دوره 31، شماره 238: هفته چهارم تیر ماه 1392:747-754

بررسی ارتباط نتایج آزمایشگاهی با عملکرد شناختی در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک و دو

عبدالوحید روح‌الهی کشتلی, مصطفی نجفی, علی کچوئی, زهرا ملاباشی, بیژن ایرج

چکیده


مقدمه: این مطالعه جهت بررسی رابطه‌ی کنترل دقیق قند خون با شاخص‌های شناختی- عملکردی و مشخصات دموگرافیک بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه از نوع مقطعی و توصیفی- تحلیلی بود که بر روی 73 نفر از مراجعین مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. آزمون عملکرد مداوم (Continuous performance test  یا CPT)، قند خون ناشتا (Fasting blood sugar یا FBS)، قند خون 2 ساعت پس از غذا (Blood sugar 2 hours postprandial یا BS 2hpp)، هموگلوبین گلیکوزیله (hemoglobin A1c یا HbA1C) اخیر و متوسط HbA1C 3 تا 11 ماه گذشته اندازه‌گیری شد. ارتباط CPT با مشخصات دموگرافیک بیماران، نوع دیابت و نتایج آزمایشگاهی توسط نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری Student-t، ANOVA و ضریب همبستگی Pearson بررسی شد.

یافته‌ها: شاخص تکانشگری در دیابت نوع یک از نوع دو کمتر بود (034/0 = P). ارتباط مستقیم معنی‌داری بین شاخص تکانشگری با استفاده از انسولین NPH، FBS، BS2hpp و HbA1C اخیر و نیز سن بیمار یافت شد. بین سرعت متوسط واکنش با سن بیمار و سن تشخیص بیماری نیز ارتباط مستقیم معنی‌داری وجود داشت (05/0 > P).

نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان‌دهنده‌ی بیشتر بودن عوارض شناختی در سن بالاتر، سن تشخیص بالاتر و نوع 2 دیابت بودند. به علاوه ارتباط کنترل دقیق قند خون و استفاده از انسولین NPH همراه با کاهش عوارض شناختی بود.


واژگان کلیدی


دیابت ملیتوس نوع یک؛ دیابت ملیتوس نوع دو؛ تست عملکرد مداوم؛ کنترل قند خون؛ نقص شناختی

تمام متن:

PDF

مراجع


Roriz-Filho S, Sa-Roriz TM, Rosset I, Camozzato AL, Santos AC, Chaves ML, et al. (Pre)diabetes, brain aging, and cognition. Biochim Biophys Acta 2009; 1792(5): 432-43.

Barrou Z, Lemaire A, Boddaert J, Verny M. Diabetes mellitus and cognition: is there a link?. Psychol Neuropsychiatr Vieil 2008; 6(3): 189-98.

Biessels GJ, Deary IJ, Ryan CM. Cognition and diabetes: a lifespan perspective. Lancet Neurol 2008; 7(2): 184-90.

Biessels GJ, Gispen WH. The impact of diabetes on cognition: what can be learned from rodent models? Neurobiol Aging 2005; 26(Suppl 1): 36-41.

Ruis C, Biessels GJ, Gorter KJ, van den Donk M, Kappelle LJ, Rutten GE. Cognition in the early stage of type 2 diabetes. Diabetes Care 2009; 32(7): 1261-5.

Knight S, Northam E, Donath S, Gardner A, Harkin N, Taplin C, et al. Improvements in cognition, mood and behaviour following commencement of continuous subcutaneous insulin infusion therapy in children with type 1 diabetes mellitus: a pilot study. Diabetologia 2009; 52(2): 193-8.

Perantie DC, Lim A, Wu J, Weaver P, Warren SL, Sadler M, et al. Effects of prior hypoglycemia and hyperglycemia on cognition in children with type 1 diabetes mellitus. Pediatr Diabetes 2008; 9(2): 87-95.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.