دوره 32، شماره 279: هفته چهارم اردیبهشت ماه 1393:408-415

نقش ریز مغذی‌ها در فعالیت بیماری آرتریت روماتوئید

سپیده حجازی, كامیلا هاشم‌زاده, مریم صاحباری

چکیده


مقدمه: آرتریت روماتوئید یک بیماری اتوایمیون با علت ناشناخته است. عوامل اتیولوژیک متعددی در پاتوژنز این بیماری مؤثرند که به طور معمول ناشی از عوامل التهابی می‌باشند. ریز مغذی‌ها شامل روی مس سلنیوم از اجزای اساسی آنزیم‌ها در مسیر اکسیداتیو هستند که نقش اساسی در پیشگیری از استرس‌های اکسیداتیو سلولی ناشی از سوپر اکسیدازها و رادیکال‌های آزاد دارند. این مطالعه به بررسی رابطه‌ی سطح سرمی این اجزا با فعالیت آرتریت روماتوئید پرداخت.

روش‌ها: این مطالعه به بررسی رابطه‌ی سطح سرمی ریزمغذی‌ها با فعالیت آرتریت روماتوئید پرداخته است. بدین منظور جست وجوی الكترونیكی مقالات در پایگاه‌های اطلاعاتی با كلید واژه‌های مرتبط و بدون محدودیت زمانی صورت گرفت.

یافته‌ها: سطح سرمی سلنیوم روی و نسبت روی به مس در بیماران آرتریت روماتوئید نسبت به افراد هم‌سن و هم‌جنس سالم پایین‌تر بود؛ اما میزان سطح سرمی روی یک ارتباط مثبت با میزان آلبومین سرم و یک ارتباط منفی با مدت زمان بیماری داشت. همچنین میزان مس سرم ارتباط مثبتی با فعالیت بیماری داشت، اما ارتباطی بین سطح سرمی مس با سن و جنس وجود نداشت. همچنین بین سطح سرمی پایین سلنیوم با تعداد مفاصل درگیر ارتباط وجود داشت.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد ذخیره‌ی عناصر کمیاب در بدن با ابتلا به آرتریت روماتوئید و فعالیت بیماری در ارتباط باشد.


واژگان کلیدی


آرتریت روماتویید؛DAS28 ؛ سلنیوم؛ روی؛ مس؛ نسبت روی به مس؛ آلبومین؛ سرولوپلاسمین؛ عناصر کمیاب

تمام متن:

PDF

مراجع


Pazirandeh S, Burns D, Griffin I. Overview of dietary trace minerals. UpToDate [Online]. 2012. [cited 2012 Feb 8]; Available from: URL: http://www.uptodate.com/contents/overview-of-dietary-trace-minerals.

Johnson MA, Kays SE. Copper: its role in human nutrition. Nutrition Today. 1990; 25(1): 6.

Mussalo-Rauhamaa H, Konttinen YT, Lehto J, Honkanen V. Predictive clinical and laboratory parameters for serum zinc and copper in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 1988; 47(10): 816-9.

National Research Council. Recommended dietary allowances. 10th ed. Washington, DC: National Academy Press; 1989.

Combs GF, Jr., Gray WP. Chemopreventive agents: selenium. Pharmacol Ther 1998; 79(3): 179-92.

Waterworth C. Arthritis and Selenium [Online]. [cited 2012]; Available from: URL: http://www.livestrong.com/article/433568-arthritis-selenium

Brown DH, Buchanan WW, el-Ghobarey AF, Smith WE, Teape J. Serum copper and its relationship to clinical symptoms in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 1979; 38(2): 174-6.

O'Dell JR, Lemley-Gillespie S, Palmer WR, Weaver AL, Moore GF, Klassen LW. Serum selenium concentrations in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 1991; 50(6): 376-8.

Cerhan JR, Saag KG, Merlino LA, Mikuls TR, Criswell LA. Antioxidant micronutrients and risk of rheumatoid arthritis in a cohort of older women. Am J Epidemiol 2003; 157(4): 345-54.

Mierzecki A, Strecker D, Radomska K. A pilot study on zinc levels in patients with rheumatoid arthritis. Biol Trace Elem Res 2011; 143(2): 854-62.

Ala S, Shokrzadeh M, Pur Shoja AM, Saeedi Saravi SS. Zinc and copper plasma concentrations in rheumatoid arthritis patients from a selected population in Iran. Pak J Biol Sci 2009; 12(14): 1041-4.

Balogh Z, el-Ghobarey AF, Fell GS, Brown DH, Dunlop J, Dick WC. Plasma zinc and its relationship to clinical symptoms and drug treatment in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 1980; 39(4): 329-32.

Youssef AA, Wood B, Baron DN. Serum copper: a marker of disease activity in rheumatoid arthritis. J Clin Pathol 1983; 36(1): 14-7.

Taneja SK, Mandal R. Assessment of mineral status (Zn, Cu, Mg and Mn) in rheumatoid arthritis patients in Chandigarh, India. Rheumatology Reports. 2009;1(1): 16-20.

Mazzetti I, Grigolo B, Borzi RM, Meliconi R, Facchini A. Serum copper/zinc superoxide dismutase levels in patients with rheumatoid arthritis. Int J Clin Lab Res 1996; 26(4): 245-9.

Conforti A, Franco L, Menegale G, Milanino R, Piemonte G, Velo GP. Serum copper and ceruloplasmin levels in rheumatoid arthritis and degenerative joint disease and their pharmacological implications. Pharmacol Res Commun 1983; 15(9): 859-67.

Felson DT, Smolen JS, Wells G, Zhang B, van Tuyl LH, Funovits J, et al. American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism provisional definition of remission in rheumatoid arthritis for clinical trials. Arthritis Rheum 2011; 63(3): 573-86.

Levander O, Burk R. Selenium. In: Ziegler EE, Filer LJ, editors. Present knowledge in nutrition. Washington, DC: International Life Sciences Institute Press; 1996. p. 320-97.

Knekt P, Heliovaara M, Aho K, Alfthan G, Marniemi J, Aromaa A. Serum selenium, serum alpha-tocopherol, and the risk of rheumatoid arthritis. Epidemiology 2000; 11(4): 402-5.

Tarp U, Overvad K, Hansen JC, Thorling EB. Low selenium level in severe rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 1985; 14(2): 97-101.

Tarp U. Selenium and the selenium-dependent glutathione peroxidase in rheumatoid arthritis. Dan Med Bull 1994; 41(3): 264-74.

Scudder PR, Al-Timimi D, McMurray W, White AG, Zoob BC, Dormandy TL. Serum copper and related variables in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 1978; 37(1): 67-70.

Yazar M, Sarban S, Kocyigit A, Isikan UE. Synovial fluid and plasma selenium, copper, zinc, and iron concentrations in patients with rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Biol Trace Elem Res 2005; 106(2): 123-32.

Zoli A, Altomonte L, Caricchio R, Galossi A, Mirone L, Ruffini MP, et al. Serum zinc and copper in active rheumatoid arthritis: correlation with interleukin 1 beta and tumour necrosis factor alpha. Clin Rheumatol 1998; 17(5): 378-82.

Louro MO, Cocho JA, Mera A, Tutor JC. Immunochemical and enzymatic study of ceruloplasmin in rheumatoid arthritis. J Trace Elem Med Biol 2000; 14(3): 174-8.

Banford JC, Brown DH, Hazelton RA, McNeil CJ, Sturrock RD, Smith WE. Serum copper and erythrocyte superoxide dismutase in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 1982; 41(5): 458-62.

Heinle K, Adam A, Gradl M, Wiseman M, Adam O. Selenium concentration in erythrocytes of patients with rheumatoid arthritis. Clinical and laboratory chemistry infection markers during administration of selenium. Med Klin (Munich ) 1997; 92(Suppl 3): 29-31. [In German].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.