دوره 31، شماره 266: هفته چهارم بهمن ماه 1392:2113-2121

ارزش تشخیصی بیان ژن 1FHL در تشخیص افتراقی تومورهای پاپیلاری تیروئید کارسینوما از تومورهای خوش‌خیم

جواد محمدی اصل, غلامعباس دیناروند, ندا گلچین, نادر صاکی, نسترن رنجبری, ایران رشیدی

چکیده


مقدمه: نمونه‌برداری سوزنی (FNA یا Fine needle aspiration) بهترین روش برای تشخیص قبل از جراحی تومورهای تیرویید است كه به طور گسترده برای بیماران انجام می‌شود؛ اما برای حدود 20 درصد موارد، جواب به صورت مشكوك و یا حد واسط گزارش می‌شود. هدف این تحقیق، بررسی ارزش تشخیصی بیان نسبی mRNA ژن 1FHL به عنوان تومور مارکر جهت افتراق تومور خوش‌خیم و تومور بدخیم از نوع پاپیلاری تیرویید كارسینوما بود.

روش‌ها: 50 نمونه از بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اهواز (شامل 25 بیمار مبتلا به تومور بدخیم و 25 بیمار مبتلا به تومور خوش‌خیم) در این تحقیق وارد شدند. برای استخراج RNA از نمونه‌های پارافینه شده و همچنین برای ساخت cDNA (Complementary DNA) از كیت استفاده شد. واكنش Real time PCR (Real time polymerase chain reaction) در حجم 20 میكرولیتر انجام گرفت و از مخلوط واكنش Real time PCR حاوی ماده‌ی فلورسانس سایبر گرین استفاده شد.

یافته‌ها: بیان نسبی mRNA در ژن 1FHL در گروه بدخیم برابر 50/0 درصد بود؛ در حالی كه در گروه خوش‌خیم این میزان خیلی بالاتر بود (29/5 درصد) و تفاوت بین این دو گروه، معنی‌دار بود (019/0 = P). تجزیه و تحلیل ROC (Receiver operating characteristic) نشان داد كه این ژن برای افتراق بین دو گروه تومورهای خوش‌خیم و بدخیم تیرویید كارایی خوبی دارد؛ سطح زیر منحنی (AUC یا Area under the curve) برابر 92/0 بود. حساسیت و ویژگی بیان ژن 1FHL به عنوان یک آزمایش تشخیصی به ترتیب 84/0 و 0/84 به دست آمد.

نتیجه‌گیری: بررسی بیان ژن 1FHL جهت افتراق تومورهای پاپیلاری تیرویید كارسینوما از خوش‌خیم، کارایی بیشتری دارد.


واژگان کلیدی


ارزش تشخیصی؛ بیان نسبی mRNA؛ ژن 1FHL؛ پاپیلاری تیرویید كارسینوما

تمام متن:

PDF

مراجع


McCabe CJ. Novel molecular markers in thyroid cancer. Endocrine Abstracts 2005; 10: S7.

Schagdarsurengin U, Gimm O, Dralle H, Hoang-Vu C, Dammann R. CpG island methylation of tumor-related promoters occurs preferentially in undifferentiated carcinoma. Thyroid 2006; 16(7): 633-42.

Weber F, Shen L, Aldred MA, Morrison CD, Frilling A, Saji M, et al. Genetic classification of benign and malignant thyroid follicular neoplasia based on a three-gene combination. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90(5): 2512-21.

Lee JH, Lee ES, Kim YS. Clinicopathologic significance of BRAF V600E mutation in papillary carcinomas of the thyroid: a meta-analysis. Cancer 2007; 110(1): 38-46.

Shibru D, Hwang J, Khanafshar E, Duh QY, Clark OH, Kebebew E. Does the 3-gene diagnostic assay accurately distinguish benign from malignant thyroid neoplasms? Cancer 2008; 113(5): 930-5.

Kebebew E, Peng M, Reiff E, Duh QY, Clark OH, McMillan A. Diagnostic and prognostic value of angiogenesis-modulating genes in malignant thyroid neoplasms. Surgery 2005; 138(6): 1102-9.

Hoque MO, Rosenbaum E, Westra WH, Xing M, Ladenson P, Zeiger MA, et al. Quantitative assessment of promoter methylation profiles in thyroid neoplasms. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90(7): 4011-8.

Chung KW, Yang SK, Lee GK, Kim EY, Kwon S, Lee SH, et al. Detection of BRAFV600E mutation on fine needle aspiration specimens of thyroid nodule refines cyto-pathology diagnosis, especially in BRAF600E mutation-prevalent area. Clin Endocrinol (Oxf) 2006; 65(5): 660-6.

Rowe LR, Bentz BG, Bentz JS. Utility of BRAF V600E mutation detection in cytologically indeterminate thyroid nodules. Cytojournal 2006; 3: 10.

Asa SL. The role of immunohistochemical markers in the diagnosis of follicular-patterned lesions of the thyroid. Endocr Pathol 2005; 16(4): 295-309.

Cerutti JM, Delcelo R, Amadei MJ, Nakabashi C, Maciel RM, Peterson B, et al. A preoperative diagnostic test that distinguishes benign from malignant thyroid carcinoma based on gene expression. J Clin Invest 2004; 113(8): 1234-42.

Ding L, Wang Z, Yan J, Yang X, Liu A, Qiu W, et al. Human four-and-a-half LIM family members suppress tumor cell growth through a TGF-beta-like signaling pathway. J Clin Invest 2009; 119(2): 349-61.

Song Q, Wang D, Lou Y, Li C, Fang C, He X, et al. Diagnostic significance of CK19, TG, Ki67 and galectin-3 expression for papillary thyroid carcinoma in the northeastern region of China. Diagn Pathol 2011; 6: 126.

Nikiforov YE: Molecular analysis of thyroid tumors. Mod Pathol Suppl 2011; 2: 34-43.

Fryknas M, Wickenberg-Bolin U, Goransson H, Gustafsson MG, Foukakis T, Lee JJ, et al. Molecular markers for discrimination of benign and malignant follicular thyroid tumors. Tumour Biol 2006; 27(4): 211-20.

Li X, Jia Z, Shen Y, Ichikawa H, Jarvik J, Nagele RG, et al. Coordinate suppression of Sdpr and Fhl1 expression in tumors of the breast, kidney, and prostate. Cancer Sci 2008; 99(7): 1326-33.

Sakashita K, Mimori K, Tanaka F, Kamohara Y, Inoue H, Sawada T, et al. Clinical significance of loss of Fhl1 expression in human gastric cancer. Ann Surg Oncol 2008; 15(8): 2293-300.

Shen Y, Jia Z, Nagele RG, Ichikawa H, Goldberg GS. SRC uses Cas to suppress Fhl1 in order to promote nonanchored growth and migration of tumor cells. Cancer Res 2006; 66(3): 1543-52.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.