دوره 31، شماره 238: هفته چهارم تیر ماه 1392:727-736

مقایسه‌ی اثربخشی داروهای متوکلوپرامید و کلرپرومازین با روش معمول در تسکین سر درد بعد از جراحی‌های چشم

پروین ساجدی, مسعوده درزی

چکیده


مقدمه: این مطالعه با هدف مقایسه‌ی اثربخشی کلرپرومازین و متوکلوپرامید با مپریدین در تسکین سر درد‌های پس از اعمال جراحی چشمی انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی دو سو کور بود که در بیمارستان فیض دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. از میان بیمارانی که پس از جراحی چشم دچار سر درد شدید بودند، 102 بیمار  در 3 گروه 34 نفره انتخاب شدند. گروه اول متوکلوپرامید، گروه دوم مپریدین و گروه سوم کلرپرومازین دریافت کردند. شدت درد در هر بیمار قبل از تجویز دارو و 15، 30 و 45دقیقه بعد توسط روش FPRS (Wong baker faces pain rating scale) سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط آزمون‌های ANOVA، 2χ و Repeated measures ANOVA انجام شد.

یافته‌ها: میانگین نمره‌ی درد پس از 45 دقیقه در گروه متوکلوپرامید 7/1 ± 71/4، در گروه مپریدین 2 ± 82/5 و در گروه کلرپرومازین 52/1 ± 94/3 بود که تفاوت بین هر 3 گروه معنی‌داری بود (001/0 > P). عارضه‌ی دارویی جدی در هیچیک از بیماران مشاهده نشد و میزان بروز عوارض در 3 گروه تفاوت معنی‌داری نداشت.

نتیجه‌گیری: کلرپرومازین و متوکلوپرامید هر دو نسبت به مپریدین در تسکین سر درد پس از جراحی چشم مؤثرتر بودند. مقایسه‌ی اثربخشی این داروها نشان داد که کلرپرومازین در تخفیف شدت درد و کاهش عود سر درد بهترین تأثیر را داشته است.


واژگان کلیدی


کلرپرومازین؛ متوکلوپرامید؛ مپریدین؛ سر درد؛ جراحی چشم

تمام متن:

PDF

مراجع


MacCumber MW, Jaffe GJ, McCuen BW. Treatment of migraine headache after ocular surgery with intravenous metoclopramide hydrochloride. Am J Ophthalmol 1996; 121(1): 96-7.

Kojic Z, Stojanovic D. Pathophysiology of migraine--from molecular to personalized medicine. Med Pregl 2013; 66(1-2): 53-7.

Cortelli P, Montagna P. Migraine as a visceral pain. Neurol Sci 2009; 30(Suppl 1): S19-S22.

Cortelli P, Pierangeli G, Montagna P. Is migraine a disease? Neurol Sci 2010; 31(Suppl 1): S29-S31.

Goadsby PJ. Pathophysiology of migraine. Neurol Clin 2009; 27(2): 335-60.

Purdy RA. Migraine is curable! Neurol Sci 2010; 31(Suppl 1): S141-S143.

Valade D. Chronic migraine. Rev Neurol (Paris) 2013; 169(5): 419-26.

Radat F. Stress and migraine. Rev Neurol (Paris) 2013; 169(5): 406-12. [In French].

Todd KH. Migraines in the emergency department: which therapy Is best?. Medscape Emergency Medicine [cited 2009 Mar 12]; Available from: URL: http://www.medscape.com/viewarticle/589074.

Friedman BW, Esses D, Solorzano C, Dua N, Greenwald P, Radulescu R, et al. A randomized controlled trial of prochlorperazine versus metoclopramide for treatment of acute migraine. Ann Emerg Med 2008; 52(4): 399-406.

Salazar G, Fragoso M, Vergez L, Sergio P, Cuello D. Metoclopramide as an analgesic in severe migraine attacks: an open, single-blind, parallel control study. Recent Pat CNS Drug Discov 2011; 6(2): 141-5.

Kelley NE, Tepper DE. Rescue therapy for acute migraine, part 2: neuroleptics, antihistamines, and others. Headache 2012; 52(2): 292-306.

Wong DL, Hockenberry-Eaten M, Wilon D, Winkelstein ML, Schwartz P. Wongs essential of Pediatric nursing. 6th ed. Philadelphia, PA: St. Louis; 2001. p. 1301.

Friedman BW, Mulvey L, Esses D, Solorzano C, Paternoster J, Lipton RB, et al. Metoclopramide for acute migraine: a dose-finding randomized clinical trial. Ann Emerg Med 2011; 57(5): 475-82.

Kelley NE, Tepper DE. Rescue therapy for acute migraine, part 3: opioids, NSAIDs, steroids, and post-discharge medications. Headache 2012; 52(3): 467-82.

Cameron JD, Lane PL, Speechley M. Intravenous chlorpromazine vs intravenous metoclopramide in acute migraine headache. Acad Emerg Med 1995; 2(7): 597-602.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.