دوره 31، شماره 237: هفته سوم تیر ماه 1392:675-683

بررسی و مقایسه‌ی وضعیت کنترل عفونت در کارکنان و بیماران بخش همودیالیز، قبل و بعد از آموزش

شیوا صیرفیان, شهرام طاهری, مژگان مرتضوی, افسون امامی نائینی, وائل محمد بحبوح

چکیده


مقدمه: با در نظر گرفتن این که، در کشور ما بیش از 23 هزار بیمار تحت همودیالیز وجود دارند که تعداد آن‌ها نیز در حال افزایش است و این که، در استان ما آماری در مورد وضعیت رعایت بهداشت و کنترل عفونت در بخش همودیالیز وجود نداشت، این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه‌ی رعایت استانداردهای کنترل عفونت در کارکنان و بیماران بخش همودیالیز بیمارستان الزهرای (س) اصفهان، قبل و بعد از آموزش، به انجام رسید.

روش‌ها: در یک مطالعه‌ی تحلیلی آینده‌نگر از نوع Quasi experimental، ابتدا ارزیابی قبل از انجام مداخله روی کارکنان و بیماران در بخش دیالیز بیمارستان انجام گرفت؛ سپس، یک مداخله‌ی آموزشی دو ماهه و بعد، تکرار ارزیابی و مقایسه نتایج دو مرحله انجام شد. در این مطالعه، چهار موضوع رعایت شستشو یا ضد عفونى دست توسط کارکنان، انجام روش‌های آسپتیک توسط کارکنان، رعایت شستشوى محل تزریق در فیستول یا گرافت قبل از دیالیز توسط بیمار و رعایت استانداردهاى كنترل عفونت از نظر ضدعفونى وسایل و تجهیزات در بخش دیالیز، بررسی شد.

یافته‌ها: قبل از مداخله، 6 نفر (1/46 درصد) از 13 پرستار، شستشو یا ضدعفونی دست و 8 پرستار، (5/61 درصد) روش‌های آسپتیک را رعایت می‌نمودند؛ 14 نفر (55/32 درصد) از 43 بیمار، قبل از دیالیز، شستشوی محل تزریق فیستول یا گرافت را رعایت می‌کردند؛ و ضدعفونی وسایل و تجهیزات توسط 10 نفر (9/76 درصد)از کارکنان رعایت می‌شد. بعد از مداخله، هر 13 پرستار (100 درصد) دست خود را قبل از دیالیز می‌شستند یا ضدعفونی می‌کردند و 12 نفر (3/92 درصد) نیز روش‌های آسپتیک را رعایت می‌نمودند؛ شستشوی محل تزریق در فیستول یا گرافت، قبل از انجام دیالیز، توسط 14 بیمار از 34 نفر (1/41 درصد) رعایت می‌شد؛ و کنترل عفونت از نظر ضدعفونی وسایل و تجهیزات توسط 12 نفر (3/92 درصد) از کارکنان انجام می‌گرفت. انجام آزمون‌های 2χ و دقیق Fisher نشان داد که رعایت شستشوی دست توسط پرستاران بعد از مداخله نسبت به قبل از آن اختلاف معنی‌دار پیدا کرده بود؛ ولی در موارد دیگر، تفاوت معنی‌دار بین قبل و بعد از مداخله مشاهده نشد (05/0 < P).

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های حاصل از این پژوهش، نیاز به تأکید و تداوم آموزش برای کارکنان و نیز بیماران در بخش همودیالیز، به شدت احساس می‌شود. پیشنهاد می‌گردد، آموزش به طور مداوم و جدی به کارکنان و بیماران به صورت مدون و مستمر، همراه با پایش سطح علمی دقیق‌تر پرستاران، در دستور کار قرار گیرد.


واژگان کلیدی


کنترل عفونت؛ همودیالیز؛ شستشوی دست؛ ضد عفونی وسایل و تجهیزات

تمام متن:

PDF

مراجع


Aghighi M. Kidney disease. Iranian Student News Agency (ISNA). [cited 2013 Apr 2]; Available from: URL: http://www.isna.ir/fa/news/92011302094/18. [In Persian].

Recommendations for preventing transmission of infections among chronic hemodialysis patients. MMWR Recomm Rep 2001; 50(RR-5): 1-43.

National Institutes of Health. United State Renal Data System, 1999 annual data report. Bethesda, MD: National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, Division of Kidney, Urologic, and Hematologic Diseases; 1999.

Kaplowitz LG, Comstock JA, Landwehr DM, Dalton HP, Mayhall CG. A prospective study of infections in hemodialysis patients: patient hygiene and other risk factors for infection. Infect Control Hosp Epidemiol 1988; 9(12): 534-41.

Taylor G, Gravel D, Johnston L, Embil J, Holton D, Paton S. Incidence of bloodstream infection in multicenter inception cohorts of hemodialysis patients. Am J Infect Control 2004; 32(3): 155-60.

Kazemeini SM. Report of chronic kidney disease (CKD) patient care in Iran. Tehran, Iran: Ministry of Health and Medical Education, Deputy of Health, Management Center of Transplantation and Special Diseases; 2005. [In Persian].

Beladi-Mousavi SS, Alemzadeh-Ansari MJ, Alemzadeh-Ansari MH, Beladi-Mousavi M. Long-term survival of patients with end-stage renal disease on maintenance hemodialysis: a multicenter study in Iran. Iran J Kidney Dis 2012; 6(6): 452-6.

Ishani A, Collins AJ, Herzog CA, Foley RN. Septicemia, access and cardiovascular disease in dialysis patients: the USRDS Wave 2 study. Kidney Int 2005; 68(1): 311-8.

Tokars JI, Miller ER, Stein G. New national surveillance system for hemodialysis-associated infections: initial results. Am J Infect Control 2002; 30(5): 288-95.

Kessler M, Hoen B, Mayeux D, Hestin D, Fontenaille C. Bacteremia in patients on chronic hemodialysis. A multicenter prospective survey. Nephron 1993; 64(1): 95-100.

Kaplowitz LG, Comstock JA, Landwehr DM, Dalton HP, Mayhall CG. Prospective study of microbial colonization of the nose and skin and infection of the vascular access site in hemodialysis patients. J Clin Microbiol 1988; 26(7): 1257-62.

Arenas MD, Sanchez-Paya J, Barril G, Garcia-Valdecasas J, Gorriz JL, Soriano A, et al. A multicentric survey of the practice of hand hygiene in haemodialysis units: factors affecting compliance. Nephrol Dial Transplant 2005; 20(6): 1164-71.

Shimokura G, Weber DJ, Miller WC, Wurtzel H, Alter MJ. Factors associated with personal protection equipment use and hand hygiene among hemodialysis staff. Am J Infect Control 2006; 34(3): 100-7.

Scheithauer S, Eitner F, Hafner H, Floege J, Lemmen SW. Long-term sustainability of hand hygiene improvements in the hemodialysis setting. Infection 2013; 41(3): 675-80.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.