دوره 31، شماره 234: هفته چهارم خردادماه 1392:532-543

بررسی اثربخشی و برخی عوارض استفاده از قرص Megestrol acetate در به تعویق انداختن قاعدگی زنان و مقایسه‌ی آن با مصرف قرص استروژن با دوز کم (LD)

تاج السادات علامه, زهرا علامه, فاطمه معتمدی

چکیده


مقدمه: مهار قاعدگی به دلایل متعددی مورد خواست زنان است. اجتناب از خون‌ریزی رحمی ممكن است به ویژه در طول تعطیلات، مسافرت‌ها، اردوها، مانورهای نظامی، وقایع خاص، امتحانات آكادمیك یا رقابت‌های ورزشی مطلوب باشد. این تحقیق با تاكید بر ایمنی (Safety) قرص Megestrol acetate با هدف تعیین تأثیر این دارو در به تأخیر انداختن قاعدگی در مقایسه با قرص‌های ترکیبی ضد حاملگی خوراکی (Combined oral contraceptives یا COCs) انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی (Clinical trial) انجام شد. 140 نفر از متقاضیان تعویق قاعدگی، كه عازم سفرهای زیارتی بودند، در دو گروه دریافت‌کننده‌ی قرص استروژن با دوز کم (LD) و Megestrol acetate به صورت تصادفی تقسیم شدند. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته گردآوری شد و با آزمون‌های Mann-Whitney U و 2χ مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: فراوانی افرادی که عوارضی چون سردرد یا سرگیجه (05/0 > P)، تهوع یا استفراغ (05/0 > P)، بی‌ثباتی و تغییر در اشتها (05/0 > P) و تغییر در میل جنسی (05/0 > P) را گزارش کردند، در گروه زنان مصرف‌کننده‌ی LD در مقایسه با مصرف‌کنندگان Megestrol acetate به طور معنی‌داری بیشتر بود.

نتیجه‌گیری: قرص Megestrol acetate را می‌توان به عنوان روشی با کارایی (Efficacy) برابر با LD اما ایمن‌تر (Safe) جهت به تعویق انداختن قاعدگی معرفی کرد.


واژگان کلیدی


تعویق انداختن قاعدگی؛ قرص استروژن با دوز کم (LD)؛ قرصMegestrol acetate

تمام متن:

PDF

مراجع


Estanislau do Amaral MC, Hardy E, Hebling EM, Faundes A. Menstruation and amenorrhea: opinion of Brazilian women. Contraception 2005; 72(2): 157-61.

Kaunitz AM, Barbieri RL, Falk SJ. Hormonal contraception for suppression of menstruation [Online] 2009. Available from: URL: http://www.uptodate.com/contents/hormonal-contraception-for-suppression-of-menstruation.

Gold MA, Duffy K. Extended cycling or continuous use of hormonal contraceptives for female adolescents. Curr Opin Obstet Gynecol 2009; 21(5): 407-11.

Thurlimann B, Castiglione M, Hsu-Schmitz SF, Cavalli F, Bonnefoi H, Fey MF, et al. Formestane versus megestrol acetate in postmenopausal breast cancer patients after failure of tamoxifen: a phase III prospective randomised cross over trial of second-line hormonal treatment (SAKK 20/90). Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK). Eur J Cancer 1997; 33(7): 1017-24.

Kropsky B, Shi Y, Cherniack EP. Incidence of deep-venous thrombosis in nursing home residents using megestrol acetate. J Am Med Dir Assoc 2003; 4(5): 255-6.

Koffel JC. Pills and minipills. Bull Soc Pharm Strasb 1978; 21(1): 43-53. [In French].

Ghorashi Z, Taleghani F, Shafiee M. Failure and side effects of contraceptive pills used for postponement of menstrual bleeding in Hajj pilgrims of Kerman, 2000. J Shaheed Sadoughi Univ Med Sci 2005; 12(4): 65-70. [In Persian].

Owens J. New option for reversible suppression of menstruation. Drug Discov Today 2001; 6(19): 975-7.

Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 7th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. p. 914-7, 922-4.

Gibbs RS, KarlanBY, Haney AF, Nygaard IE. Danforth's obstetrics and gynecology. 10th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. p. 571-2.

Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Rouse D, Spong C. Williams obstetrics. 23th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2009.

Hovey D, Pruitt J, Ryde T. Nanoparticulate megestrol formulations [Patent No: US 20050233001 A1]. 2010.

Loprinzi CL, Kugler JW, Sloan JA, Mailliard JA, Krook JE, Wilwerding MB, et al. Randomized comparison of megestrol acetate versus dexamethasone versus fluoxymesterone for the treatment of cancer anorexia/cachexia. J Clin Oncol 1999; 17(10): 3299-306.

Quint EH. Menstrual issues in adolescents with physical and developmental disabilities. Ann NY Acad Sci 2008; 1135: 230-6.

Martin KA, Barbieri RL, Snyder PJ, Crowley WF. Overview of the use of estrogen-progestin contraceptives [Online] 2013. Available from: URL: http://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-use-of-estrogen-progestin-contraceptives.

Sulak PJ, Scow RD, Preece C, Riggs MW, Kuehl TJ. Hormone withdrawal symptoms in oral contraceptive users. Obstet Gynecol 2000; 95(2): 261-6.

Lowdermilk L, Perry SE. Maternity nursing. 6th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2003.

Martin KA, Douglas P, Barbieri RL, Crowley WF. Risks and side effects associated with estrogen-progestin contraceptives [Online] 2009. Available from: URL: http://www.uptodate.com/contents/risks-and-side-effects-associated-with-estrogen-progestin-contraceptives.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.