دوره 31، شماره 250: هفته چهارم مهرماه 1392:1351-1359

بررسی مقایسه‌ای تأثیر روش‌های مختلف انفیلتراسیون پوستی بی‌حس كننده‌ی موضعی بر درد حین انجام تکنیک بی‌حسی نخاعی

سید جلال هاشمی, غلامرضا خلیلی, سمانه السادات موسوی

چکیده


مقدمه: انجام بی‌حسی نخاعی مستلزم ورود سوزن از طریق پوست به داخل فضای ساب آراکنوئید می‌باشد. ورود سوزن نخاعی از طریق پوست در اکثر بیماران همراه با درد است که سبب ناراحتی، استرس، تغییر وضعیت ناخواسته در بیمار و احتمال جابه‌جایی سوزن و در نهایت، شکست در انجام بلوک می‌گردد. جهت کاهش درد در حین القای بی‌حسی نخاعی، تا کنون از روش‌های مختلفی استفاده شده است. این مطالعه با هدف مقایسه‌ی تأثیر روش‌های مختلف انفیلتراسیون پوستی بی‌حس كننده‌ی موضعی بر درد، حین انجام تكنیك بی‌حسی نخاعی به انجام رسید.

روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، 172 بیمار تحت اعمال جراحی با بی‌حسی نخاعی به صورت تصادفی به 4 گروه مساوی تقسیم شدند. در گروه 1، تزریق اینتراتکال بدون انجام بی‌حسی موضعی، در گروه 2 تزریق اینتراتکال همراه با بی‌حسی موضعی پوست توسط یک سی‌سی لیدوکائین یک درصد با ایجاد Skin wheal، در گروه 3 تزریق اینتراتکال همراه با بی‌حسی موضعی پوست توسط دو سی‌سی لیدوکائین یک درصد به صورت تزریق زیرجلدی و در گروه 4، تزریق اینتراتکال همراه با بی‌حسی موضعی پوست توسط 3 سی‌سی لیدوکائین یک درصد به صورت تزریق زیرجلدی همراه با تزریق عمقی انجام شد. سپس شدت درد بیماران در حین انجام تکنیک بی‌حسی نخاعی با استفاده از معیار Visual analog scale (VAS) تعیین گردید.

یافته‌ها: میانگین شدت درد بلافاصله پس از انفیلتراسیون پوستی در سه گروه Skin wheal، تزریق زیرجلدی و تزریق عمقی، طبق آزمون آنالیز واریانس یک طرفه اختلاف معنی‌دار نداشت (94/0 = P). میانگین شدت درد در حین انجام تکنیک نخاعی در چهار گروه شاهد، Skin wheal، تزریق زیرجلدی و تزریق عمقی طبق آزمون مذکور تفاوت معنی‌داری نداشت (54/0 = P)؛ ولیتوزیع فراوانی رضایت‌مندی بیماران از تکنیک القای بی‌حسی در چهار گروه متفاوت بود و بالاترین میزان رضایت‌مندی در گروه Skin wheal و تزریق زیرجلدی مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: انفیلتراسیون پوستی جهت القای بی‌حسی نخاعی در صورتی که به شیوه مناسبی انجام گیرد، می‌تواند در پروسه‌ی ایجاد بی‌حسی و رضایت‌مندی بیمار تأثیر مثبت داشته باشد. انفیلتراسیون بی‌حس کننده‌ی موضعی به روش Skin wheal و تزریق زیرجلدی با رضایت‌مندی بیشتری در بیماران همراه است.

 


واژگان کلیدی


بی‌حسی نخاعی؛ انفیلتراسیون پوستی؛ بی‌حسی موضعی

تمام متن:

PDF

مراجع


Brown DL. Spinal, epidural and caudal anesthesia. In: Miller RD, Eriksson LI, Fleisher L, Wiener-Kronish JP, Young WL, editors. Miller's anesthesia. 7th ed. 2009. p. 1620.

Koscielniak-Nielsen Z, Hesselbjerg L, Brushoj J, Jensen MB, Pedersen HS. EMLA patch for spinal puncture. A comparison of EMLA patch with lignocaine infiltration and placebo patch. Anaesthesia 1998; 53(12): 1218-22.

Imanaga K, Wajima Z, Inoue T, Ogawa R. Effect of oral tizanidine on local-anesthetic infiltration pain during epidural catheterization. J Nippon Med Sch 2004; 71(2): 105-10.

Kobayashi Y, Kamada Y, Ichimiya T, Namiki A. Is local anesthesia necessary for spinal needle insertion?. Masui 1999; 48(9): 1033-6.

Chandrasekhar SH, Pian-Smith MCM. Spinal, epidural, and caudal anesthesia. In: Hurford WE, Bailin MT, Davison JK, Haspel KL, Rosow C, Vassallo SA, editors. Clinical anesthesia procedures of the Massachusetts General Hospital. 6th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins Publishers; 2002. p. 224.

Bernards CM. Epidural and spinal anesthesia. In: Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK. Clinical anesthesia. 5th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2006. P. 690-718.

Fialkov JA, McDougall EP. Warmed local anesthetic reduces pain of infiltration. Ann Plast Surg 1996; 36(1): 11-3.

Mader TJ, Playe SJ, Garb JL. Reducing the pain of local anesthetic infiltration: warming and buffering have a synergistic effect. Ann Emerg Med 1994; 23(3): 550-4.

Palmon SC, Lloyd AT, Kirsch JR. The effect of needle gauge and lidocaine pH on pain during intradermal injection. Anesth Analg 1998; 86(2): 379-81.

Hirsch L, Gibney M, Berube J, Manocchio J. Impact of a modified needle tip geometry on penetration force as well as acceptability, preference, and perceived pain in subjects with diabetes. J Diabetes Sci Technol 2012; 6(2): 328-35.

Candiotti K, Rodriguez Y, Koyyalamudi P, Curia L, Arheart KL, Birnbach DJ. The effect of needle bevel position on pain for subcutaneous lidocaine injection. J Perianesth Nurs 2009; 24(4): 241-3.

Steinbrook RA, Hughes N, Fanciullo G, Manzi D, Ferrante FM. Effects of alkalinization of lidocaine on the pain of skin infiltration and intravenous catheterization. J Clin Anesth 1993; 5(6): 456-8.

Shafa A. Effect of subcutaneous injection of local anesthetic solution, its acidity and the diameter of the needle used for local anesthesia on pain during spinal anesthesia [MD Thesis]. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 2010. [In Persian].

Moffitt DL, De Berker DA, Kennedy CT, Shutt LE. Assessment of ropivacaine as a local anesthetic for skin infiltration in skin surgery. Dermatol Surg 2001; 27(5): 437-40.

Marica LS, O'Day T, Janosky JE, Nystrom EU. Chloroprocaine is less painful than lidocaine for skin infiltration anesthesia. Anesth Analg 2002; 94(2): 351-4, table.

Morris RW, Whish DK. A controlled trial of pain on skin infiltration with local anaesthetics. Anaesth Intensive Care 1984; 12(2): 113-4.

Morris R, McKay W, Mushlin P. Comparison of pain associated with intradermal and subcutaneous infiltration with various local anesthetic solutions. Anesth Analg 1987; 66(11): 1180-2.

Prien T. Intradermal anaesthesia: comparison of several compounds. Acta Anaesthesiol Scand 1994; 38(8): 805-7.

Nuttall GA, Barnett MR, Smith RL, Blue TK, Clark KR, Payton BW. Establishing intravenous access: a study of local anesthetic efficacy. Anesth Analg 1993; 77(5): 950-3.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.