دوره 31، شماره 248: هفته دوم مهرماه 1392:1247-1256

جداسازی و شناسایی سویه‌های انتروباکتریاسه تولید کننده آنزیم کارباپنماز KPC و تعیین الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها

داریوش شکری, سینا مباشری‌زاده, معصومه نوروزی باروق, مجید یاران

چکیده


مقدمه: هدف از این مطالعه، جداسازی و شناسایی سویه‌های انتروباکتریاسه‌ی تولید کننده‌ی آنزیم کارباپنماز KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase) و تعیین الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی در آن‌ها در چند بیمارستان شهر اصفهان بود که به طور جامع بررسی نشده بود.

روش‌ها: به منظور بررسی وجود آنزیم کارباپنماز KPC از آزمون هاج تغییر یافته (MHT یا Modified Hodge test) و آزمون تأییدی آن توسط تعیین کمترین غلظت ممانعتی (MIC یا Minimum inhibitory concentration) به روش Etest (Epsilometr test) برای ایمی‌پنم استفاده شد و الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها توسط روش دیسک دیفیوژن (Kirby-Bauer) تعیین گردید.

یافته‌ها: تعداد 475 سویه انتروباکتریاسه از نمونه‌های بالینی مختلف در طی 9 ماه (تیر 1391 تا فروردین 1392) از سه بیمارستان شهر اصفهان جداسازی شدند که از این تعداد، 285 ایزوله (60 درصد) اشرشیاکلی، 128 ایزوله (27 درصد) کلبسیلا (75 عدد کلبسیلا پنومونیه)، 16 ایزوله (4/3 درصد) انتروباکتر ائروژنز، 12 ایزوله (5/2 درصد) پروتئوس ولگاریس، 9 ایزوله (9/1 درصد) انتروباکترکلواسه‌آ، 8 ایزوله (7/1 درصد) سیتروباکتر فروندی، 4 ایزوله (84/0 درصد) پروتئوس میرابیلیس، 4 ایزوله (84/0 درصد) شیگلا سونئی، 3 ایزوله (6/0 درصد) سیتروباکتر دایورسوس، 3 ایزوله (6/0 درصد) سراشیا مارسه سنس، 2 ایزوله (42/0 درصد) سالمونلا پاراتیفی A و یک ایزوله (2/0 درصد) هم پروویدانسیا استوارتی بودند. برای باکتری اشرشیاکلی مقاومت به دو دیسک سفتازیدیم و سفوتاکسیم و نیز میزان غیر حساس بودن (نیمه حساس یا مقاوم) برای دو دیسک ایمی‌پنم و مروپنم به ترتیب 60، 63، 6 و 9 درصد، برای باکتری کلبسیلا به ترتیب 70، 75، 55 و 58 درصد و در مورد گونه کلبسیلا پنومونیه به ترتیب 100، 100، 95 و 94 درصد و برای دیگر سویه‌ها به ترتیب 20، 17، 5 و 3 درصد بود. آزمون آنزیم کارباپنماز KPC برای 2 سویه (7/0 درصد) از سویه‌های اشرشیاکلی، 65 سویه (87 درصد) از سویه‌های کلبسیلا پنومونیه و یک سویه پروتئوس ولگاریس (6 درصد) از سویه‌های پروتئوس مثبت بود. همگی سویه‌هایی که آزمون هاج تغییر یافته‌ی آن‌ها در مرحله‌ی قبلی مثبت بود، MIC ایمی‌پنم آن‌ها نیز در محدوده‌ی مقاوم بود و بنابراین، مقاومت به کارباپنم در آن‌ها ثابت شد.

نتیجه‌گیری: به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که در بین گونه‌های شایع انتروباکتریاسه، باکتری کلبسیلا پنومونیه نسبت به سایر باکتری‌ها حاوی میزان بالاتری از آنزیم KPC بود و اغلب گونه‌های آن دارای مقاومت چند دارویی بالایی بودند.

 


واژگان کلیدی


انتروباکتریاسه؛ کلبسیلا پنومونیه؛ آنزیم کلبسیلا پنومونیه کارباپنماز (KPC)؛ روش Etest؛ آزمون هاج تغییر یافته (MHT)

تمام متن:

PDF

مراجع


Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, The Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. Management of multidrug-resistant organisms in healthcare settings. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention; 2006.

Pitout JD, Laupland KB. Extended-spectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae: an emerging public-health concern. Lancet Infect Dis 2008; 8(3): 159-66.

Jesudason MV, Kandathil AJ, Balaji V. Comparison of two methods to detect carbapenemase & metallo-beta- lactamase production in clinical isolates. Indian J Med Res 2005; 121(6): 780-3.

Meletis G, Tzampaz E, Protonotariou E, Sofianou D. Emergence of Klebsiella pneumoniae carrying bla(VIM) and bla(KPC) genes. Hippokratia 2010; 14(2): 139-40.

Queenan AM, Bush K. Carbapenemases: the versatile beta-lactamases. Clin Microbiol Rev 2007; 20(3): 440-58, table.

Forbes BA, Saham DF, Wesisfeld AS. Bailley and Scotte's diagnostic microbilogy. Philadelphia, PA: Mosby; 1998.

Performance standards for antimicrobial disk susceptibility tests. Approved standard M2-A9. Wayne PA; Clinical and Laboratory Standards Institute: 2013.

Modified Hodge test for carbapenemase detection in Enterobacteriaceae. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention; 2007.

Harris AD, McGregor JC, Johnson JA, Strauss SM, Moore AC, Standiford HC, et al. Risk factors for colonization with extended-spectrum beta-lactamase-producing bacteria and intensive care unit admission. Emerg Infect Dis 2007; 13(8): 1144-9.

Anderson KF, Lonsway DR, Rasheed JK, Biddle J, Jensen B, McDougal LK, et al. Evaluation of methods to identify the Klebsiella pneumoniae carbapenemase in Enterobacteriaceae. J Clin Microbiol 2007; 45(8): 2723-5.

Bulik CC, Fauntleroy KA, Jenkins SG, Abuali M, LaBombardi VJ, Nicolau DP, et al. Comparison of meropenem MICs and susceptibilities for carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae isolates by various testing methods. J Clin Microbiol 2010; 48(7): 2402-6.

Bratu S, Tolaney P, Karumudi U, Quale J, Mooty M, Nichani S, et al. Carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae in Brooklyn, NY: molecular epidemiology and in vitro activity of polymyxin B and other agents. J Antimicrob Chemother 2005; 56(1): 128-32.

Carvalhaes CG, Picao RC, Nicoletti AG, Xavier DE, Gales AC. Cloverleaf test (modified Hodge test) for detecting carbapenemase production in Klebsiella pneumoniae: be aware of false positive results. J Antimicrob Chemother 2010; 65(2): 249-51.

Urban C, Bradford PA, Tuckman M, Segal-Maurer S, Wehbeh W, Grenner L, et al. Carbapenem-resistant Escherichia coli harboring Klebsiella pneumoniae carbapenemase beta-lactamases associated with long-term care facilities. Clin Infect Dis 2008; 46(11): e127-e130.

Zhang R, Zhou HW, Cai JC, Chen GX. Plasmid-mediated carbapenem-hydrolysing beta-lactamase KPC-2 in carbapenem-resistant Serratia marcescens isolates from Hangzhou, China. J Antimicrob Chemother 2007; 59(3): 574-6.

Tsakris A, Voulgari E, Poulou A, Kimouli M, Pournaras S, Ranellou K, et al. In vivo acquisition of a plasmid-mediated bla(KPC-2) gene among clonal isolates of Serratia marcescens. J Clin Microbiol 2010; 48(7): 2546-9.

Cai JC, Zhou HW, Zhang R, Chen GX. Emergence of Serratia marcescens, Klebsiella pneumoniae, and Escherichia coli Isolates possessing the plasmid-mediated carbapenem-hydrolyzing beta-lactamase KPC-2 in intensive care units of a Chinese hospital. Antimicrob Agents Chemother 2008; 52(6): 2014-8.

Deshpande LM, Rhomberg PR, Sader HS, Jones RN. Emergence of serine carbapenemases (KPC and SME) among clinical strains of Enterobacteriaceae isolated in the United States Medical Centers: report from the MYSTIC Program (1999-2005). Diagn Microbiol Infect Dis 2006; 56(4): 367-72.

Nordmann P, Cuzon G, Naas T. The real threat of Klebsiella pneumoniae carbapenemase-producing bacteria. Lancet Infect Dis 2009; 9(4): 228-36.

Cuzon G, Naas T, Truong H, Villegas MV, Wisell KT, Carmeli Y, et al. Worldwide diversity of Klebsiella pneumoniae that produce beta-lactamase blaKPC-2 gene. Emerg Infect Dis 2010; 16(9): 1349-56.

Pasteran F, Mendez T, Guerriero L, Rapoport M, Corso A. Sensitive screening tests for suspected class A carbapenemase production in species of Enterobacteriaceae. J Clin Microbiol 2009; 47(6): 1631-9.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.