دوره 31، شماره 239: هفته اول مرداد ماه 1392:808-810

هلیکوباکتر پیلوری و منیزیوم سرم در بیماران همودیالیزی

محمود رفیعیان کوپایی, شمین قبادی, حمید نصری

چکیده


مشکلات معده در بیماران تحت همودیالیز شایع هستند (1). هلیکوباکتر پیلوری در ایجاد بیماری‌های گوارشی نقش مهمی ایفا می‌کند (2). از طرفی منیزیوم توسط کلیه ترشح می‌شود و متابولیسم منیزیوم در نارسایی کلیه مختل می‌شود (5-3). بنابراین مطالعات بیشتری جهت اثبات ارتباط بین سطح منیزیوم سرم و عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران همودیالیزی و یافتن ارتباط کلینیکی آن‌ها نیاز است. پیش از این نشان داده شد که ارتباط معنی‌داری بین آنتی‌بادی ضد هلیکوباکتر پیلوری با منیزیوم سرم وجود داشت که حکایت از ارتباط بین منیزیوم سرم با عفونت هلیکوباکتر پیلوری می‌کرد (6). جهت فهم بهتر نقش منیزیوم در عفونت هلیکوباکتر پیلوری، ما مطالعه‌ای را بر روی 94 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو که میانگین کلیرانس کراتینین آن‌ها 32 ± 62 میلی‌لیتر در دقیقه
بود، انجام دادیم. در این مطالعه هیچ ارتباط معنی‌داری بین تیتر آنتی‌بادی هلیکوباکتر پیلوری و سطح منیزیوم سرمی بیماران وجود نداشت (7). با توجه به نتایج مطالعه‌ی اول که ارتباط منیزیوم را با هلیکوباکتر پیلوری نشان داده بود (6)، حدس ما بر این است که منیزیوم سرم در همودیالیز و غلظت بالاتر آن در موکوس معده موجب تقویت کلونیزه شدن هلیکوباکتر پیلوری در معده‌ی بیماران همودیالیزی می‌شود (9-5)، اما این یافته در تمام بیماران با هر درجه‌ای از نارسایی کلیه که دیالیز نمی‌شوند، صادق نیست (12-10). بر اساس تحقیقات ما، این مطالعه تنها مطالعه‌ای است که به بررسی منیزیوم سرمی و هلیکوباکتر پیلوری در بیماران با نارسایی کلیه پرداخته است، ولی برای تکمیل این داده‌ها به بررسی‌های بیشتری نیاز است.

واژگان کلیدی


هلیکوباکتر پیلوری؛ منیزیوم سرم؛ بیماران همودیالیزی

تمام متن:

PDF

مراجع


Jalalzadeh M, Ghadiani MH, Mousavinasab N. Association between helicobacter pylori infection and body mass index, before and after eradication of infection in hemodialysis batients. Journal of Nephropathology 2012; 1(3): 170-6.

Tamadon MR. Comment on: Significant association of serum H. pylori IgG antibody titer with kidney function in renal transplanted patients. Ren Inj Prev 2013; 2(1): 7-8.

Okuno S. Magnesium disorder and its clinical significance in chronic kidney disease. Clin Calcium 2012; 22(8): 1243-9. [In Japanese].

Baradaran A. Comment on: Platelet counts and mean platelet volume in association with serum magnesium in maintenance hemodialysis patients. J Ren Inj Prev 2012; 1(1): 11-2.

Rafieian-Kopaie M, Nasri H. Platelet counts and mean platelet volume in association with serum magnesium in maintenance hemodialysis patients. J Ren Inj Prev 2012; 1(1): 17-21.

Nasri H. Helicobacter pylori infection and its relationship to plasma magnesium in hemodialysis patients. Bratisl Lek Listy 2007; 108(12): 506-9.

Baradaran A, Nasri H. Helicobacter pylori specific IgG antibody and serum magnesium in type-2 diabetes mellitus chronic kidney disease patients. Saudi J Kidney Dis Transpl 2011; 22(2): 282-5.

Amiri M, Kelishadi R. Can salt hypothesis explain the trends of mortality from stroke and stomach cancer in Western europe? Int J Prev Med 2012; 3(6): 377-8.

Amiri M. Stomach cancer mortality in the future: where are we going? Int J Prev Med 2011; 2(2): 101-2.

Rasaf MR, Ramezani R, Mehrazma M, Rasaf MR, Asadi-Lari M. Inequalities in cancer distribution in tehran; a disaggregated estimation of 2007 incidencea by 22 districts. Int J Prev Med 2012; 3(7): 483-92.

Nasri H, Rafieian-Kopaei M. Significant association of serum H. pylori IgG antibody titer with kidney function in renal transplanted patients. JRen Inj Prev 2012; 2(1): 15-21.

Tamadon MR, Saberi Far M, Soleimani A, Ghorbani R, Semnani V, Malek F, et al. Evaluation of noninvasive tests for diagnosis of Helicobacter pylori infection in hemodialysis patients. Journal of Nephropathology 2013; 2(4): 249-53.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.