دوره 31، شماره 261: هفته سوم دی ماه 1392:1865-1875

بررسی بافت‌شناسی برهم‌کنش بین بافت بلاستمای حاصل از لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی و داربست مری سلول‌زدایی شده خرگوش

ناصر مهدوی شهری, ملیحه اکبرزاده نیاکی, مریم مقدم متین, مسعود فریدونی, رویا لاری

چکیده


مقدمه: ماتریکس خارج سلولی (ECM یا Extracellular matrix) یک جزء کلیدی در نگهداری و بازسازی بافت‌ها و اندام‌ها است و دارای اثرات القایی بر بسیاری از رفتارهای سلولی می‌باشد. هدف این مطالعه، بررسی برهم‌كنش ماتریكس سلول‌زدایی شده‌ی مری خرگوش با بافت بلاستمای حاصل از پانچ لاله‌ی گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی بود. بافت بلاستما تجمعی از سلول‌های تمایز نیافته است که قابلیت تقسیم و تمایز سلولی را مشابه سلول‌های جنینی دارا می‌باشند.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی، پس از جداسازی مری خرگوش، روش‌های فیزیکی و شیمیایی سلول‌زدایی شامل انجماد و ذوب مکرر، و تیمار با شوینده‌های 100-Triton X و SDS (Sodium dodecyl sulfate) انجام گرفت. بافت بلاستما، با دو مرحله‌ی پانچ با فاصله‌ی زمانی 48 ساعت از گوش خرگوش به دست آمد. پس از مراحل شستشو، داربست‌های سلول‌زدایی شده درون حلقه‌ها مونتاژ و کشت داده شدند.

یافته‌ها: مطالعات بافت‌شناسی نشان داد که در بهترین حالت، تکنیک انجماد- ذوب سریع در ازت مایع و استفاده از 100-Triton X 1 درصد به مدت 24 ساعت و به دنبال آن، تیمار با SDS 5/0 درصد به مدت 48 ساعت منتهی به حذف سلول‌ها همراه با حفظ پروتئین‌های کلاژن و الاستین موجود در ماتریکس مری شد. همچنین، مهاجرت سلول‌های بافت بلاستما به داربست مری در هفته‌ی دوم کشت مشاهده گردید.

نتیجه‌گیری: این بررسی نشان داد که ECM سلول‌زدایی شده‌ی مری می‌تواند دارای اثرات القایی بر تکثیر، مهاجرت و چسبندگی سلول‌های بافت پویای بلاستما باشد.


واژگان کلیدی


مهندسی بافت؛ سلول‌زدایی؛ داربست مری؛ بافت بلاستما؛ برهم‌کنش سلول- ماتریکس

تمام متن:

PDF

مراجع


Saxena AK. Tissue engineering and regenerative medicine research perspectives for pediatric surgery. Pediatr Surg Int 2010; 26(6): 557-73.

Badylak SF, Freytes DO, Gilbert TW. Extracellular matrix as a biological scaffold material: Structure and function. Acta Biomater 2009; 5(1): 1-13.

Daley WP, Peters SB, Larsen M. Extracellular matrix dynamics in development and regenerative medicine. J Cell Sci 2008; 121(Pt 3): 255-64.

Lutolf MP, Hubbell JA. Synthetic biomaterials as instructive extracellular microenvironments for morphogenesis in tissue engineering. Nat Biotechnol 2005; 23(1): 47-55.

Hynes RO. The extracellular matrix: not just pretty fibrils. Science 2009; 326(5957): 1216-9.

Yurchenco PD. Basement membranes: cell scaffoldings and signaling platforms. Cold Spring Harb Perspect Biol 2011; 3(2).

Bhrany AD, Beckstead BL, Lang TC, Farwell DG, Giachelli CM, Ratner BD. Development of an esophagus acellular matrix tissue scaffold. Tissue Eng 2006; 12(2): 319-30.

Rishniw M, Rodriguez P, Que J, Burke ZD, Tosh D, Chen H, et al. Molecular aspects of esophageal development. Ann N Y Acad Sci 2011; 1232: 309-15.

Ozeki M, Narita Y, Kagami H, Ohmiya N, Itoh A, Hirooka Y, et al. Evaluation of decellularized esophagus as a scaffold for cultured esophageal epithelial cells. J Biomed Mater Res A 2006; 79(4): 771-8.

Corcoran JP, Ferretti P. RA regulation of keratin expression and myogenesis suggests different ways of regenerating muscle in adult amphibian limbs. J Cell Sci 1999; 112 (Pt 9): 1385-94.

Mahdavi Shahri N, Naseri F, Kheirabadi M, Babaie S, Sadeghie Shakib F, Azarniya M. The Ultra Structural Study of Blastema in Pinna Tissues of Rabbits with Transmission Electron Microscope. Journal of Biological Sciences 2008; 8: 993-1000.

Mahmoudi Z, Moghaddam Matin M, Saeinasab M, Nakhaei-Rad S, Mirahmadi M, Mahdavi Shahri N, et al. Blastema cells derived from rabbit ear show stem cell characteristics. Journal of Cell and Molecular Research 2011; 3(1): 25-31.

Beckstead BL, Pan S, Bhrany AD, Bratt-Leal AM, Ratner BD, Giachelli CM. Esophageal epithelial cell interaction with synthetic and natural scaffolds for tissue engineering. Biomaterials 2005; 26(31): 6217-28.

Tan JY, Chua CK, Leong KF, Chian KS, Leong WS, Tan LP. Esophageal tissue engineering: an in-depth review on scaffold design. Biotechnol Bioeng 2012; 109(1): 1-15.

Fujimoto N, Tajima S, Ishibashi A. Elastin peptides induce migration and terminal differentiation of cultured keratinocytes via 67 kDa elastin receptor in vitro: 67 kDa elastin receptor is expressed in the keratinocytes eliminating elastic materials in elastosis perforans serpiginosa. J Invest Dermatol 2000; 115(4): 633-9.

Lindberg K, Badylak SF. Porcine small intestinal submucosa (SIS): a bioscaffold supporting in vitro primary human epidermal cell differentiation and synthesis of basement membrane proteins. Burns 2001; 27(3): 254-66.

Friedl P, Hegerfeldt Y, Tusch M. Collective cell migration in morphogenesis and cancer. Int J Dev Biol 2004; 48(5-6): 441-50.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.