomson KS. Occurrence of newer beta-lactamases in Klebsiella pneumoniae isolates from 24 U.S. hospitals. Antimicrob Agents Chemother 2002; 46(12): 3837-42.

Coudron PE, Hanson ND, Climo MW. Occurrence of extended-spectrum and AmpC beta-lactamases in bloodstream isolates of Klebsiella pneumoniae: isolates harbor plasmid-mediated FOX-5 and ACT-1 AmpC beta-lactamases. J Clin Microbiol 2003; 41(2): 772-7.

Pai H, Kang CI, Byeon JH, Lee KD, Park WB, Kim HB, et al. Epidemiology and clinical features of bloodstream infections caused by AmpC-type-beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae. Antimicrob Agents Chemother 2004; 48(10): 3720-8.

Li Y, Li Q, Du Y, Jiang X, Tang J, Wang J, et al. Prevalence of plasmid-mediated AmpC beta-lactamases in a Chinese university hospital from 2003 to 2005: first report of CMY-2-Type AmpC beta-lactamase resistance in China. J Clin Microbiol 2008; 46(4): 1317-21.

Woodford N, Reddy S, Fagan EJ, Hill RL, Hopkins KL, Kaufmann ME, et al. Wide geographic spread of diverse acquired AmpC beta-lactamases among Escherichia coli and Klebsiella spp. in the UK and Ireland. J Antimicrob Chemother 2007; 59(1): 102-5.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.