دوره 31، شماره 254: هفته چهارم آبان ماه 1392:1548-1559

ارزیابی وب‌سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس نظام رتبه‌بندی وب‌سنجی

آرش زاهد, رقیه قضاوی, زهرا اطرج, بهجت طاهری, نیره‌السادات سلیمان‌زاده نجفی, الهه مظاهری

چکیده


مقدمه: وب‌سنجی مطالعه‌ی كمی جنبه‌های تولید و استفاده از منابع اطلاعاتی، ساختارها و فناوری‌ها در محیط وب می‌باشد. یکی از مهم‌ترین کاربردهای این نوع مطالعه رتبه‌بندی وب‌سایت‌های دانشگاه‌ها و مراکز علمی است که از معروف‌ترین نظام‌های رتبه‌بندی آکادمیک جهان به شمار می‌رود.. هدف از مطالعه‌ی حاضر ارزیابی وب سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس نظام رتبه‌بندی وب‌سنجی بود.

روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی و مقطعی بود. جامعه‌ی پژوهش مجموعه‌ی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های ایران بودند. روش نمونه‌گیری سرشماری بود و دانشگاه‌های برتر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نظر رتبه‌ی‌ جهانی در پایگاه وبومتریکس انتخاب شدند. سپس محتوای اطلاعات وب‌سایت دانشگاه‌ها بر اساس شاخص‌های جدید وبومتریکس (ارائه‌شده در جولای 2012)، رتبه‌بندی وب‌سنجی آن‌ها در سطح ملی و جهانی، همچنین روند تغییر رتبه‌ی آن‌ها در دو مقطع زمانی جولای 2012 و ژانویه‌ی 2013 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و رتبه‌ی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سطوح و شاخص‌های مختلف با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مقایسه گردید.

یافته‌ها: بر اساس یافته‌های به دست‌آمده در این پژوهش، رتبه‌ی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دو مقطع زمانی فوق در سطح جهانی 707، ملی 5 و وزارت بهداشت 2 رتبه رشد داشته است. به علاوه امتیاز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شاخص عرضه‌ی آزاد اطلاعات (Openness) بین جولای 2012 تا ژانویه‌ی 2013 از 4477 به 193 تغییر یافت (4284 رتبه ارتقا). شاخص برتری علمی (Excellence) در این بازه‌ی زمانی کمابیش بدون تغییر مانده است. به علاوه در جولای 2012 و ژانویه‌ی 2013 شاخص حضور (Presence) از رتبه‌ی 1137 به 1091 ارتقا یافت. تغییرات مربوط به شاخص تأثیر (Impact) منفی بود و در دو مقطع زمانی فوق به ترتیب از رتبه‌ی 3369 به 3393 تنزل یافته است.

نتیجه‌گیری: چنین به نظر می‌رسد که ضریب تأثیر به عنوان تأثیرگذارترین عامل در رتبه‌بندی وبومتریکس در سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به طور متناسب با سایر شاخص‌ها رشد نکرده است، که ممکن است ناشی از فارسی بودن زبان محتوای این وب‌سایت ‌باشد. این موضوع چالشی جدی فراروی فارسی زبانان در بازیابی اطلاعات است. البته ارتقای محتوای علمی و رعایت بیش از پیش استانداردهای بهینه‌سازی جستجو نیر نیاز به توجه جدی دارد.


واژگان کلیدی


رتبه‌بندی؛ وب‌سنجی؛ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تمام متن:

PDF

مراجع


Kousha K. Webometrics: library and information science encyclopedia. Tehran, Iran: National Library of Iran; 2007. [In Persian].

Mesgarpour B, Vasei M, Kabiri P, Alavi M, Aminpour F, Kamalian M, et al. The Comparison of National, Regional and International Webometric Ranks of Iranian Universities and Research Centers. Hakim Res J 2009; 12(3): 18-29. [In Persian].

Khosrowjerdi M, Zeraatkar N. A Review of Outcomes of Seven World University Ranking Systems. Information Sciences & Technology 2012; 28(1): 71-84. [In Persian].

Niazi E, Abounouri S. Webometrics Rating scale measures college Selected. Library and Infor-mation Science 2010; 13(4): 143-72. [In Persian].

The weights and indexes Changes in webometrics rank in 2012 [Online]. [Cited 2012]; Available from: URL:http://www.qums.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=01cf1e3f-69b8-4d0b-b532-3aa89217ec43/ [In Persian].

Aminpour F, Otroj Z. Webometric Ranking of Top Iranian Medical Universities. Health Inf Manage 2010; 7(1): 94-102. [In Persian].

Aminpour F, Kabiri P, Otroj Z, Keshtkar AA. Webometric analysis of Iranian universities of medical sciences. Scientometrics 2009; 80(1): 253-64.

Sugak DB. Rankings of a university's web sites on the Internet. Scientific and Technical Information Processing 2011; 38(1): 17-9.

Osunade O, Ogundele CO. Valuation of the university of Ibadan website using webometric ranking parametars. Transnational Journal of Science and Technology 2012; 2(3): 66-78.

Aminpour F. How to improve webometric ranks of Iranian medical universities. J Isfahan Med Sch 2011; 29(127): 115-25.

Goltaji M, Serati Shirazi M. The Situation of Top Research Centers' Websites in the Islamic World Countries: A Webometric Study. International Journal of Information Science and Management (IJISM) 2012; 10(2): 71-86.

SIR Reports. SCImago Institutions Rankings [Online]. [Cited 2013]; Available from: URL: http://www.scimagoir.com/

Abolghassemi Fakhree MA, Jouyban A. Scientometric analysis of the major Iranian medical universitie. Scientometrics 2011; 87(1): 205-20.

Noruzi A. Web Presence and Impact Factors for Middle-Eastern Countries. Online 2006; 30(2): 22-8.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.