دوره 31، شماره 248: هفته دوم مهرماه 1392:1267-1269

اثرات محافظتی عصاره‌ی سیر بر نفروپاتی دیابتی

محمود رفیعیان کوپایی, شمین قبادی, حمید نصری

چکیده


سردبیر محترم مجله‌ی دانشکده‌ی پزشکی اصفهان

در مطالعه‌ای که به تازگی توسط Shiju و همکاران انجام شده است و در مجله‌ی "Indian Journal of Pharmacology" به چاپ رسیده است، اثرات تجویز خوراکی عصاره‌ی سیر در محافظت از کلیه در رت‌های دیابتی‌شده به وسیله‌ی استرپتوزوتوسین بررسی گردیده است (1). در این مطالعه رت‌های دیابتی پس از مصرف مکمل عصاره‌ی سیر به مدت 12 هفته تحت مطالعه هیستوپاتولوژیک قرار گرفتند. در این مطالعه رت‌های دیابتی به طور معنی‌داری دارای سطح گلوکز خون، آلبومین، کراتینین، نیتروژن اوره‌ی خون و هموگلوبین گلیکوزیله بودند. علاوه بر آن سطح پروفایل چربی خون در رت‌های دیابتی به طور معنی‌داری تغییر یافته بود. در گروه رت‌هایی که با مکمل عصاره‌ی سیر درمان شده بودند این تغییرات به حالت متعادل برگشته بود...


واژگان کلیدی


Renoprotection; Garlic extract; Nephropathy; Diabetic nephropathy

تمام متن:

PDF

مراجع


Shiju TM, Rajesh NG, Viswanathan P. Renoprotective effect of aged garlic extract in streptozotocin-induced diabetic rats. Indian J Pharmacol 2013; 45(1): 18-23.

Rafieian-Kopaei M, Baradaran A, Merrikhi A, Nematbakhsh M, Madihi Y, Nasri H. Efficacy of Co-administration of Garlic Extract and Metformin for Prevention of Gentamicin-Renal Toxicity in Wistar Rats: A Biochemical Study. Int J Prev Med 2013; 4(3): 258-64.

Baradaran A, Mahmoud Rafieian-Kopaei M. Histopathological study of the combination of metformin and garlic juice for the attenuation of gentamicin renal toxicity in rats. J Ren Inj Prev 2012; 2(1): 15-21.

Tavafi M. Diabetic nephropathy and antioxidants. J Nephropathol 2012; 2(1): 20-7.

Behradmanesh S, Nasri P. Serum cholesterol and LDL-C in association with level of diastolic blood pressure in type 2 diabetic patients. J Ren Inj Prev 2012; 1(1): 23-6.

Gheissari A, Javanmard SH, Shirzadi R, Amini M, Khalili N. The effects of blocking Angiotensin receptors on early stages of diabetic nephropathy. Int J Prev Med 2012; 3(7): 477-82.

Behradmanesh S, Nasri H. Association of serum calcium with level of blood pressure in type 2 diabetic patients. J Nephropathol 2013; 2(4): 254-7.

Vafa M, Mohammadi F, Shidfar F, Sormaghi MS, Heidari I, Golestan B, et al. Effects of cinnamon consumption on glycemic status, lipid profile and body composition in type 2 diabetic patients. Int J Prev Med 2012; 3(8): 531-6.

Tolouian R, Hernandez GT. Prediction of diabetic nephropathy: The need for a sweet biomarker. J Nephropathol 2013; 2(1): 4-5.

Rafieian-Kopaei M, Baradaran A. Combination of metformin with other antioxidants may increase its renoprotective efficacy. J Ren Inj Prev 2013; 2(2): 35-6.

Amini FG, Rafieian-Kopaei M, Nematbakhsh M, Baradaran A, Nasri H. Ameliorative effects of metformin on renal histologic and biochemical alterations of gentamicin-induced renal toxicity in Wistar rats. J Res Med Sci 2012; 17(7): 621-5.

Nasri H, Nematbakhsh M, Ghobadi S, Ansari R, Shahinfard N, Rafieian-Kopaei M. Preventive and curative effects of ginger extract against histopathologic changes of gentamicin-induced tubular toxicity in rats. Int J Prev Med 2013; 4(3): 316-21.

Rouhi H, Ganji F. Effect of N-acetyl cysteine on serum Lipoprotein (a) and proteinuria in type 2 diabetic patients. J Nephropathol 2013; 1(3): 61-6.

Baradaran A. Lipoprotein(a), type 2 diabetes and nephropathy; the mystery continues. J Nephropathol 2012; 1(3):126–9.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.