دوره 31، شماره 235: هفته اول تیر ماه 1392:619-622

توانایی اریتروپوئتین در حفاظت از آسیب کلیوی: اثری فراتر از اثرات تحریکی در خون‌سازی

محمود رفیعیان کوپایی, فاطمه قائد امینی, حمید نصری

چکیده


به‌تازگی توانایی اریتروپوئتین (Erythropoietin) در حفاظت از کلیه، فراتر از اثر این دارو در اریتروپوئز، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در یک مطالعه‌ی آزمایشگاهی انجام شده بر روی موش‌های صحرایی تحت درمان با سیکلوسپورین، پژوهشگران مشاهده کردند که اریتروپوئتین قدرت نفوذ ماکروفاژها، تغییرات فنوتیپی میوبلاست‌های بافت بینابینی و فیبروز بینابینی ناشی از سمیت کلیوی سیکلوسپورین را سرکوب می‌کند. آن‌ها همچنین مشاهده کردند که اریتروپوئتین سطوح IGF-B mRNA در کلیه‌ی موش‌های درمان شده با سیکلوسپورین را کاهش می‌دهد. در این مطالعه، آپوپتوز سلول‌های توبولی کلیه به طور مداوم پس از درمان با سیکلوسپورین تحریک شد؛ این در حالی است که اریتروپوئتین به طور مشهودی آپوپتوز سلولی را مهار کرد....

واژگان کلیدی


اریتروپوئتین؛ اثر حفاظتی؛ حفاظت از آسیب کلیوی

تمام متن:

PDF

مراجع


Abe T, Isaka Y, Imamura R, Kakuta Y, Okumi M, Yazawa K, et al. Carbamylated erythropoietin ameliorates cyclosporine nephropathy without stimulating erythropoiesis. Cell Transplant 2012; 21(2-3): 571-80.

Rafieian-Kopaei M, Nasri H, Nematbakhsh M, Gheissari A, Rouhi H, et al. Erythropoietin ameliorates genetamicin-induced renal toxicity: a biochemical and histopathological study. J Nephropathology 2012; 1(2): 109-16.

Baradaran A, Rafieian-kopaeiM. Histo-pathological study of the combination of metformin and garlic juice for the attenuation of gentamicin renal toxicity in rats. J Ren Inj Prev 2012; 2(1): 15-21.

Kadkhodaee M. Erythropoietin; bright future and new hopes for an old drug. J Nephropathology 2012; 1(2): 81-2.

Nasri H, Nematbakhsh M, Ghobadi S, Ansari R, Shahinfard N, Rafieian-Kopaei M. Preventive and curative effects of ginger extract against histopathologic changes of gentamicin-induced tubular toxicity in rats. Int J Prev Med 2013; 4(3): 316-21.

Nasri H. Acute kidney injury and beyond. J Ren Inj Prev 2012; 1(1): 1-2.

Nematbakhsh M, Ashrafi F, Pezeshki Z, Fatahi Z, Kianpoor F, Sanei MH, et al. A histopathological study of nephrotoxicity, hepatoxicity or testicular toxicity: Which one is the first observation as side effect of Cisplatin-induced toxicity in animal model? J Nephropathology 2012; 1(3): 190-3.

Rafieian-Kopaie M, Nasri H. Silymarin and diabetic nephropathy. J Ren Inj Prev 2012; 1(1): 3-6.

Vafa MR, Mohammadi F, Shidfar F, Salehi Sormaghi M, Heidari I, Golestan B, et al. Effects of cinnamon consumption on glycemic status, lipid profile and body composition in type 2 diabetic patients. Int J Prev Med 2012; 3(8): 531-6.

Nasri H. Comment on: serum cholesterol and LDL-C in association with level of diastolic blood pressure in type 2 diabetic patients. J Ren Inj Prev 2012; 1(1): 13-4.

Ghaed Amini F, Rafieian-Kopaei M, Nematbakhsh M, Baradaran A, Nasri H. Ameliorative effects of metformin on renal histologic and biochemical alterations of gentamicin-induced renal toxicity in Wistar rats. J Res Med Sci 2012; 17(7): 621-5.

Rafieian-Kopaei M, Baradaran A, Merrikhi A, Nematbakhsh M, Madihi Y, Nasri H. Efficacy of co-administration of garlic extract and metformin for prevention of gentamicin-renal toxicity in wistar rats: a biochemical study. Int J Prev Med 2013; 4(3): 258-64.

Gheshlaghi F. Toxic renal injury at a glance. J Ren Inj Prev 2012; 1(1): 15-6.

Tavafi M. Inhibition of gentamicin- induced renal tubular cell necrosis. J Nephropathology 2012; 1(2): 83-5.

Tavafi M. Protection of renal tubules against gentamicin induced nephrotoxicity. J Ren Inj Prev 2012; 2(1): 5-6.

Rafieian-Kopaei M, Nasri H. Preventive role of erythropoietin against aminoglycoside renal toxicity induced nephropathy; current knowledge and new concepts. J Ren Inj Prev 2012; 2(1): 29-30.

Schwandt P. On the occasion of the world diabetes day: diabetes mellitus - a globally increasing health problem. Int J Prev Med 2012; 3(11): 747-8.

Nemati E, Abbaszadeh S. Re: effect of erythropoietin on kidney allograft survival: early use after transplantation. Iran J Kidney Dis 2012; 6(3): 227.

Gobe GC, Morais C, Vesey DA, Johnson DW. Use of high-dose erythropoietin for repair after injury: a comparison of outcomes in heart and kidney. J Nephropathology 2013; 2(3): 154-65.

Yasari F, Nafar M, Alipour AB, Ahmadpoor P, Pour-Reza-Gholi F, Samadian F, et al. Effect of erythropoietin on kidney allograft survival: early use after transplantation. Iran J Kidney Dis 2012; 6(1): 44-8.

Gheissari A, Hemmatzadeh S, Merrikhi A, Fadaei Tehrani Sh, Madihi Y. Chronic kidney disease in children: A report from a tertiary care center over 11 years. J Nephropathology 2012; 1(3): 177-82.

Fliser D, Bahlmann FH, Haller H. EPO: renoprotection beyond anemia correction. Pediatr Nephrol 2006; 21(12): 1785-9.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.