دوره 31، شماره 238: هفته چهارم تیر ماه 1392:755-760

بررسی نتایج کراتکتومی فوتورفراکتیو با استفاده از روش تکنیک انفرادی‌شده جهت اصلاح عیوب انکساری در بیماران مبتلا به آستیگماتیسم بیشتر از دو دیوپت

حسن رزمجو, آرمیتا صفاریان, مجتبی اکبری

چکیده


مقدمه: با وجود بررسی‌های متعددی که اثربخشی و ایمنی فتورفراکتیو کراتکتومی با روش‌های هدایت جبهه‌ی موج و سیلندر متقاطع را نشان داده‌اند، مطالعات کمی در زمینه‌ی تکنیک‌های جدید مانند تکنیک انفرادی‌شده (Advanced personalized technique یا APT) انجام شده است. این مطالعه جهت مقایسه‌ی نتایج دید و رفرکشن پس از عمل به شیوه‌ی APT در بیماران مبتلا به آستیگماتیسم بیشتر از 2 دیوپتر انجام شد.

روش‌ها: در یک کارآزمایی بالینی، 16 بیمار (10 مرد و 6 زن) که در فاصله‌ی زمانی مهر ماه سال 1390 تا خرداد ماه سال 1391 به علت ابتلا به آستیگماتیسم بیشتر از 2 دیوپتر برای تصحیح عیوب انکساری خود تحت عمل جراحی فتورفراکتیو کراتکتومی به روش APT قرار گرفتند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک و نتایج معاینه‌ی کامل چشمی آن‌ها، قبل از عمل و 6 ماه بعد از عمل به طور کامل ثبت شد.

یافته‌ها: در این مطالعه 16 بیمار که هر دو چشم آن‌ها تحت عمل قرار گرفت(32 چشم)، با میانگین سنی 9/6 ± 8/28 سال، وارد مطالعه شدند. 6 ماه پس از عمل، در کل حدت بینایی هر دو چشم در بیماران از 13/3 ± 72/2 قبل از عمل به 30/3 ± 06/7 بعد از عمل افزایش یافت. معادل کروی هر دو چشم قبل و بعد از عمل از 29/2 ± 18/2- به 41/0 ± 26/0 تغییر یافت. تغییرات آستیگماتیسم چشم‌ها از 03/1 ± 54/3 به 66/0 ± 75/0 کاهش یافت. کلیه تغییرات مذکور از نظر آماری معنی‌دار بود (001/0 > P).

نتیجه‌گیری: انجام عمل فتورفراکتیو کراتکتومی با روش APT بر حدت بینایی و معادل کروی و محور چشم مؤثر است و می‌تواند دید اصلاح‌نشده و اصلاح‌شده را به میزان قابل قبولی ارتقا دهد. با این حال انجام مطالعات بیشتر با حجم نمونه‌ی بیشتر و با فاصله‌ی زمانی بیشتر بعد از عمل، پیشنهاد می‌شود.


واژگان کلیدی


آستیگماتیسم؛ فتورفراکتیو کراتکتومی؛ تکنیک انفرادی‌شده؛ اصلاح عیوب انکساری

تمام متن:

PDF

مراجع


Colin J, Abdelkefi A. Two-step laser in situ keratomileusis to correct high astigmatism after corneal autograft. J Cataract Refract Surg 2006; 32(11): 1966-7.

Frost NA, Wu J, Lai TF, Coster DJ. A review of randomized controlled trials of penetrating keratoplasty techniques. Ophthalmology 2006; 113(6): 942-9.

Pereira T, Forseto AS, Alberti GN, Nose W. Flap-induced refraction change in LASIK after penetrating keratoplasty. J Refract Surg 2007; 23(3): 279-83.

Mann E, Zaidman GW, Shukla S. Efficacy of nonsimultaneous bilateral LASIK after nonsimultaneous bilateral penetrating keratoplasty. Cornea 2006; 25(9): 1053-6.

Langenbucher A, Seitz B. Changes in corneal power and refraction due to sequential suture removal following nonmechanical penetrating keratoplasty in eyes with keratoconus. Am J Ophthalmol 2006; 141(2): 287-93.

Poole TR, Ficker LA. Astigmatic keratotomy for post-keratoplasty astigmatism. J Cataract Refract Surg 2006; 32(7): 1175-9.

Camellin M, Arba MS. Simultaneous aspheric wavefront-guided transepithelial photorefractive keratectomy and phototherapeutic keratectomy to correct aberrations and refractive errors after corneal surgery. J Cataract Refract Surg 2010; 36(7): 1173-80.

Szentmary N, Langenbucher A, Naumann GO, Seitz B. Intra-individual variability of penetrating keratoplasty outcome after excimer laser versus motorized corneal trephination. J Refract Surg 2006; 22(8): 804-10.

Koch DD, Maloney R, Hardten DR, Dell S, Sweeney AD, Wang L. Wavefront-guided photorefractive keratectomy in eyes with prior radial keratotomy: a multicenter study. Ophthalmology 2009; 116(9): 1688-96.

Tang Q, Hoffer KJ, Olson MD, Miller KM. Accuracy of Scheimpflug Holladay equivalent keratometry readings after corneal refractive surgery. J Cataract Refract Surg 2009; 35(7): 1198-203.

Ghoreishi SM, Attarzadeh H, Akhlaghi MR, Rismanchian A, Moeini HA, Fesharaki H, et al. Compare the effects of standard tissue saving method and personalized techniques of photorefractive keratectomy (PRK) on aberration changes in fellow eyes. Bina J Ophthalmol 2009; 14 (3): 257-61. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.