دوره 31، شماره 233: هفته سوم خردادماه 1392:493-501

بررسی میزان فراوانی و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌های اسینتوباکتر جدا شده از بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

حسین فاضلی, طاهره مطلبی‌راد, بهرام نصر اصفهانی, حمید سلگی, فرزانه نظری

چکیده


مقدمه: اسینتوباکترها پاتوژن‏های فرصت‏طلبی می‏باشند که به فراوانی در محیط یافت می‏شوند. توانایی منحصر بفرد آن‏ها در بقای طولانی مدت در محیط بیمارستان، شانس ابتلای بیماران به عفونت‏های ناشی از این باکتری را افزایش می‏دهد. بنابراین، شناسایی منابع احتمالی و مخازن آن‌ها در شناسایی منابع بالقوه‌ی عفونت در شیوع‏های ناگهانی کمک‌کننده می‏باشد. هدف از این مطالعه، بررسی میزان شیوع و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌های محیطی اسینتوباکتر جدا شده از بیمارستان الزهرای (س) اصفهان بود.

روش‌ها: در یک دوره‌ی سه ‌ماهه، با استفاده از روش سواب، 40 نمونه از قسمت‏های مختلف بخش‌های ICU (Intensive care unit) و جراحی بیمارستان الزهرای (س) شهر اصفهان گرفته شد و از نظر وجود اسینتوباکتر مورد بررسی قرار گرفت. پس از جداسازی اعضای جنس اسینتوباکتر از طریق تست‌های بیوشیمیایی متنوع، الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌های محیطی بر اساس استانداردهای سال 2011 CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: از مجموع 202 ایزوله‌ی به دست آمده، 109 ایزوله‌ی (96/53 درصد) کوکسی و باسیل Gram مثبت و 93 ایزوله‌ی (03/46 درصد) Gram منفی جداسازی گردید که 21 ایزوله (39/10 درصد) مربوط به جنس اسینتوباکتر بود. تست حساسیت آنتی‌بیوتیکی مشخص نمود که تمامی 21 ایزوله MDR (Multidrug resistant) بود؛ 18 ایزوله نیز (71/85 درصد) XDR (Extensively drug resistant) تشخیص داده شد.

نتیجه‌گیری: با توجه به افزایش روزافزون عفونت‏های بیمارستانی ناشی از سویه‌های مقاوم اعضای جنس اسینتوباکتر و انتشار آن در محیط بیمارستان، به کار گیری اقدامات کنترل عفونت، جهت رفع منابع بالقوه‌ی عفونت و پیش‌گیری از ایجاد آن، بسیار ضروری به نظر می‏رسد.


واژگان کلیدی


اسینتوباکتر؛ روش سواب؛ محیط بیمارستان؛ مقاومت آنتی‌بیوتیکی

تمام متن:

PDF

مراجع


Bergogne-Berezin E, Towner KJ. Acinetobacter spp. as nosocomial pathogens: microbiological, clinical, and epidemiological features. Clin Microbiol Rev 1996; 9(2): 148-65.

Peleg AY, Seifert H, Paterson DL. Acinetobacter baumannii: emergence of a successful pathogen. Clin Microbiol Rev 2008; 21(3): 538-82.

Dent LL, Marshall DR, Pratap S, Hulette RB. Multidrug resistant Acinetobacter baumannii: a descriptive study in a city hospital. BMC Infect Dis 2010; 10: 196.

Zavascki AP, Carvalhaes CG, Picao RC, Gales AC. Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii: resistance mechanisms and implications for therapy. Expert Rev Anti Infect Ther 2010; 8(1): 71-93.

Weber DJ, Rutala WA, Miller MB, Huslage K, Sickbert-Bennett E. Role of hospital surfaces in the transmission of emerging health care-associated pathogens: norovirus, Clostridium difficile, and Acinetobacter species. Am J Infect Control 2010; 38(5 Suppl 1): S25-S33.

Montefour K, Frieden J, Hurst S, Helmich C, Headley D, Martin M, et al. Acinetobacter baumannii: an emerging multidrug-resistant pathogen in critical care. Crit Care Nurse 2008; 28(1): 15-25.

Maragakis LL, Perl TM. Acinetobacter baumannii: epidemiology, antimicrobial resistance, and treatment options. Clin Infect Dis 2008; 46(8): 1254-63.

Fournier PE, Richet H. The epidemiology and control of Acinetobacter baumannii in health care facilities. Clin Infect Dis 2006; 42(5): 692-9.

Horii T, Tamai K, Mitsui M, Notake S, Yanagisawa H. Blood stream infections caused by Acinetobacter ursingii in an obstetrics ward. Infect Genet Evol 2011; 11(1): 52-6.

Thom KA, Howard T, Sembajwe S, Harris AD, Strassle P, Caffo BS, et al. Comparison of swab and sponge methodologies for identification of Acinetobacter baumannii from the hospital environment. J Clin Microbiol 2012; 50(6): 2140-1.

Houang ET, Chu YW, Leung CM, Chu KY, Berlau J, Ng KC, et al. Epidemiology and infection control implications of Acinetobacter spp. in Hong Kong. J Clin Microbiol 2001; 39(1): 228-34.

Saadatian Farivar A, Nowroozi J, Emami M. The prevalence of Acinetobacter in sergical ICU in Rasoul Akram Hospital in 2004-2005. J Rafsanjan Univ Med Sci 2005; 4(4): 342-7.

Towner KJ. Acinetobacter: an old friend, but a new enemy. J Hosp Infect 2009; 73(4): 355-63.

Baran G, Erbay A, Bodur H, Onguru P, Akinci E, Balaban N, et al. Risk factors for nosocomial imipenem-resistant Acinetobacter baumannii infections. Int J Infect Dis 2008; 12(1): 16-21.

Cai X, Sun J, Bao L, Li W. Risk factors and antibiotic resistance of pneumonia caused by multidrug resistant Acinetobacter baumannii in pediatric intensive care unit. World J Emerg Med 2012; 3(3): 202-7.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.