دوره 31، شماره 238: هفته چهارم تیر ماه 1392:761-765

بررسی نسخ پزشكان متخصص مغز و اعصاب شهر شیراز

صادق ایزدی, لیلا نیكنام, سید رضا یزدان‌پرست

چکیده


مقدمه: ارزیابی نسخه‌های تجویزشده توسط پزشكان یكی از راه‌های ساده و مستند برای آشنایی با وضعیت درمانی در یك جامعه است. با در نظر گرفتن این واقعیات در این مطالعه، نسخ تجویزشده توسط متخصصین مغز و اعصاب شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفت.

روش‌ها: در یك مطالعه‌ی توصیفی و مقطعی 14419 نسخه از میان نسخ تجویزشده توسط متخصصین مغز و اعصاب شهر شیراز به صورت تصادفی انتخاب شدند و اطلاعات زیر شامل تعداد دارو در هر نسخه، راه تجویز دارو، دسته‌ی دارویی و نام دارو جمع‌آوری گردید. سپس اطلاعات به دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته‌ها: متوسط اقلام دارویی در هر نسخه 72/2 قلم دارو به دست آمد. شایع‌ترین راه تجویز دارو به صورت خوراكی (1/89 درصد) و بعد تزریقی (99/89 درصد) بود. داروهای ضد تشنج شایع‌ترین رده‌ی دارویی تجویز‌شده (96/38 درصد) بود و در رده‌‌های بعدی داروهای ضد التهابی غیر استروییدی (66/15 درصد) و داروهای ضد سیكوز (47/10 درصد) قرار داشت.

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد كه میانگین اقلام دارویی تجویزشده در هر نسخه توسط متخصصین مغز و اعصاب به صورت قابل توجهی بالاتر از میزان توصیه‌شده توسط سازمان بهداشت جهانی و همچنین در مقایسه با كشور‌های پیشرفته بود هر چند میزان داروهای تزریقی به نسبت متعادل و تا حدی قابل قبول بود.


واژگان کلیدی


نسخ؛ متخصصين مغز و اعصاب؛ شيراز

تمام متن:

PDF

مراجع


Barber N. What constitutes good prescribing? BMJ 1995; 310(6984): 923-5.

Laing R, Hogerzeil H, Ross-Degnan D. Ten recommendations to improve use of medicines in developing countries. Health Policy Plan 2001; 16(1): 13-20.

Nasiri M, Hamrang Kafi M. Evaluation of number and mean cost of drugs in prescriptions of specialist physician. Journal of Public Health Insurance 2001; 2: 56-7. [In Persian].

Dinarvand R, Nikzad A. Evaluation of prescription and usage of drug in Tehran. Hakim Res J 2000; 3(3): 224-30. [In Persian].

Pringsheim T, Davenport WJ, Becker WJ. Prophylaxis of migraine headache. CMAJ 2010; 182(7): E269-E276.

Cheraghali AH, Panahi Y, Alidadi A. Evaluation of prescriptions in pharmacy of Tehran medical sciences hospital. Teb Tazkiyeh 2002; 11(1): 30-6. [In Persian].

Gholamreza S, Meimandi MS. The quality of prescribing in general practice in Kerman, Iran. Int J Health Care Qual Assur Inc Leadersh Health Serv 2005; 18(4-5): 353-60.

Hogerzeil HV, Bimo, Ross-Degnan D, Laing RO, Ofori-Adjei D, Santoso B, et al. Field tests for rational drug use in twelve developing countries. Lancet 1993; 342(8884): 1408-10.

Imam AP, Halpern GM. Uses, adverse effects of abuse of corticosteroids. Part I. Allergol Immunopathol (Madr ) 1994; 22(6): 250-60.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.