دوره 32، شماره 291: هفته چهارم مرداد ماه 1393:1004-1009

بررسی کمی اثر رفع انقباضی فراکسیون‌های حاصل از عصاره‌ی گیاه Pycnocycla spinosa Decne Ex. Boiss بر انقباضات ایلئوم رت با استفاده از روش Bioassay

حسن صدرایی, مصطفی قنادیان, غلامرضا اصغری, مسعود جاهد

چکیده


مقدمه: عصاره‌ی اندام هوایی گیاه Pycnocycla spinosa (P. spinosa) دارای اثرات ضد اسهال و آنتی اسپاسمودیك است و اثر ضد اسهال آن از نظر کمی و کیفی بسیار به لوپرامید نزدیک است. هدف از این مطالعه، شناسایی فراکسیون فعال جدا شده از عصاره‌ی‌ گیاه P.spinosa با استفاده از روش Bioassay بر روی انقباضات ایلئوم رت است.

روش‌ها: از اندام هوایی گیاه P. spinosa به روش ماسیراسیون عصاره‌ی متانولی تهیه و سپس فراکسیون‌های آن بر اساس پلاریته جدا و اثر ضد انقباضی آن‌ها بر روی اسپاسم عضلانی ایجاد شده توسط 1KC روی بافت جدا شده‌ی ایلئوم تعیین و با عصاره‌ی تام مقایسه شد. سپس اثر آنتی اسپاسمی فراکسیون مؤثرتر انتخاب و با عصاره‌ی اندام هوایی و نیز گروه شاهد مقایسه گردید. انقباضات بر اساس حداکثر دامنه‌ی انقباضات ثبت شده اندازه‌گیری شد و بر اساس درصد پاسخ اولیه بیان گردید. منحنی غلظت پاسخ برای هر گروه آزمایش رسم گردید و مقدار 50IC (غلظتی از عصاره که موجب 50 درصد حداکثر اثر مهار می‌شود) محاسبه شد.

یافته‌ها: از میان هفت فراکسیون جدا شده از عصاره‌ی گیاه P. spinosa، اولین فراکسیون که غیر پلارترین ترکیبات را نسبت به سایر فراکسیون‌ها دارا می‌باشد، قوی‌ترین اثر رفع انقباضی را دارد.

نتیجه‌گیری: عصاره‌ی گیاه P. spinosa حاوی ترکیبات فعال متعددی است، اما قدرت آن‌ها با هم متفاوت است. در این تحقیق، قوی‌ترین ترکیبات در فراکسیون اول وجود دارند و از این رو شناسایی ساختار شیمیایی ترکیب موجود در این فراکسیون توصیه می‌شود.

 


واژگان کلیدی


Pycnocycla spinosa; Ileum; Extract; KCl; Fractions; IC50

تمام متن:

PDF

مراجع


Mozaffarian V. Dictionary of Iranian plant names. Tehran, Iran: Farhang Moaser Publication; 1996. p. 443-4. [In Persian].

Sadraei H, Asghari G, Hekmatti AA. Antispasmodic effect of three fractions of hydroalcoholic extract of Pycnocycla spinosa. J Ethnopharmacol 2003; 86(2-3): 187-90.

Sadraei H, Asghari G, Naddafi A. Relaxant effect of essential oil and hydro-alcoholic extract of Pycnocycla spinosa Decne. exBoiss. on ileum contractions. Phytother Res 2003; 17(6): 645-9.

Sadraeia H, Asgharib Gh, Arabzadeha A. Effect of hydroalcoholic extract of Pycnocycla spinosa on rat isolated bladder contraction. Iran J Pharm Res 2004; 4: 237-41.

Sadraei H, Asghari Gh, Andishah M. Antispasmodic effects of Pycnocycla spinosa seed and aerial part extracts on rat ileum and uterus smooth muscle contractions. DARU J Pharm Sci 2008; 16(3): 160-3.

Sadraei H, Asghari G, Shams M. Antidiarrheal Action of Hydroalcoholic Extract of Pycnocycla spinosa in Comparison with Loperamide and Dicyclomine. Iran J Pharm Res 2011; 10(4): 835-41.

Hajhashemi V, Asghari Gh, Hajhashemi V, Nezami M. Evaluation of cardiovascular effect of Pycnocycla spinosa Decne. exBoiss. var. spinosa extract in anaesthetized rat. DARU J Pharm Sci 2006; 14(1): 11-4.

Behzad S. Isolation based on the biological effects of compounds containing contractile effect of Pycnocyla spinosa Decne. ex.Boiss [Pharm D Thesis]. Isfahan, Iran: School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences; 2007. [In Persian].

Arasteh S. Phytochemical investigation of Pycnocyla spinosa Decne. ex.Boiss root [Pharm D Thesis]. Isfahan, Iran: School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences; 2007. [In Persian].

Samuelsson G. Drugs of natural origin. 4th ed. Stockholm, Sweden: Swedish Pharmaceutical Press; 1999. p. 48-9.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.