دوره 31، شماره 244: هفته دوم شهریور ماه 1392:1067-1072

اثر تمرینات هشت هفته‌ای ایروبیک بر کاهش افسردگی در زنان یائسه

زینب رشیدی, افخم دانشفر, معصومه شجاعی

چکیده


مقدمه: افسردگی یکی از معضلات زنان یائسه در سنین 55 تا 65 می‌باشد. این معضل به دلیل ایجاد ناتوانی‌ها و آسیب‌های جسمی، بسیار حائز اهمیت است. هدف از این تحقیق بررسی اثر 8 هفته ورزش ایروبیک بر کاهش افسردگی در زنان یائسه 55 تا 65 سال بود.

روش‌ها: در این مطالعه، 100 زن مبتلا به افسردگی در سال 1391 وارد مطالعه شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمون (50 نفر) و شاهد (50 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمون در یك برنامه‌ی 8 هفته‌ای ورزش ایروبیک (هر هفته 3 جلسه‌ی یك ساعته) شركت نمودند، ولی برای گروه شاهد هیچ گونه مداخله‌ای انجام نشد. اطلاعات توسط پرسشنامه‌ی افسردگی Beck قبل و بعد از انجام ورزش ایروبیک جمع‌آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌ Repeated measures ANOVA استفاده شد.

یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری در میزان افسردگی در گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد، پس از 8 هفته دیده شد (05/0 > P).

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد، تمرینات ایروبیک، میزان قدرت عضلانی و عزت نفس بیماران را افزایش می‌دهد و باعث كاهش میزان افسردگی در آن‌ها می‌شود. این ورزش سیستم قلبی- عروقی و تنفس را تعلیم می‌دهد و با سرعت و بازدهی بالا اکسیژن را می‌گیرد و به قسمت‌های مختلف بدن می‌دهد و موجب کنترل قند خون، کنترل فشار خون و کم کردن وزن اضافی بدن می‌شود. این عوامل به افزایش عزت نفس در افراد افسرده کمک می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد استفاده از این تمرینات به عنوان یک روش درمانی مکمل سودمند باشد.

 


واژگان کلیدی


ایروبیک؛ افسردگی؛ زنان یائسه

تمام متن:

PDF

مراجع


Achenbach T. Young adult self report. Burlington, VT: Department of Psychiatry, University of Vermont; 1990.

Allison KR, Adlaf EM, Irving HM, Hatch JL, Smith TF, Dwyer JJ, et al. Relationship of vigorous physical activity to psychologic distress among adolescents. J Adolesc Health 2005; 37(2): 164-6.

Amin Shokravi F, Alhani F, Kazemnejad A, Vahdaninia M. The relationship between planned physical activities and quality of life among women: a cross sectional study. Payesh Health Monit 2009; 8(4): 407-13.

Babyak M, Blumenthal JA, Herman S, Khatri P, Doraiswamy M, Moore K, et al. Exercise treatment for major depression: maintenance of therapeutic benefit at 10 months. Psychosom Med 2000; 62(5): 633-8.

Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 1961; 4: 561-71.

Grant S, Todd K, Aitchison TC, Kelly P, Stoddart D. The effects of a 12-week group exercise programme on physiological and psychological variables and function in overweight women. Public Health 2004; 118(1): 31-42.

Johnson EG, Larsen A, Ozawa H, Wilson CA, Kennedy KL. The effects of Pilates-based exercise on dynamic balance in healthy adults. J Bodyw Mov Ther 2007; 11(3): 238-42.

Eysenck HJ, Eysenck SBG. Eysenck personality inventory. San Diego, CA: Educational and Industrial Testing Service; 1964.

Harris AH, Cronkite R, Moos R. Physical activity, exercise coping, and depression in a 10-year cohort study of depressed patients. J Affect Disord 2006; 93(1-3): 79-85.

Hasanpour M, Naderi AA. The study of the effects of aerobic exercises on the level of depression and educational progress in femals students of grade one in high schools of Khoramabad. Harakat 2007; (31): 101-4. [In Pesian].

Salesi M, Jowkar B. Effects of exercise and physical activity on happiness of postmenopausal female. Salmand Iran J Ageing 2012; 6(20): 7-14.

Schuch FB, Vasconcelos-Moreno MP, Borowsky C, Fleck MP. Exercise and severe depression: preliminary results of an add-on study. J Affect Disord 2011; 133(3): 615-8.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.