دوره 31، شماره 258: هفته چهارم آذر ماه 1392:1744-1755

بررسی اپیدمیولوژیک بیماران HIV مثبت در مرکز مشاوره‌ی بیماری‌های رفتاری اصفهان

سعیده دریازاده, فریدون مریمی

چکیده


مقدمه: سندرم نقص ایمنی اکتسابی (Acquired immunodeficiency syndrome یا AIDS) توسط ویروس نقص ایمنی انسانی (Human immunodeficiency virus یا HIV) ایجاد می‌شود. این ویروس بر تمام سیستم‌های بدن تأثیر می‌گذارد و باعث آسیب‌پذیری سیستم و اندام‌های بدن نسبت به عفونت‌های فرصت‌طلب، كاهش وزن و در نهایت مرگ می‌شود. هدف این پژوهش، بررسی اپیدمیولوژیک بیماران آلوده به HIV (HIV مثبت) در مرکز مشاوره‌ی بیماری‌های رفتاری اصفهان از سال 1378 تا 1388 بود.

روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی مقطعی بود که طی آن ویژگی‌های اپیدمیولوژیک کلیه‌ی بیماران HIV مثبت تحت پوشش مرکز مشاوره‌ی بیماری‌های رفتاری را در سال‌های گفته شده، به روش سرشماری بررسی شد. اطلاعات بیماران وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 شد و داده‌ها با روش آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: در این مطالعه 241 بیمار با میانگین سنی 7/38 سال بررسی شدند. 7/47 درصد آن‌ها در گروه سنی 40-31 سال و 6/89 درصد از بیماران مرد بودند. 74 نفر (7/30 درصد) از بیماران مورد مطالعه در مرحله‌ی ابتلا به AIDS بودند. در سال 1387، 31 درصد و در سال 1388، 53 درصد از بیماران در زمان تشخیص در مرحله‌ی ابتلا به AIDS بودند. بیشترین نحوه‌ی آلودگی بیماران از طریق اعتیاد تزریقی (5/70 درصد) و بعد از آن آمیزش جنسی (2/16 درصد) بود. در مجموع 116 نفر (1/48 درصد) آلوده به بیماری‌های دیگر، شامل هپاتیت C و B و یا سل نیز بودند و بیشترین فراوانی مربوط به هپاتیت C شامل 79 نفر (8/32 درصد) بود (001/0 > P).بیشترین علت فوت بیماران شامل 23 نفر (5/9 درصد) به علت بیماری AIDS بود.

نتیجه‌گیری: نتایج این بررسی نشان داد که بیشتر بیماران از کیفیت زندگی و سلامتی پایینی برخوردار هستند. مشاوره و آموزش صحیح در گروه‌های هدف برای پیشگیری و کنترل عوامل خطر و کاهش بروز بیماری مؤثر است.


واژگان کلیدی


ویروس نقص ایمنی انسانی؛ سندرم نقص ایمنی اکتسابی؛ آموزش؛ مشاوره

تمام متن:

PDF

مراجع


United Nations Development Programme. The instructions state how to treat patients with clinical HIV/AIDS [Online]. [cited 2004]; Available from: URL: http://www.undp.org.ir/DocCenter/proc/O4o41a1_HIVAIDS_Treatment.pdf/

Keithley JK, Swanson B. Minimizing HIV/AIDS malnutrition. Medsurg Nurs 1998; 7(5): 256-67.

Colecraft E. HIV/AIDS: nutritional implications and impact on human development. Proc Nutr Soc 2008; 67(1): 109-13.

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. 2008 Report on the Global AIDS Epidemic. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2008.

Nasiripour AA, Reissi P, Tabibi SJ, Majidpour A, Safipour M. Designing a Domestic Model for Resource Management at Counseling Centers for Behavioral Illnesses in Iran. J Ardabil Univ Med Sci 2012; 12(4): 190-203. [In Persian].

Department of Health Center for Disease Branch. The instructions state how to treat patients with clinical HIV/AIDS [Online]. [cited 2010]; Available from: URL: http://savehcdc.blogfa.com/cat-2.aspx/[In Persian].

World Health Organization. Scaling up antiretroviral therapy in resource-limited settings: treatment guidelines for a public health approach. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2004.

Advancing HIV prevention: new strategies for a changing epidemic-United States, 2003. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2003; 52(15): 329-32.

UNAIDS. Report on the Global AIDS Epidemic. Geneva, Switzerland: WHO; 2005.

The status of HIV/AIDS in the Republic of Iran and the answer to that country, Ministry of Health, Medical Education, Department of Health. National Guide to HIV care and treatment [Online]. [cited 2008]; Available from: URL:

http://hd.lums.ac.ir/parameters/lums/modules/cdk/upload/content/portal_content/File/behdashti/MatalebAmoozeshi/Rahnama%20HIV.pdf/

Villasenor Y, Eugenia De Leon M. Improving comprehensive HIV care and treatment in Central America by strengthening human resources for health. Proceedings of the Intra Health International AIDS Conference; 2010 Jul 18-23; Vienna, Austria; 2010.

Makwiza I, Nyirenda L, Bongololo G, Banda T, Chimzizi R, Theobald S. Who has access to counseling and testing and anti-retroviral therapy in Malawi-an equity analysis. Int J Equity Health 2009; 8: 13.

Pfeiffer J, Montoya P, Baptista AJ, Karagianis M, Pugas MM, Micek M, et al. Integration of HIV/AIDS services into African primary health care: lessons learned for health system strengthening in Mozambique - a case study. J Int AIDS Soc 2010; 13: 3.

Gordon JG. A critique of the financial requirements to fight HIV/AIDS. Lancet 2008; 372(9635): 333-6.

Jamaica National HIV/STI Programme. UNGASS Country Progress Report 2010 Reporting [Online]. [cited 2010]; Available from: URL:

http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2010countries

/jamaica_2010_country_progress_report_en.pdf/

Kashi A., Yadyad MJ, Hajiabdolbaghi M, Jafari S. Utilization of the Health Ministry recommended services by Iranian HIV/AIDS patients. Tehran Univ Med J 2008; 66(9): 670-6. [In Persian].

Afsar Kazerooni PA, Amini Lari M, Joolaei H, Sabet M. Prevalence of human immunodeficiency virus infection and related risk factors among injective substance abusers in Shiraz, Southern part of Iran. J Fundam Ment Health 2009; 11(43): 175-4.

Faramarzi H, Sabet M, Shakiba MJ. The prevalence of risk behaviors among people with HIV in Shiraz University of Medical Sciences. Journal of Science and Health 2011; 6(3): 40-3.

Bagheri P, Faramarzi H, Sabet M. The Survey of Risk Factors in HIV Positive Patients Covered by Shiraz University of Medical Sciences. Tehran Univ Med J 2011; 29(157): 1341-9. [In Persian].

Johnson WD, Holtgrave DR, McClellan WM, Flanders WD, Hill AN, Goodman M. HIV intervention research for men who have sex with men: a 7-year update. AIDS Educ Prev 2005; 17(6): 568-89.

Prendergast ML, Urada D, Podus D. Meta-analysis of HIV risk-reduction interventions within drug abuse treatment programs. J Consult Clin Psychol 2001; 69(3): 389-405.

UNAIDS/WHO Epidemiological Fact Sheet. Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance. UNAIDS/WHO epidemiological fact sheets on HIV/AIDS and Sexually Transmitted Infections Iran (Islamic Republic of). Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2004.

Jenkins C, Akala FA. Preventing HIV/AIDS in the Middle East and North Africa: a window of opportunity to act. Washington, DC: World Bank; 2000.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.